English
Meny

Agneta Wennman-Larsen

Jag är legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap samt lektor och programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. Mina forskningsintressen handlar framförallt om sjukfrånvaro och återgång i arbete samt kommunikation och delaktighet vid livsbegränsande sjukdom. Min avhandling handlade om närstående till personer med livshotande cancersjukdom och i palliativ vård. Min forskning har alltid varit tvärvetenskaplig och multiprofessionell och jag har en bred erfarenhet av olika forskningsmetoder.

Pågående projekt

Jag arbetar i två projekt som handlar om sjukfrånvaro och återgång i arbete efter olika cancerdiagnoser samt efter stamcellstransplantation. Syftet med projekten är att få kunskapsunderlag för behandling och bemötande av personer som behandlats för en cancersjukdom, speciellt vad avser återgång i arbete, sjukfrånvaro men också effekter på hälsa och livskvalitet. Båda dessa projekt drivs i samarbete med Karolinska Institutet.
Jag leder också två projekt som på olika sätt handlar om kommunikation, delaktighet och välbefinnande vid livsförlängande behandling vid livsbegränsande sjukdom. Det ena projektet syftar till att få kunskap om hur män med avancerad prostatacancer som får livsförlängande behandling upplever att de vill, kan och får vara delaktiga i diskussioner och beslut rörande vård och behandling, samt vilka förväntningar de har på behandlingen och hur de mår under och efter. Det andra projektet syftar till att utveckla och utvärdera en intervention för att initiera samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slut med patienter i kronisk hemodialys och deras närstående.

Agneta Wennman-Larsen

Titel
Professor, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 29 79

E-post
agneta.wennman-larsen@shh.se

ORCID
0000-0002-3457-4737

Disputationsår
2007

Avhandlingens titel
Att vara närstående och vårdare till en person med livshotande cancersjukdom

Kortfakta

Har publicerat ett trettiotal artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Är huvudhandledare till två doktorander och bi-handledare till två doktorander och handledare till en post-doc, samt har varit bi-handledare till en doktorand

Ledamot i Utbildningsnämnden samt i Antagningsnämnden för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola

Vice ordförande i akademikerföreningen vid Sophiahemmet Högskola

2015-2017, Medlem i the managing committee in the European COST Action IS1211, Cancer and Work Network (CANWON).

2015- 2018, Ordförande i akademikerföreningen vid Sophiahemmet Högskola

2004-2007, Ledamot i vårdvetenskapsrådet vid Karolinska Universitetssjukhuset

2003-2007, Ledamot i styrelsen för Centrum för Vårdvetenskap, Karolinska Institutet