English
Meny

Mari Lundberg

Mitt yrkesliv har präglats av att främja god hälsa. Först som kliniskt verksam sjukgymnast och därefter som lärare, forskare och ledare med en tvärvetenskaplig profil inom hälsa; professor i fysioterapi, doktorsexamen i ortopedi och kandidatexamen i psykologi.

I mitt pedagogiska ledarskap har jag sedan 2007 undervisat, handlett och agerat ledare på alla nivåer i utbildningsystemet på Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Vårdalinstitutet. Det livslånga lärandet ligger mig varmt om hjärtat och jag har därför samverkat med fackförbund, kliniska verksamheter och ideella föreningar kring lärande och fortbildning.

Som forskare har jag byggt upp två forskargrupper. Forskargruppen Back in Motion är en tvärdisciplinär och internationell grupp som studerar hur personer med smärta ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Studierna spänner över hela livsspannet – från barndom till ålderdom.

I mitt uppdrag som gästprofessor på Göteborgs universitet leder jag forskargruppen GPCC Learning and Education, vilken syftar till att forska om lärande, pedagogiska verktyg och utbildningsinsatser som tagits fram för att stödja omställningen till personcentrerad vård.

Pågående projekt

Get Back – ett personcentrerat prehabiliteringsprogram för de mest sårbara patienterna som ska genomgå ryggkirurgi
Projektet förväntas öka patienters delaktighet i förberedelserna inför ryggoperationer. Ett digitalt program väntas bidra till förbättrad funktion och hälsa för patienter som genomgår ryggkirurgi.
Roll: Projektledare
Finansiär: AFA

Back off – ett personcentrerat program för att stödja ungdomar med ryggsmärta att leva ett aktivt hälsosamt liv
Projektet undersöker om Back-Off – ett personcentrerat digitalt kunskapsstöd – leder till ökad kunskap om smärta, ökad tilltro till sin egen förmåga, förbättrad funktion, ökade fysisk aktivitetsnivå och förbättrad hälsa hos ungdomar med ryggsmärta.
Roll: Huvudhandledare Anna Ahlqwist, Göteborgs universitet
Finansiär: Regionala FoU medel, VGR

Smärtmodulering hos ungdomar med hypermobilitetssyndrom
Syftet är att undersöka hur väl det smärtsystemet fungerar (central smärtmodulering) och dess inverkan på fysisk aktivitet, fysisk funktion och deltagande hos barn med överrörlighet (symtomatisk hypermobilitet) för att utveckla en mer framgångsrik behandling.
Roll: Huvudhandledare Elke Schubert Hjalmarsson, Göteborgs universitet
Finansiär: Regionala FoU medel, VGR

Tidig, lättillgänglig rehabilitering med fokus på arbetsåtergång vid långvarig smärta
En studie om en tidig personcentrerad insats i hemmet via samtal på distans och en e-hälsoplattform kan vara en kostnadseffektiv metod för att öka tilltron till egen förmåga jämfört med standardbehandling.
Roll: Bihandledare Veronica Lilja och Åse Lundin, Göteborgs universitet
Finansiär: FORTE

Help Overcoming Pain Early (HOPE)
Projektet syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka återkommande smärta med hjälp av ett personcentrerat utbildningsprogram.
Roll: Bihandledare Ulrika Wallbing, Göteborgs universitet
Finansiär: Göteborgs universitet centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Komplicerade lårbensfrakturer hos barn och ungdomar; stabilitet, kvarstående deformitet och återhämtning av fysisk funktion.
I projektets studeras bland annat stabiliteten efter att en fraktur fixerats, (frakturfixation) med olika typer av märgspikar. Påverkan på gång och fysisk aktivitet och tiden till återhämtning efter komplicerade lårbensfrakturer (femurdiafysfrakturer) hos barn och ungdomar mellan 6-16 år.
Roll: Bihandledare Marianne Flinck, Göteborgs universitet
Finansiär: Göteborgs Läkaresällskap, Regionala FoU medel, VGR

I lederna eller i hjärnan? Utforska hur smärtsystemet fungerar hos gravida kvinnor och dess roll i smärta, fysisk aktivitet, funktion och hälsa efter graviditet
Syftet är att utforska hur smärtsystemet fungerar hos gravida kvinnor och hur dess funktion påverkar fysisk aktivitet, funktion och hälsa hos kvinnor med kvarstående bäckensmärta efter graviditet.
Roll: Medsökande (huvudsökande Annelie Gutke)
Finansiär: Regionala FoU medel, VGR

Mari Lundberg

Titel
Prefekt, Professor, Leg. fysioterapeut

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 20 91

Mobilnummer
070-168 48 24

E-post
mari.lundberg@shh.se

ORCID
0000-0001-7123-0362

Avhandlingens titel
Kinesiophobia – various aspects of moving with musculoskeletal pain

Kortfakta

Ingår i ledningsgruppen på Sophiahemmet Högskola

Har drygt 50 vetenskapliga publikationer

>30 miljoner kronor i extern finansiering

Pågående handledning för 8 doktorander (handlett 4 doktorander till examen)

Gästprofessor Fysioterapi, Vrije Universiteit Brussel

Gästprofessor Vårdvetenskap (inriktning personcentrerad vård), Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Styrgruppsledamot i styrgruppen för Göteborgs universitets centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Haft internationella och nationella styrelseuppdrag (Ordförande the International Association for the Study of Pain, Ordförande

Fysioterapeuternas smärtsektion, Vice ordförande Svenskt smärtforum, Förbundsstyrelseledamot Fysioterapeuterna)

Varit studierektor för Vårdalinstitutet

Biträdande redaktör för Physical Therapy Journal (American Physical Therapy Association)