English
Meny

Styrning och organisation

Huvudman för Sophiahemmet Högskola är Sophiahemmet, ideell förening som leds och förvaltas av styrelsen och VD.

Högskolans rektor ansvarar för högskolans verksamhet inför VD och ingår i Högskolans ledningsgrupp.

Högskolans ledning ansvarar för upprättande av kvalitetspolicy och att verksamheten följer principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa (ESG). Ledningsfunktioner på koncernnivå innefattar ekonomi och kapital, fastighet, marknad, kommunikation, lokalutnyttjande och HR-frågor.

Högskolan är organiserad i en vårdvetenskaplig fakultet som är organiserad i två institutioner med det operativa ansvaret för utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt forskning. Det övergripande ansvaret för den akademiska verksamheten är organiserad i en Utbildningsnämnd och Forskningsnämnd. Den stödjande verksamheten utgörs av förvaltningsavdelning och biblioteksavdelning.

20231223 Högskolans orgskiss

Verksamhet

Högskolans verksamhet ska bedrivas i enlighet med stadgar för Sophiahemmet, ideell förening. Verksamheten ska även bedrivas i enlighet med Sophiahemmet Högskolas värdegrund, policies, uppgifter och mål. Sophiahemmet Högskola är den enda aktören i Sverige inom vårdvetenskap som har gemensam huvudman för såväl högskoleverksamhet som sjukvårdsverksamhet.