English
Meny

Cecilia Larsdotter

Jag är sjuksköterska och docent i palliativ vård. Min forskning handlar om frågor som rör vård vid långvarig och- eller livsbegränsande sjukdom. Den forskning jag framförallt bedriver just nu fokuserar på organisering av- och innehåll i vården under livets sista tid på olika vårdplatser, för olika grupper i befolkningen. Vi undersöker också potentiella ojämlikheter, det vill säga vilka individuella, socioekonomiska och omgivningsfaktorer som har betydelse för hur och var människor vårdas under den sista tiden i livet, och hur förutsättningarna för möjligheten till god palliativ vård för alla som behöver, oavsett vårdplats ser ut. Jag har också intresserat mig för vård av särskilt sårbara grupper, till exempel svårt sjuka personer som lever i hemlöshet.

Ett annat forskningsintresse är hur det kan vara för den enskilde individen att leva med livsbegränsande sjukdom, och att leva i en svårt sjuk och döende kropp och vara beroende av kroppslig omsorg från andra. Hur kan den kroppsliga omvårdnaden bedrivas så att den blir stödjande och värdighetsbevarande för individen? Genom undersökning och interventioner arbetar jag också med forskning om personcentrerad vård i samband med livshotande sjukdom, till exempel tjocktarmscancer.

Pågående projekt

I ett forskningsprojekt studeras på befolkningsnivå trender i vårdplatsen för död i Sverige och relationen mellan platsen för död och individuella och socioekonomiska faktorer. Vidare prediceras framtida strukturella och organisatoriska konsekvenser för vård i livets slutskede baserat på befolkningsutveckling och trend, med hjälp av så kallade forecastanalyser. I projektet undersöks genom fältstudier, organisering av, och förhållningssätt till palliativ vård i det egna hemmet och på vård och omsorgsboenden, inklusive erfarenheter och lärdomar från utbrottet av Covid-19.

I ett avhandlingsprojekt studeras innehåll och kvalitet i vården, med fokus på palliativa insatser, under de tre sista månaderna i livet för personer med långvarig och- eller livsbegränsande sjukdom. Detta sker med hjälp av efterlevande närståendes erfarenheter. För datainsamling används enkätinstrumentet VOICES (SF).

Cecilia Larsdotter (fd. Håkanson)

Titel
Professor, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
076-513 38 27

E-post
cecilia.larsdotter@shh.se

ORCID
0000-0003-3660-6306

Disputationsår
2010

Avhandlingens titel
Living with irritable bowel syndrome. A patient perspective on everyday life, health care encounters and patient education

Kortfakta

Medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2010

Docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2016

Sedan 2017 prefekt, forskare och lektor vid institutionen för omvårdnadsvetenskap på Sophiahemmet högskola, ingår i högskolans ledningsgrupp

Deltar i ämnesrådet för palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ingår i forskargrupp vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC)vid Göteborgs universitet och har internationella forskningssamarbeten med forskare från bland annat Vancouver och Bryssel

Huvudhandledare för två doktorander varav den ena pågående

Mer än 35 vetenskapliga publikationer och bokkapitel