Meny

Reproduktiv hälsa

Forskningen inriktas mot att ta fram kunskap för att främja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård, Fosterrörelser, Amning, Omhändertagande av det nyfödda barnet och Komplikationer efter barnafödande. Inom inriktningen beforskars också pedagogiska metoder inom området.

Aktuella forskningsprojekt

En metod för att öka kvinnornas egen diagnostiska säkerhet avseende fostrets rörelser

Nyckeln till framgång

Långvarig smärta efter graviditet och förlossning

Se flera projekt längre ner

Forskningen handlar även om fosterrörelser och möjligheterna att identifiera foster som riskerar att dö före födelsen.

Studier pågår också om långvarig smärta efter förlossning, ofrivillig barnlöshet och abort.

Minskade fosterrörelser i sen graviditet - förlossningsutfall

Gravida kvinnor som sökte vård för minskade fosterrörelser under år 2014 i Stockholms län, tillfrågades om att besvara ett frågeformulär. Drygt 3000 kvinnor medverkar i studien och från Graviditetsregistret inhämtas information om graviditetsutfall. Om vi kan undvika att kvinnor väntar för länge innan de söker vård för minskade fosterrörelser (prehospital delay) kan andelen barn som dör före födelsen minska.

Ingela Rådestad

Långvarig smärta efter graviditet och förlossning

Syftet är att kartlägga smärta efter graviditet och förlossning avseende prevalens, riskfaktorer, karakteristiska egenskaper och konsekvenser. Även hur kvinnor upplever och hanterar smärta och dess påverkan på sin livssituation samt vilka erfarenheter och upplevelser de har av vården kommer att undersökas. Två enkäter har besvarats av kvinnorna och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Studien kommer att ge ett ökat medvetande hos både kvinnor och vårdpersonal om långvarig smärtproblematik efter graviditet och förlossning. Denna kunskap kan ligga till grund för riktlinjer för behandling och vård samt vara en utgångspunkt för framtida interventionsstudier.

Beata Molin och Susanne Georgsson

Kommunikation, coping och socialt nätverkande om infertilitet

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva kommunikation, coping och socialt nätverkande bland infertila kvinnor och män utifrån ett livsvärldsperspektiv. Tjugofem bloggar följs under tre år för att studera hur infertila kvinnor och män kommunicerar och hanterar sin situation. Kunskaper om detta kommer att ge ökad förståelse för hur infertila kvinnor och män söker kunskap och kommunicerar om sin infertila situation för att bättre kunna bemöta och stödja dem under en infertilitetsutredning och behandling.

Taina Sormunen Margareta Westerbotn Bjöörn Fossum

"Hur många barn får jag när jag blir stor? SWEPP: The Swedish Pregnancy Planning Study"

Huvudsyftet är att utforska samband mellan graviditetsplanering och kvinnors hälsa och levnadsvanor före, under och efter graviditet. 3389 kvinnor rekryterades av sin barnmorska vid inskrivning i mödravård och fick svara på en enkät. Uppföljningar med postenkäter har gjorts i sen graviditet, och ett år efter beräknad förlossning. Projektet kommer öka kunskapen om betydelsen av graviditetsplanering och tydliggöra eventuellt behov av utökad vård och rådgivning inför graviditet.

Jenny Stern

"Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans och barnmorskans perspektiv på god preventivmedelsrådgivning"

Syftet är att undersöka vad som kännetecknar god preventivmedelsrådgivning ur både kvinnans och barnmorskans perspektiv. Frågeställningar som bland annat kommer att studeras är: Vilka förväntningar och önskemål har kvinnor i reproduktiv ålder på god preventivmedelsrådgivning och vad barnmorskor anser kännetecknar god preventivmedelsrådgivning. Genom att belysa både vårdgivare och vårdtagares perspektiv på god preventivmedelsrådgivning är förhoppningen ytterst bidra till förbättrad rådgivning.

Jenny Stern

"Hälsofrämjande arbete för mäns sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter"

Syftet är att utforska stödjande och hindrande faktorer avseende svenskt hälsofrämjande arbete för mäns sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Kvalitativ granskning av nationella och regionala riktlinjer, fokusgrupper med barnmorskor och webbenkät till samtliga barnmorskor i ett landsting, kommer att genomföras. Projektet kommer att belysa förbättringsmöjligheter för hälsofrämjande arbete för mäns sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Jenny Stern

"Singing Kangaroo - en familjecentrerad musikterapeutisk intervention med prematurt födda barn och deras föräldrar"

Syftet är att undersöka om tidig musikterapeutisk intervention och att stötta föräldrars sång under hud mot hudvård, kan förbättra språkutvecklingen för prematurt födda barn samt stötta anknytning och tidigt samspel mellan barn och föräldrar. Prematura barn födda ˂ 32 GA inkluderas från tre sjukhus när de uppnått en ålder av 28 GA. Det finns ett behov av att utveckla interventioner som på ett naturligt sätt kan stötta barnens utveckling för att minska kognitiva problem och försenad språkutveckling hos prematurt födda barn.

Louise Eulau

"Immediate skin-to-skin contact between parent and very preterm infants after birth: Effects on parents’ experiences, breastfeeding, physiological attunement and parent-infant interaction"

Syftet är att undersöka om tidig hud mot hud kontakt kan bidra till bättre amningssiffror bland de för tidigt födda barnen, studera den fysiska involveringen mellan mödrar och deras spädbarn och studera om stressen minskar genom att jämföra cortisol prover mellan konventionellt vårdade och hud mot hud vårdade barn bland de för tidigt födda, samt interaktion mellan moder och spädbarn under det första året.

Sofia Zwedberg

"Interprofessionellt lärande på en obstetrisk enhet"

Syftet är att studera studenters upplevelse av peer learning samt interprofessionellt lärande inom obstetriken, föräldrars upplevelser av att ha studenter samt handledares både erfarenheter och upplevelser av handledning med två studenter samtidigt.

Sofia Zwedberg

Forskare inom Reproduktiv och perinatal hälsa
Doktorander inom Reproduktiv och perinatal hälsa
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen