English
Meny

Unn-Britt Johansson

Min forskning handlar huvudsakligen om diabetesvård. Forskningen fokuserar på att utvärdera olika hälsofrämjande metoder som ska bidra till ökad hälsa och livskvalitet för personer med långvariga sjukdomstillstånd. Jag vill också få en fördjupad förståelse för hur det är att leva med diabetes och vilka erfarenheter personerna har av diabetesvården. Hur kan vi stödja personen och fånga upp tankar, oro och rädslor som kan påverka egenvården och det dagliga livet med långvariga sjukdomstillstånd? Vidare har jag ett forskningsintresse i att utveckla och utvärdera enkäter som sedan kan användas både inom vård och utbildning.

Jag blev legitimerad sjuksköterska 1989 och avlade medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2000. Året efter anställdes jag som högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola med uppdrag att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. 2010 antogs jag som docent i omvårdnadsvetenskap och befordrades till professor i omvårdnadsvetenskap 2013. Idag är jag forskningsledare för Prevention och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Pågående projekt

I projektet Sophia Step Study undersöker vi hur patienter med diabetes, eller som är i riskzonen att drabbas, kan ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiva.

I samverkan Nationella Diabetesregistret utvecklas och testas ett frågeformulär som ska ge underlag om hur personer med diabetes mår, hur vardagen med diabetes fungerar och om vården ger det stöd som behövs. Målsättningen är ett frågeformulär som kan bidra till bättre utvärdering av diabetesvården och som kan stärka den enskilda patientens roll.

Vidare i ett projekt etableras och utvärderas ett personcentrerat och hälsofrämjande uppföljningsprogram i form av en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med claudicatio intermittens (”fönstertittarsjuka”) som genomgått kärlkirurgisk behandling.

Ett annat projekt undersöker rädsla för låga glukosvärden hos personer med typ 1-diabetes. Projektet förväntas ge kunskap om faktorer som kan påverka rädsla för hypoglykemi och ge underlag till planering av behandlingsmetod.

Unn-Britt Johansson

Titel
Dekan för utbildning, Professor, Leg. sjuksköterska

Telefon
08-406 29 02

E-post
unn-britt.johansson@shh.se

ORCID
0000-0003-3309-136X

Disputationsår
2000

Avhandlingens titel
Insulinbehandling vid typ 1-diabetes: studier av blodglukosvariabilitet i relation till pumpbehandling, magsäckstömning och livskvalitet

Kortfakta

Huvudhandledare för fyra doktorander och bihandledare för tre doktorander med genomförd forskarutbildning. Har pågående handledaruppdrag.

Ledamot i högskolans ledningsgrupp och koncernledningen för Sophiahemmet.

Har haft förtroendeuppdrag från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen som vetenskaplig expert vid utvärdering av metoder samt uppföljning av diabetesvård.

Är viceordförande i vetenskapliga rådet för Diabetesfonden.

Varit engagerad i vård och utbildningsfrågor på internationell nivå t ex the Diabetes Education Consultative Section (DECS) of the International Diabetes Federation (IDF) och Foundation of European Nurses in diabetes