English
Meny

Nämnder, råd och kommittéer

verksamma vid Sophiahemmet Högskola

Nämnder, råd och kommittéer ska stötta högskolans verksamhet att bedriva utbildning, forskning och samverkan samt fullgöra det övergripande förvaltningsansvaret.

Utbildnings- och forskningsnämnderna ansvarar för den akademiska verksamheten vid högskolans utbildningar på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå, uppdragsutbildning samt forskning och samverkan inom högskolans profilområde Människan i sjukdom, vård och hälsa.
Tillsammans säkrar de att verksamheten bedrivs i nära samband mellan forskning och utbildning samt främjar strategiska nationella och internationella samarbeten.

Nämnderna verkar för att lärosätet utnyttjar de synergieffekter som högskolans tillhörighet till Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet Sjukhus, erbjuder. Nämnderna leds av ordförande (dekaner) och sammansättningen med medarbetarrepresentanter från olika delar av högskolans verksamheter, beslutas av rektor i samråd med ledningsgruppen. Studentrepresentation sker via nominering från högskolans studentkår och finns i samtliga organ. Doktorandrepresentation sker via nominering från de olika doktorandgrupperna.