Meny

Akutsjukvård

Akutsjukvården i Sverige står inför stora utmaningar. Några av orsakerna är en åldrande befolkning, ökat antal besök på akutmottagningar, större efterfrågan på prehospitala insatser och samtidigt en mindre andel yrkesverksamma inom området. Detta ställer stora krav vårdpersonalens kompetens. Nya organisatoriska lösningar som håller hög kvalitet med patienten i fokus måste utvecklas. Det är vad forskningsområdet inom akutsjukvård handlar om.

Aktuella forskningsprojekt

Katastrofberedskap: Sjukhusberedskap, sjuksköterske- och civila aspekter

Fortsatt egenvård ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvården – hur används deras kompetens?

Forskningsprojekt med inriktningen Akutsjukvård är kopplade till ambulanssjukvård, katastrofmedicinsk beredskap med särskilt fokus på akutsjuksköterskans roll.

I en studie undersöks hur specialistkompetens används inom ambulans- och akutsjukvård ur ett internationellt perspektiv. En annan studerar vad som karakteriserar det unika i ambulanssjuksköterskans kompetens och hur denna visar sig i omvårdnaden.

Ytterligare forskningsprojekt studerar patientsäkerheten inom ambulanssjukvården och interprofessionellt lärande.

Katastrofberedskap: Sjukhusberedskap, sjuksköterske- och civila aspekter

Projektet avser att på ett sammanhållet sätt belysa katastrofmedicinsk beredskap inom Stockholms läns landsting (SLL), baserat på simuleringsövningar, intervjuer med beredskapssamornare samt enkätstudier bland sjuksköterskor verksamma på akutmottagningar samt även beredskap hos civil befolkningen.

Jason Murphy Anders Rüter

Fortsatt egenvård ur ett patientsäkerhetsperspektiv

Projektet avser belysa patientgruppen som inte medföljer ambulans trots att ambulans larmats och dirigerats från alarmeringscentral. Totalt rör detta sig om cirka 20 000 patienter under ett år inom SLL. I projektet kartläggs patientgruppen och analyseras särskilt avseende patientsäkerheten: behöver dessa patienter uppsöka sjuk vården inom kort, var och i så fall varför vidare avser projektet att kartlägga alla händelser med ett negativt utfall.

Anders Rüter

Specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvården - hur används deras kompetens?

Syftet med projektet är att beskriva hur sjuksköterskors specialistkompetens används inom ambulans- och akutsjukvård, vad som karaktäriserar det unika i ambulanssjuksköterskans kompetens, hur det visar sig i omvårdnaden samt hur vården.

Jan Nilsson

Forskare inom akutsjukvård
Doktorander inom akutsjukvård
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen