English
Meny

Eleni Siouta

Min forskning är inriktad på relationen mellan kommunikation, delaktighet, beslutsfattande samt kommunikationens betydelse för personcentrerad vård, bland annat för patienter inom kardiologi- och cancervård. En stor del av min forskning kan placeras inom ett samtalsanalytiskt fält i vilket jag med närgångna analyser studerar hur professionella och patienter konstruerar vård och omsorg i möten och i sociala relationer. I samband med en gästforskarperiod (2016) vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, riktades mina studier i högre grad mot patient- och personcentrerad kommunikation. Ett intresse som fördjupades i ett forskningsprojekt i samarbete med kommunikationsforskare i Hong Kong och Storbritannien. I ytterligare en studie läggs ett historiskt perspektiv på begreppet personcentrering.

Pågående projekt

Forskningsprojekt 1: ”Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella – Effekter av professionell kultur på äldre patienters förståelse av vården”.

Forskningsprojekt 2: Projektet sker i samarbete med forskare från Storbritannien och Hongkong och handlar om att undersöka hur personcentrerad vård är verbalt och icke-verbalt konstruerat i konsultationer mellan patienter och sjuksköterskor vid sjuksköterskeledda kemoterapi polikliniker.

Forskningsprojekt 3: Projektet med titeln ”Perspektiv på patient- och personcentrerad kommunikation” sker i samarbete med forskare på Stockholms universitet.

Eleni Siouta

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 28 93

E-post
eleni.siouta@shh.se

ORCID
0000-0002-6575-4626

Disputationsår
2016

Avhandlingens titel
Communication and Patient Involvement in Decision making
– Examples from consultations on atrial fibrillation

Kortfakta

Sammanläggningsavhandling på LIME, Karolinska Institutet 2016.

Författare till vetenskapliga artiklar publicerade i internationella refereegranskade tidskrifter, framförallt med fokus på kvalitativa studier samt några populärvetenskapliga artiklar.

Kursledare för kursen Självständigt arbete på Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola

Medlem I Forskarnätverket Talk, Text and Tools (3T) – Scandinavian Interdisciplinary Health Communication.

Medlem i Shared Decision Making Network, en internationell forkargrupp i ämnet Shared Decision Making. Inom ramen för detta samarbete har instrumentet som involverar patienten i beslut i konsultationer, OPTION, översatts till svenska.

Medlem i Internationella forskningscentret för kommunikation inom hälsovård (IRCCH)