English
Meny

Kvalitetssäkringsarbete

Att utvecklas – i takt med tiden – kräver ett systematiskt förhållningssätt där vi ständigt följer upp vad vi åstadkommer, lär oss av det och förädlar det vi gör. Sophiahemmet Högskola är en dynamisk organisation där medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas och uppmuntras, där digitala lösningar skapar nytta för våra intressenter och där ledningens kompass är inriktad på hållbar utveckling.

Uppdaterad förbättringshjul2700x1800

Kvalitetssystemet är uppbyggt av tre grundpelare

Kulturen handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för allas delaktighet i kvalitetsarbetet genom att bedriva kvalitetsarbete på alla nivåer inom institutioner, avdelningar, enheter, i råd, kommitté och nämnder, bland studenter och doktorander, i en ständigt pågående förbättringscykel.

Strukturen utgör ramarna för kvalitetsarbetet. Det omfattar rutiner och processer, styrdokument, organisation och ansvarsfördelning. Högskolan strävar efter att ha, och hela tiden utveckla, ändamålsenliga arbetssätt

där planering, genomförande, uppföljning och förbättring ska ligga till grund för högskolans kvalitetsarbete.

Systematiken avser de regelbundna uppföljningar och granskningar som högskolan genomför för att säkerställa hög kvalitet i sina utbildningar. Uppföljningarna och granskningarna genomförs på ett-, tre- och sexårsbasis. Alla utbildningsprogram genomgår en extern kollegial utvärdering vart sjätte år.

Sophiahemmet Högskolas systematiska uppföljningar och granskningar

Kvalitetssystembild

Styrande dokument för kvalitetsarbete

All verksamhet vid Sophiahemmet Högskola baseras på beprövad erfarenhet men lutar sig också mot tydliga styrdokument.

Vi lämnar inget åt slumpen och för att kunna leverera de bästa utbildningarna och garantera en hälsosam arbetsmiljö för studenter, lärare och forskare utgår vi från ett antal vägledande policies.

Styrning och organisation

Aktuella utvärderingar

Under 2024 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hur universitet och högskolor samverkar med det omgivande samhället. SHH skickade sin självvärdering i januari.

Efter UKÄ:s nationella granskning av VFU i sjuksköterskeutbildningen har högskolan återrapporterat sina åtgärder för fortsatt hög kvalitet i utbildningen.

Vid UKÄ:s utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildning inriktning ambulanssjukvård bedömdes utbildningen uppvisa hög kvalitet.

Resultat av högskolans interna uppföljningar och utvärderingar sammanfattas i kvalitetsredovisningen.

Högskolans engagemang för miljöfrågorna är stort och miljöarbetet utformas i samklang med samhällets utveckling. Förbättringar har en central roll och ingår i det dagliga arbetet. Sophiahemmet Högskola är miljöcertifierad sedan 2010.

Policy för hållbar utveckling

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. För Sophiahemmet Högskola innebär hållbarhetsarbetet att vi kontinuerligt arbetar med både kvalitets- och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare. Detta för att optimera säkerheten för patienter och medarbetare och för att garantera kvalitet samtidigt som arbetsmiljön för alla på högskolan är tillfredsställande. Läs mer i vår broschyr om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar utveckling.

Hållbarhetspolicy           Hållbarhetsplan

Kommentarspolicy i sociala medier

Sophiahemmet Högskola övervakar kommentarer och synpunkter som publiceras. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avgöra om en kommentar ska tas bort.

Det kan till exempel handla om:

  • Publicering av upphovsrättsskyddat material
  • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion
  • Svordomar och obscena ord
  • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg
  • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
  • Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag
  • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
  • Marknadsföring av kommersiell verksamhet
  • Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum

Läs mer gällande Lagen om elektroniska anslagstavlor.