English
Meny

Barnmorske­programmet

90 hp Avancerad nivå Helfart

Barnmorskan har ett självständigt och spännande arbete med hela världen som arbetsfält. Barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa och träffar kvinnor i alla åldrar.

I sitt arbete med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa möter barnmorskan kvinnor och män, barn, ungdomar och vuxna. Arbetet har stor betydelse för folkhälsan i Sverige och övriga världen.

Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervårdstiden, men arbetar även inom till exempel gynekologi, abortverksamhet och preventivmedelsrådgivning.

Barnmorskeprogrammet ges på avancerad nivå och bedrivs på heltid under tre terminer vilket ger 90 högskolepoäng. Utbildningen leder fram till en barnmorskeexamen med förskrivningsrätt av preventivmedel och en magisterexamen i Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Sophiahemmet Högskola examinerar årligen drygt 40 barnmorskor.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
90 hp
Helfart, tre terminer

Studieform
Campusbaserad

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H24BA

Anmälningsperiod
2024-02-15 – 2024-03-15

Öppen för sen anmälan till 2024-04-30

Programstart
2024-08-19

Barnmorskeprogrammets huvudområde vid Sophiahemmet Högskola är Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, som är ett självständigt kompetensområde för barnmorskor.

Huvudområdet har ett omvårdnadsvetenskapligt och medicinskt perspektiv som omfattar hälsovetenskap, samhälls- och beteendevetenskap.

Dessa tvärvetenskapliga kunskaper utgör barnmorskans unika kompetensområde.

Studier under eget ansvar

De pedagogiska metoderna i barnmorskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt. Undervisningen är tydligt forskningsanknuten där studierna varvas med kliniska och teoretiska examinationer.

Genom föreläsningar, teoretiska problemlösningar och patientfall, studier på campus och via högskolans virtuella utbildningsmiljö läggs grunden för kunskaper som ska omsättas under de verksamhetsförlagda studierna.

I den praktiska färdighetsträningen får studenten träna olika moment, simulerings- och scenarioövningar i syfte att utveckla handlingsberedskap i såväl akuta som icke akuta situationer.

Barnmorskeprogrammet

"Jag har länge velat bli barnmorska och att gå utbildningen nu känns som en dröm"

— Saralinn Wallin, barnmorskestudent

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av barnmorskeprogrammet. Cirka hälften av studietiden sker ute på olika kliniker och mottagningar med schemaläggning under dygnets alla timmar. Här integreras teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter och studenterna för möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Vid examination ska studenten ha handlagt förlossningsarbetet hos minst 100 födande och under handledning bistått vid 50 födslar samt haft 30 timmars preventivmedelsrådgivning.

Examination

Examination sker utifrån definierade lärandemål och fungerar som en kontroll av att studenterna tillgodogjort sig de kunskaper och färdigheter som krävs.

Utöver examinationerna tillkommer obligatoriska moment som till exempel inlämningsuppgifter, seminarier och simuleringsövningar.

"Att utbilda sig till barnmorska har varit en utmaning, men underbart och en dröm sedan många år"

— Emma, fd barnmorskestudent

Examen och framtidsutsikter

Efter tre terminer med godkända resultat får studenten sin barnmorskeexamen vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms Stadshus.

För att sedan börja arbeta som legitimerad barnmorska ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Framtiden för de nyexaminerade barnmorskorna är ljus. Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste åren är deras arbetsmarknad stor och arbetslösheten mycket låg.

Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmsta tioårsperioden, vilket främst beror på pensionsavgångar och att antalet födslar ökar speciellt i storstadsregionerna.

Examenshögtid för högskolans studenter

Ända sen Sophiahemmet startade har vi hyllat de nyexaminerade studenterna. Nu för tiden sker det en gång om året i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Barnmorskeprogrammet krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Barnmorskeprogrammet:

 • Akademiska poäng 50%
 • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid

Examen

 • Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
 • Magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Profession och vetenskaplig metod, 9 hp
 • Reproduktiv och sexuell hälsa, 7,5 hp
 • Graviditet, förlossning och puerperium I, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård I, 16,5 hp
 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
 • Graviditet, förlossning och puerperium II, 6 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård II, 12 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Graviditetsvård samt sexuell och reproduktiv hälsa i nära vård, 12 hp
Programansvarig
Biträdande programansvarig
Studievägledare
Studierektor