English
Meny

Sophiahemmets policy för hållbar utveckling

Sophiahemmets syfte är att främja god vård genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet i både vår utbildning och forskning samt på vår hälso- och sjukvård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på säker vård.

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand. För Sophiahemmet innebär hållbarhetsarbetet att vi kontinuerligt arbetar med både kvalitets- och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare, för att optimera säkerheten för patienter och medarbetare, för att garantera kvaliteten på det vi levererar till våra intressenter, samt att arbetsmiljön ska vara bra. Sophiahemmet ska i sin utbildningsverksamhet främja hållbar utveckling för att kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö, samt ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Hållbar utveckling integreras i de forskningsanknutna utbildningarna.

Vi strävar efter att ständigt bli bättre inom följande fyra perspektiv:

Vi arbetar patientsäkert. Bemötande, delaktighet, information, mätningar, uppföljningar, återkoppling, kompetensutveckling.

Vi arbetar hälsofrämjande. Minskad belastning från kemikalier, luftföroreningar, buller, läkemedelsrester inklusive antibiotika. Hälsosam arbetsmiljö. Leverera rätt hälso- och sjukvård samt rätt utbildning.

Vi arbetar klimat- och resurseffektivt. Minskad energiförbrukning, kloka transporter, minskning av medicinska och medicintekniska gaser, utveckling av drift och förvaltning av fastigheterna, hänsyn till kretsloppet, återvinning, avfallshantering.

Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning. Studenter och medarbetare bidrar genom kunskap och engagemang till en framtida hållbar samhällsutveckling.

Förutsättningar för framgångsrikt arbete med hållbar utveckling på Sophiahemmet är:

  • Ledningens engagemang
  • Medvetna och kompetenta medarbetare
  • Samverkan med verksamheternas olika intressenter, inklusive interdisciplinär samverkan
  • En kultur där avvikelsehantering är naturlig och utnyttjas effektivt
  • En ackrediteringsprocess som säkerställer kvaliteten på samtliga vårdgivare
  • Riskanalyser som identifierar och minimerar risker för patienter, medarbetare och studenter, men också för samhället i övrigt
  • En hållbar ekonomi som tillåter kloka investeringar
  • Uppföljning och säkerställande av efterlevnad av lagar och andra bindande krav
  • Mål som är mätbara och driver hållbar utveckling
  • Transparens kring hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnår