English
Meny

Implementering och utvärdering av en digital diabetesenkät

Titel

Implementering och utvärdering av en digital diabetesenkät

Bakgrund

En digital diabetesenkät omfattande 33 frågor och indelad i två delar har utvecklats baserat på kvalitativa intervjuer och därefter har valideringsstudier utförts. Den första delen omfattar en självskattning av hur personen mår och har det och den andra delen om erfarenheter av diabetesvården. Enkäten erbjuder en möjlighet att underlätta för vården att arbeta mer personcentrerat och göra patienten mer delaktig i sin diabetesvård.

Syfte

Syftet med studierna är att undersöka erfarenheter av att använda diabetesenkäten samt att utvärdera implementeringsprocessen av diabetesenkäten i diabetesvården.

Metod

Fokusgruppsintervjuer har utförts för att undersöka diabetessjuksköterskors, läkares och patienters erfarenheter av att använda den digitala diabetesenkäten. En enkätutvärdering riktad till vårdprofessionen kommer också att ske efter införd implementeringsstrategi och omfattar frågor om tillit till den egna förmågan (Self-efficacy) samt frågor om hur användandet av diabetesenkäten har normaliserats i arbetet på vårdcentralen (S-NoMAD).

Betydelse

Den digitala Diabetesenkäten ger möjlighet för personen med diabetes att vara delaktig och informerad i sin diabetesvård och förser vårdprofessionen med patientens preferenser. På sikt är målet att den digitala Diabetesenkäten ska vara en naturlig del av diabetesvården och bidra till ett bättre vårdmöte samt ge underlag för kvalitetssäkring och förbättringsarbete.

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Finansiär

Diabetesfonden och Sophiahemmet ideell förening.

Kontakt

Projektledare: Katarina Eeg-Olofsson, med dr, överläkare, SU/Sahlgrenska och medarbetare på Nationella diabetesregistret (NDR)
Forskargrupp: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola, Janeth Leksell, docent, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, Margareta Hellgren, med dr, distriktsläkare, Ebba Linder, projektledare NDR och Victoria Carter, diabetessjuksköterska, facilitator i projektet. I projektet ingår också företagsrepresentanter och en patientrepresentant.