English
Meny

Maria Wahlström

Pågående projekt

Syftet är att se vilka effekter Mediyoga har hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer. Del I är en genomförd pilotstudie, 2009-2012, som var en randomiserad kontrollerad studie av 80 personer med paroxysmalt förmaksflimmer. Dessa randomiserades till Mediyoga eller standard behandling. Del II är en randomiserad kontrollerad studie med 180 personer med symtomatiska flimmerattacker. Personerna randomiseras till Mediyoga eller standard behandling. Mediyogagruppen får även standardbehandling, vilket innebär läkemedel, elkonventering och ablation. Variabler som mäts är livskvalitet (2 st livskvalitet formulär, SF-36 och ASTA), hormoner i hjärtmuskeln (BNP), inflammationsmarkörer (CRP), 24 timmars-EKG. Del III består av en kvalitativ studie med personer ur Mediyoga gruppen. Del IV består av att undersöka könsskillander i Mediyogagruppen.

Maria Wahlström

Titel
Biträdande lektor, Med. dr,
Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 66

E-post
maria.wahlstrom@shh.se

ORCID
0000-0001-5329-6384

Projekttitel
Effekter av mediyoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer