English
Meny

Louise Eulau

Min forskning fokuserar på musiken i relation till det mänskliga mötet, personcentrerad vård, omvårdnadens estetik och musikterapi där ökat välbefinnande för människor i vården står i centrum. Jag har tre olika examina, sjuksköterskeexamen från Sophiahemmet Högskola med specialistkompetens inom intensivvård, lärarexamen och doktorsexamen i musikvetenskap. Under mitt yrkesverksamma liv har jag ständigt utövat ett växelbruk mellan mina tre olika examina. I centrum står den enskilda personens behov och preferenser. Efter att under många år ha föreläst om Ingmar Bergmans användning av musik väcktes intresset att studera hur han i film och teater närmade sig mötet mellan den vårdande och den som vårdas. Centrala begrepp i denna forskning är tröst, försoning, glädje och hopp.

Pågående projekt

Tillsammans med forskare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm är jag drivande i utformningen av en ny metod, PCMusic – Musik som personcentrerad smärtlindring. Metoden innebär att musik som patienten själv har valt ut i samråd med musikterapeut kombineras med avslappningsövning. Genom att använda musiken som en trigger för att gå in i ett mer avslappnat tillstånd av stresstålighet, är PCMusic tänkt som komplement till traditionell smärtlindring i samband med
smärtsamma eller obehagliga undersökningar.

Jag är också engagerad i högskolans pedagogiska utveckling och deltar i olika projekt om betyg och bedömning inom högre utbildning.

Louise Eulau

Titel
Studierektor för utbildning på grundnivå, Fil dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 28 57

E-post
louise.eulau@shh.se

ORCID
0000-0001-7902-4096

Disputationsår
2009

Avhandlingens titel
Ulf Björlin – dirigenten, kompositören, arrangören

Kortfakta

Uppdrag som studierektor för utbildning på grundnivå vid Sophiahemmet Högskola

Handledare till två doktorander, en som studerar familjefokuserad musikterapi i neonatalvården och en som studerar pedagogiska metoder inom verksamhetsförlagd utbildning i vårdyrken.