English
Meny

Sandra Doveson

Pågående projekt

Det övergripande syftet med projektet är att studera förväntningar, symtom och upplevelser av delaktighet i behandlingsbeslut hos män som startar och genomgår första linjens livsförlängande behandling av metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer (mCRPC). Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män i Sverige, och alla som lever tillräckligt länge med spridd prostatacancer blir till slut resistenta mot den kastrationsbehandling som ges för att bromsa sjukdomens utveckling, varvid sjukdomen definieras som kastrationsrefraktär. För personer som drabbas av mCRPC, där chansen till bot inte längre finns och överlevnaden är begränsad, existerar idag möjligheten att genomgå livsförlängande behandlingar av olika typ. Genomgången behandling kan förlänga överlevnaden och minska symtombelastningen, däremot är kunskaperna kring dessa mäns förväntningar inför behandlingar, symtombörda och upplevelser av delaktighet i behandlingsbeslut, ännu mycket begränsade. I detta forskningsprojekt kommer 150 män att inkluderas och följas i upp till två år, där samtliga studiedeltagare kommer att följas med upprepade enkäter och ett 25-tal studiedeltagare kommer att följas med upprepade intervjuer.

Sandra Doveson

Titel
Adjunkt, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 29 50

E-post
sandra.doveson@shh.se

ORCID
0000-0002-8780-5922

Projekttitel
Mäns upplevelser av livsförlängande behandling vid metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer