Meny

Barnmorske­programmet

90 hp Avancerad nivå Helfart

Barnmorskan möter livets start och befinner sig tätt intill den födande kvinnan och den nyblivna familjen. Men det självständiga och spännande arbetet med hela världen som arbetsfält handlar inte bara om förlossningsvård.

Barnmorskans arbete är förebyggande och går ut på att främja hälsa och riktar sig mot kvinnan och hennes familj i livets alla skeden, det nyfödda barnet och ungdomar. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är ett stort område där barnmorskan har ett stimulerande arbetsfält som omfattar graviditet, förlossning och eftervård men även gynekologi, abortverksamhet och preventivmedelsrådgivning.

Barnmorskeyrket är självständigt och kräver hög kompetens för att kunna bedriva en säker och trygg vård. Som förberedelse innehåller utbildningen teoretiska och praktiska avsnitt med fokus på både okomplicerade och mer komplicerade förlopp.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
90 hp
Helfart, tre terminer

Studieform
Campusbaserad

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H22BA

Anmälningsperiod
2022-02-15  –  2022-03-15

Programstart
2022-08-23

Studiebesök och frågestund
inför ansökan HT 2022
2022-03-04 kl.14.00-15.00 (digital)

Sophiahemmet Högskola examinerar årligen drygt 30 barnmorskor. Reproduktiv och perinatal hälsa är ett av högskolans forskningsområden och utbildningen har en tydlig forskningsanknytning samtidigt som en stor del av undervisningen sker ute i verksamheterna.

Studierna bedrivs på heltid under tre terminer och ger 90 högskolepoäng. Utbildningen leder fram till en barnmorskeexamen och en magisterexamen med förskrivningsrätt av preventivmedel och förbereder för arbete inom hela barnmorskans arbetsfält.

Studier under eget ansvar

De pedagogiska metoderna i barnmorskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt. Undervisningen är tydligt forskningsanknuten där studierna varvas med kliniska och teoretiska examinationer.

Genom föreläsningar, teoretiska problemlösningar och patientfall, studier på campus och via högskolans virtuella utbildningsmiljö läggs grunden för kunskaper som ska omsättas under de verksamhetsförlagda studierna.

Under utbildningen läggs särskild vikt vid träning av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska komplikationer.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av barnmorskeprogrammet. Cirka hälften av studietiden sker ute på olika förlossningskliniker och barnmorskemottagningar med schemaläggning under dygnets alla timmar. Här integreras teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter och studenterna för möjlighet att utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt. Vid examination ska studenten ha bistått vid 50 förlossningar och ha handlagt minst 100 patienter i förlossningsarbete samt haft 30 timmars preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagningar.

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Den fungerar som en kontroll av att studenterna tillgodogjort sig de kunskaper och färdigheter som krävs. Utöver examinationerna tillkommer obligatoriska moment som till exempel inlämningsuppgifter, seminarier och simuleringsövningar.

"Att utbilda sig till barnmorska har varit en utmaning, men underbart och en dröm sedan många år"

— Emma, fd barnmorskestudent

Examen och framtidsutsikter

Efter tre terminer med godkända resultat får studenten sin barnmorskeexamen vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms Stadshus. För att sedan börja arbeta som legitimerad barnmorska ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Framtiden för de nyexaminerade barnmorskorna är ljus. Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste åren är deras arbetsmarknad stor och arbetslösheten mycket låg. Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmsta tioårsperioden, vilket främst beror på pensionsavgångar och att antalet födslar ökar speciellt i storstadsregionerna.

Examen

 • Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
 • Magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Barnmorskeprogrammet:

 • Akademiska poäng 50%
 • Yrkeslivserfarenhet 50%

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Profession och vetenskaplig metod, 9 hp
 • Reproduktiv och sexuell hälsa, 7,5 hp
 • Graviditet, förlossning och puerperium I, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård I, 16,5 hp
 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
 • Graviditet, förlossning och puerperium II, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård II, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Graviditetsvård samt sexuell och reproduktiv hälsa i nära vård, 12 hp
Studievägledare
Programansvarig
Studierektor