English
Meny

Studera utomlands

Att arbeta som sjuksköterska innebär att ha hela världen som arbetsfält. För att kunna få en förståelse för andra hälso- och sjukvårdssystem och kulturer är det viktigt att ta del av andra länders villkor för arbete med hälsaohälsa och vårdande. Genom att ständigt samarbeta med andra länder berikar vi högskolans studenter, lärare och forskare genom ny kunskap och förståelse för vår omvärld. Det internationella perspektivet gör oss helt enkelt ännu bättre i det vi gör. 

Information om utbytesverksamhet under läsåret 2022:

Utbytesverksamheten kommer att återupptas VT23. Inga utbyten kommer därför att ske under VT22 eller HT22. I vanliga fall sker ansökan till utbyte senast 1 oktober inför utbyte på vårtermin, och senast 1 mars inför utbyte på hösttermin.

Urvalskriterier för utbytesstudier.

Utlandsvistelsen gav mersmak – se film om Minor Field Studies

Internationalisering

Internationaliseringsarbete är en viktig del av högskolans strategi för utbildning och forskning. Sophiahemmet Högskola har som målsättning att ett internationellt perspektiv ska finnas i alla utbildningar för att stimulera till ökad geografisk rörlighet bland studenter, lärare och forskareGenom detta skapar högskolan kontakt med andra lärosäten runt om i världen med syftet att tillföra både kunskap och förståelse, vilket bidrar till personlig utveckling. Genom ett internationellt utbyte sätts utbildningens innehåll i ett större sammanhang och studenterna får förutsättningar att göra internationella jämförelser och reflektioner. Den kunskap detta genererar bidrar till att kvaliteten i utbildningen höjs. På så sätt förberedstudenten inför arbetsliveefter studierna då arbetsmarknaden och samhället i stort är i ökande utsträckning global eller internationellt influerad. Det innebär att internationella och interkulturella perspektiv är viktiga för att förbereda studenter för dagens och morgondagens arbetsmarknad och samhälle.  

Studentutbyten och nätverk

Sophiahemmet Högskola ingår för närvarande i ett flertal nätverk inom Europa och i andra delar av världen. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om hälso- och sjukvård och människors villkor för hälsa och ohälsa i andra länder för att förberedas för yrkesverksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö.

Idag kan våra studenter i sjuksköterskeprogrammet från och med termin fyra göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning i ett annat europeiskt land. Även studerande i specialistprogram har möjlighet till att studera internationellt då de genomför sitt självständiga arbete.

Stipendier

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka medel via de internationella utbytesprogram som högskolan har avtal med. Under respektive program ovan kan du läsa mer om villkor, utbytesländer och ansökan. Du kan också kontakta studievägledaren för mer information.

Internationella aktiviteter på högskolan

Högskolan arrangerar återkommande internationella aktiviteter där bland annat studenter presenterar sina erfarenheter från utbyten med andra länder.

Teamet för internationella utbyten vid Sophiahemmet Högskola ansvarar för det internationella studentutbytet. I teamet ingår bland annat kontaktlärare som ansvarar för studentutbyten inom ramen för olika stipendieprogram.

Studievägledare