English
Meny

Ann Hägg Martinell

Mitt pedagogiska intresse och drivkraft handlar om att bidra till utbildningen av nya kollegor inom hälso- och sjukvården. Jag har stor erfarenhet av pedagogiska frågor och var under mitt kliniska arbete aktiv i utbildning av både sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och medarbetare.

Detta behandlas även i mitt avhandlingsarbete där jag studerade sjuksköterske- och läkarstudenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akutsjukvården. Avhandlingen visade att en värdefull lärandemiljö underlättas av planering och organisation som är inriktad på och stödjer lärandet.

Mitt avhandlingsarbete har lett vidare till studier i interprofessionellt lärande inom akutsjukvården och social hållbarhet inom vård och vårdutbildningar. På senare år har min forskning även inkluderat etableringsinsatser för socialt deltagande, språk och utbildning för nyanlända.

Utöver min forskning har jag en lång klinisk erfarenhet av att jobba med patienter med hjärt- och kärlsjukdom, framför allt patienter med hjärtsvikt. Jag tog min sjuksköterskeexamen 2004 och min magisterexamen i omvårdnadsvetenskap 2008, båda vid Sophiahemmet Högskola.

Pågående projekt

Daily body weight in patients with chronic heart failure: improved diagnostic value by analysing prolonged time intervals: Ett projekt där vi tittar på betydelsen av att väga sig vid kronisk hjärtsvikt.

Social hållbarhet i vård och vårdutbildning: Ett projekt där vi tittar på sjuksköterskestudenters tankar om ett hållbart yrkesliv.

Stakeholders perceptions and experiences regarding mental health and social participation among newly arrived immigrants: Ett projekt med syftet att beskriva uppfattningar och erfarenheter bland experter om deras möjligheter att bemöta och ta upp frågor om social delaktighet och psykisk hälsa bland nyanlända flyktingar i Sverige.

Ann Hägg Martinell

Titel
Högskolelektor, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08–406 23 43

E-post
ann.martinell@shh.se

ORCID
0000-0001-6477-4441

Disputationsår
2016

Avhandlingens titel
Medical and nurse students´ perspective on learning in acute care. Karolinska Institutet