English
Meny

Om högskolan

Forskning och utbildning för framtidens hälsa, vård och omsorg

Sophiahemmet Högskola bedriver ledande forskning och högre utbildning inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Här erbjuds en mängd olika utbildningsprogram för framförallt sjuksköterskor på kandidat- och avancerad nivå liksom magister- och diplomeringsprogram. Hösten 2019 startade forskarutbildning.

Högskolan har flera nationella och internationella utbildningar som är skräddarsydda för samhällets behov och vänder sig till olika professioner inom vården. Totalt går här cirka 1 300 studenter på högskolan.

Vår verksamhet bidrar till en bättre hälsa, vård och omsorg. Till hjälp i vårt arbete finns bland annat en modern, digitaliserad lärmiljö, ett bibliotek med full service och – inte minst – hög kompetens bland våra medarbetare.

Högskolan ingår i en mängd internationella samarbeten och utbyten med lärosäten, vårdgivare och myndigheter och erbjuder utbildning på engelska för studenter över hela världen.

Kortfakta

Utbildningar: för framtidens hälsa, vård och omsorg

Forskning: för en bättre vård

Historia: utbildar sjuksköterskor sedan 1884

Lärmiljö: modern teknik i anrika lokaler

Bibliotek: med full service

Högskolans värdegrund

Verksamheten vid Sophiahemmet Högskola vilar på en humanistisk värdegrund som utgår från alla människors lika värde. Det betyder att vi verkar för en social miljö där alla ska känna sig välkomna och respekterade, samtidigt som vi upprätthåller grundläggande akademiska värden där forskning och utbildning genomsyras av integritet och saklighet.

All verksamhet vid Sophiahemmet Högskola baseras på beprövad erfarenhet men lutar sig också mot tydliga styrdokument. Vi lämnar inget åt slumpen och för att kunna leverera de bästa utbildningarna och garantera en hälsosam arbetsmiljö för studenter, lärare och forskare utgår vi från ett antal vägledande policys.
Vi har en gemensam värdegrund och vill att hela högskolan ska genomsyras av sunda värderingar. Något som inte bara gynnar de som arbetar här, utan i slutändan även patienter inom hälso-och sjukvården både nu och i framtiden.

På Sophiahemmet Högskola har vi styrdokument, planer och policys som lägger grunden till vårt arbete med hållbar utveckling, kvalitetssäkring, internationalisering, likabehandling etc.

Styrdokument

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

International Council of Nurses (icn) antog den första etiska koden för sjuksköterskor år 1953. Den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar och ger vägledning för ett etiskt handlande utifrån samhällets värdegrund och behov.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

"Kärnan av vår tradition är 130 år av ständig förbättring, utveckling och innovation"

— Johanna Adami, rektor

Tradition

Högskolan har utbildat sjuksköterskor sedan 1884. Det var Drottning Sophia som blev inspirerad av Florence Nightingales sjuksköterskeskola i London och som ville höja den svenska sjukvårdens kvalitet. Hon introducerade ett nytt koncept för sjuksköterskeutbildning i Sverige med både teoretiska och kliniska moment.
Drottning Sophias devis var att skolan skulle verka ”i takt med tiden”. Detta är fortfarande högskolans ledord.

Historia

Innovation

På högskolan verkar ett trettiotal forskare och ett tjugotal doktorander som arbetar inom vårt forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa. Det är inom detta område vi startat en forskarutbildning med rätt att utfärda doktorsexamen.
Högskolans forskare drivs av att få fram nya kunskaper som kan vara till nytta för hälsa, vård och omsorg. Utöver en samlad, gedigen kunskap har vi hela Sophiahemmets vårdverksamhet som ger en unik närhet till den kliniska verksamheten.

Forskning

Högteknologisk lärmiljö i anrik miljö

Sophiahemmet Högskola är ett innovativt lärosäte med en kvalitiv och högteknologisk lärandemiljö.  Tillsammans med forskningsanknuten undervisning skapas goda förutsättningar för att våra studenter ska få den bästa utbildningen.

Bibliotek

Högskolans bibliotek erbjuder full service till alla studenter, lärare och forskare på lärosätet. Det är en mycket uppskattad och behaglig studiemiljö där det finns möjlighet att få tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material. Här bistår kunnig personal med information om bland annat sökning i databaser och hur man lånar och beställer vetenskapliga artiklar eller annat material. Biblioteket finns till för alla på högskolan som behöver söka och få tillgång till information inom sitt område.

Biblioteket

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.