Meny

Forskare och doktorander

På Sophiahemmet Högskola verkar ett trettiotal forskare – disputerade lärare, docenter och professorer – och ett tjugotal doktorander. Högskolans samlade forskning bidrar med ny kunskap som kan utveckla hälso- och sjukvården.

Våra forskare
Våra doktorander

Forskningsinriktningar

Akutsjukvård

Akutsjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. Några av orsakerna är en åldrande befolkning, ökat antal besök på akutmottagningar, större efterfrågan på prehospitala insatser och samtidigt en mindre andel yrkesverksamma inom området. Detta ställer höga krav vårdpersonalens kompetens. Nya organisatoriska lösningar som håller hög kvalitet med patienten i fokus måste utvecklas. Det är vad forskningsområdet inom akutsjukvård handlar om.

Akutsjukvård

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv och perinatal hälsa handlar om vården före, i samband med och efter barnafödande. Ett område som i takt med att vården blir allt mer avancerad, ställer höga krav på vårdpersonalens kunskap och kliniska kompetens.

De olika delprojekten inom denna forskningsinriktning fokuserar på erfarenheter av exempelvis behandlingar, vårdhändelser och reproduktiva trauman och hur dessa i sin tur påverkar hälsa och livskvalitet.

Reproduktiv hälsa

Långvariga sjukdomstillstånd

Vården vid långvariga sjukdomstillstånd är komplex och står inför stora utmaningar. Nya behandlingsmetoder och en växande befolkning kräver en ständig kompetensutveckling. Inom forsknings-inriktningen studeras patienternas upplevelser av vården och olika behandlingsmetoder i samband med långvariga sjukdomstillstånd. Målet är att förbättra omvårdnaden och utveckla nya metoder för att nå hälsa och livskvalitet och när bot inte är möjlig en värdig död.

Långvariga sjukdomstillstånd