English
Meny

Ingrid Wijk

Mitt engagemang rör de psykosociala aspekterna av att leva med diabetes och min forskning fokuserar på typ 1-diabetes. Det finns flertalet studier som belyser den komplexa egenvården vid typ 1-diabetes och att det kan upplevas som en tung börda att hantera sjukdomen. Forskning visar också att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa vid typ 1-diabetes och att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa, egenvård och blodsockernivå.

Avhandlingsarbetet undersöker om ett stresshanteringsprogram kan förbättra blodsockernivå och psykosociala faktorer hos personer med typ 1-diabetes. Programmet ges i gruppform och baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som har visat ge stöd vid andra sjukdomstillstånd.

Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska i diabetesvård inom primärvården och har tidigare arbetat som forskningssjuksköterska i ett projekt som involverade personer med typ 1-diabetes.

Pågående projekt

Mitt nuvarande projekt syftar till att beskriva erfarenheter av att leva med typ 1-diabetes och att utvärdera effekten av ett ACT- program. En fördjupad kunskap om erfarenheter av att leva med typ 1-diabetes är viktig för att utforma relevanta stödåtgärder. Målet med projektet är att ta reda på om det finns evidens för att implementera ett ACT- program i diabetesvården och därmed göra psykosocialt stöd mer tillgängligt för personer med typ 1-diabetes.

Ingrid Wijk

Titel
Fil. dr, Leg. sjuksköterska,
Specialistsjuksköterska inriktning diabetesvård

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 24 74

E-post
ingrid.wijk@shh.se

ORCID
0000-0001-8967-1342

Avhandlingens prel. titel
Att leva med typ 1 diabetes och att tillämpa stresshanteringsstrategier som utgår ifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Planerad disputation
2023

Kortfakta

Medlem i Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård

Medlem i Foundation of European Nurses in Diabetes