English
Meny

Maja Holm

I min forskning är jag intresserad av att förbättra villkoren för svårt sjuka människor och deras närstående samt att utveckla verktyg till vårdpersonal för att kunna ge stöd. Under min doktorandtid var jag med om att utveckla och testa ett stödprogram för närstående till svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet. Närstående får idag ofta ta ett stort ansvar vid vård i hemmet, vilket gör det angeläget att utveckla det praktiska och emotionella stödet. Stödprogrammet genomfördes i grupper med hjälp av en manual och syftet var att göra närstående mer förberedda för sin roll.

Jag arbetar som lektor och forskare vid Sophiahemmet Högskola och undervisar framför allt i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård. Jag har tidigare arbetat kliniskt som sjuksköterska inom sluten palliativ vård och inom avancerad hemsjukvård.

Pågående projekt

Postdoktor inom ett projekt (Family Talk Intervention) som är särskilt utvecklat för att ge stöd till barnfamiljer där någon är svårt sjuk.

Bihandledare i ett doktorandprojekt inriktat mot män med spridd prostatacancer som erhåller livsförlängande behandling.

Bihandledare i ett doktorandprojekt inriktat mot en webbaserad intervention utformad för att ge stöd till partners till svårt sjuka patienter som vårdas inom avancerad hemsjukvård (narstaende.se).

Ingår i forskningsgruppen kring ”Ditt behov av stöd”/CSNAT och SNAP: Detta är två frågeformulär som syftar till att underlätta för närstående respektive patienter i palliativ vård att själva identifiera sina stödbehov och även möjliga resurser och lösningar.

Maja Holm

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 23 73

E-post
maja.holm@shh.se

Disputationsår
2016

Avhandlingens titel
Promoting preparedness for family caregiving – a randomized controlled intervention in palliative care