English
Meny

Mia Bergenmar

Jag har min bakgrund som sjuksköterska och forskare inom cancervård. Att ta till vara patienters synpunkter på den vård och information de fått och studera livskvalitet i förhållande till sjukdom och behandling, är den röda tråden i min forskning. De forskningsprojekt jag drivit har sin utgångspunkt i kliniska frågeställningar. Till exempel undrade en patient vilken salva som var bäst att behandla huden med vid strålbehandling. Den frågan resulterade i en studie där två produkter jämfördes. Ett annat exempel är en studie där ett nytt arbetssätt infördes där patienterna hade möjlighet att delta vid rapporteringen mellan för- och eftermiddagspersonalen på avdelningen, istället för att lämnas utanför.
Under en period hade jag uppdraget att granska den skriftliga, ofta komplicerade information som ges till patienter i samband med att de får frågan om de vill delta i en klinisk behandlingsstudie. Det ledde till studier om patienters kunskaper och förståelse om kliniska prövningar.

Pågående projekt

Huvudhandledare i Bodil Westmans doktorandprojekt ”Patients´ experiences of participation in cancer care”.

Bihandledare i Hanna Dubois avhandlingsarbete ”Patient participation in short-term clinical encounters – exploring two team-based settings”

Mia Bergenmar

Titel
Professor, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 23 39, 070-089 16 75

E-post
mia.bergenmar@shh.se

ORCID
0000-0002-7256-6105

Disputationsår
2001

Avhandlingens titel
Cutaneous malignant melanoma – aspects on prevention

Kortfakta

Har totalt 47 publikationer i PubMed (2020-05-08)

Opponent vid en disputation, ledamot i betygsnämnder vid fem disputationer och fyra halvtidsseminarier samt regelbundna uppdrag som referee för vetenskapliga tidskrifter

Varit huvudhandledare till en doktorand som disputerat och bihandledare till två.

Ledamot i Etikrådet vid Sophiahemmet Högskola

Medlem i European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group