English
Meny

Forskning

Sophiahemmet Högskola har en lång tradition av forskning inom vårdområdet. Vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa belyser patienters erfarenheter av vården, reaktioner på sjukdom och vägen till återvunnen hälsa.

Dessutom studeras samband, bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom. Kunskapsområdet omfattar också upplevelser när bot inte är möjlig. Vidare ingår interventioner som syftar till att främja hälsa, förebygga och behandla sjukdom samt bidra till utvecklingen av en patientsäker och personcentrerad vård. Forskningen har huvudsakligen en klinisk inriktning och sker tillsammans med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt. Vid högskolan verkar ett trettiotal forskare: disputerade lärare, docenter och professorer och drygt 20 doktorander.

Akutsjukvård

Akutsjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. Några av orsakerna är en åldrande befolkning med ökat vårdbehov, ändrade vårdformer och organisationer. I forskningsområdet akutsjukvård tas ny kunskap fram om akut symtomlindring och vård oberoende av plats i syfte att främja hälsa vid oförutsedd skada eller sjukdom.

Akutsjukvård

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv och perinatal hälsa handlar om vården före, i samband med och efter barnafödande. Ett område som i takt med att vården blir allt mer avancerad, ställer höga krav på vårdpersonalens kunskap och kliniska kompetens.

De olika delprojekten inom denna forskningsinriktning fokuserar på erfarenheter av exempelvis behandlingar, vårdhändelser och reproduktiva trauman och hur dessa i sin tur påverkar hälsa och livskvalitet.

Reproduktiv hälsa

Hållbar vård och hälsa

Vården vid långvariga sjukdomstillstånd är komplex och står inför stora utmaningar. Nya behandlingsmetoder och en växande befolkning kräver en ständig kompetensutveckling. Inom forskningsinriktningen studeras patienternas upplevelser av vården och olika behandlingsmetoder i samband med långvariga sjukdomstillstånd. Målet är att förbättra omvårdnaden och utveckla nya metoder för att nå hälsa och livskvalitet och när bot inte är möjlig en värdig död.

Hållbar vård och hälsa

Etikråd

Sophiahemmet Högskola har ett Etikråd. Rådet är ett stödorgan för nämnder och andra råd vid högskolan. Etikrådet är också ett stöd för enskilda forskare inför deras etikansökningar till Regional Etikprövningsnämnd i samband med starten av ett forskningsprojekt.

Etikråd

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden fastställer Utbildningsplan och kursplaner i forskarutbildningen vid högskolan. Nämnden föreslår även strategiska satsningar för forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa och bereder ärenden till Sophiahemmet Ideell förenings Forskningsanslagsutskott, exempelvis stipendieansökningar.

Forskningsnämnd

SophiaStepStudy för mer rörelse och hälsa

Forskningsstudien SophiaStepStudy utvärderar två olika livsstilsprogram som fokuserar på fysisk aktivitet för personer med diabetes typ 2. Målet är att utvärdera om strukturerad fysisk aktivitet förbättrar patienternas hälsa.

Akademisk högtid för högskolans nya docenter och professorer

Vid den Akademiska högtiden hyllas högskolans nya docenter och professorer installeras. Det sker i samband med högskolans examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus.