Meny

Maja Holm

Jag är anställd som forskare vid Sophiahemmet Högskola och är involverad i två olika projekt. I min forskning är jag framför allt intresserad av palliativ vård med fokus både på patienter, närstående och vårdpersonal. Jag har tidigare arbetat kliniskt som sjuksköterska där jag växelvis arbetade på en sluten palliativ vårdavdelning och inom avancerad palliativ hemsjukvård. Under min doktorandtid var jag med om att utveckla och testa ett stödprogram för närstående till svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet. Närstående får idag ofta ta ett stort ansvar vid vård i hemmet, vilket gör det angeläget att utveckla stödet från vårdpersonal. Stödprogrammet genomfördes i grupper med hjälp av en manual och syftet var att göra närstående mer förberedda för sin roll. Min forskning kring stödprogrammet har fokuserat på både närståendes och vårdpersonalens perspektiv. Resultaten visade att närstående som deltagit i stödprogrammet fått en högre känsla av förberedelse och kompetens för sin roll jämfört med de som fått stöd på sedvanligt vis.

Pågående projekt

Det ena projektet jag är involverad i är en fortsättning på mitt doktorandprojekt. Syftet är att undersöka stödprogrammets eventuella effekter hos närstående efter patientens död. Framför allt ligger fokus på närståendes upplevelser av sorg och hur sorg kan mätas både före och efter dödsfallet.

Det andra projektet jag är involverad i handlar om män med spridd prostatacancer. För denna grupp har behandlingsalternativen utvecklats enormt mycket under det senaste decenniet och det finns möjlighet att förlänga livet även när sjukdomen inte längre kan botas. Det saknas dock kunskap om denna grupp, deras förväntningar och upplevelser av sin tillvaro.

Maja Holm

Titel
Post doc, Med. Doktor. Leg. sjuksköterska.

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 23 73

Mobilnummer
070-0021529

E-post
maja.holm@shh.se

Disputationsår
2016

Avhandlingens titel
Promoting preparedness for family caregiving – a randomised controlled intervention in palliative care

Kortfakta

Medlem av nätverket för forskande sjuksköterskor i palliativ vård

Utvalda publikationer

Short-term and long-term effects of a psycho-educational intervention in specialised palliative home care – results from a randomised controlled trial. (2016).
Recruiting participants to a randomized controlled trial testing an intervention in palliative cancer care – The perspectives of health care professionals. (2017).

Fler publikationer DiVA