English
Meny

Prevention och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det övergripande syftet med vår forskning är att förebygga ohälsa. Vår forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera metoder för att stödja hälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvården.

Vidare undersöker vi faktorer som har betydelse för sjukdomsutveckling, behandlingsstrategier och upplevd hälsa. Forskningen belyser också upplevelser och erfarenheter av att leva med långvariga sjukdomstillstånd samt erhållen vård. Vi bedriver också metodutveckling av biomarkörer, skattningsinstrument och frågeformulär.

Projekt

Användning av digitala visualiseringsverktyg i vårdmötet för personer med typ 2 diabetes
Use of digital visualisation tools in the care meeting for people with type 2 diabetes

Att leva med typ 1 diabetes och att tillämpa stresshanteringsstrategier som utgår ifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT)/
Living with type 1 diabetes and applying stress management strategies based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer
Effects of MediYoga among patients with paroxysmal atrial fibrillation

Fysisk aktivitet, kardiometabola riskfaktorer och sjukdom
Associations of physical activity with cardiometabolic risk factors in individuals with prediabetes and type 2 diabetes

Identifiering av biomarkörer för kronisk inflammation i bihålor och nedre luftvägar
Identification of biomarkers for chronic inflammation of the sinonasal cavities and lower airways

Implementering och utvärdering av en digital diabetesenkät/
Implementation and evaluation of a digital diabetes questionnaire

Longlife Active: Individanpassat digitalt motivationsprogram för en hälsosam och hållbar livsstil med stöd av AI
Longlife Active- an individually tailored digital service to promote healthy and sustainable behaviors supported by AI

Sambandet mellan insulinresistens och Alzheimers sjukdom
The role of insulin resistance in the pathogenesis of Alzheimer’s disease

Sophia Step Study- stöd till fysisk aktivitet vid prediabetes och typ 2 diabetes/
Sophia Step Study- support for physical activity in prediabetes and type 2 diabetes

Anställda vid Sophiahemmet Högskola