English
Meny

Sophia Step Study- stöd till fysisk aktivitet

Titel

Sophia Step Study- stöd till fysisk aktivitet vid prediabetes och typ 2 diabetes

Bakgrund

Fysisk aktivitet har många positiva hälsoeffekter och regelbunden fysisk aktivitet är därför centralt i behandlingen av prediabetes och typ 2 diabetes för att minska risken för komplikationer. Råd om fysisk aktivitet ingår i de nationella riktlinjerna för diabetesvård sedan 1990-talet men likväl är majoriteten av personer med prediabetes och typ 2 diabetes fysiskt inaktiva. Att etablera nya vanor och vardagsrutiner är en utmaning och stödet från primärvården behöver utgå från varje individs motivation och förutsättningar. Stegräknare är enkla att använda och har visat sig kunna utgöra ett effektivt stöd för att öka den fysiska aktiviteten på kort sikt. Den digitala utvecklingen av stegräknare som har skett ger individer möjlighet att sätta dagliga mål för den fysiska aktiviteten och följa sin utveckling över tid, samt att delge resultaten med sin vårdgivare och få återkoppling. Digitalisering innebär därmed goda möjligheter för att stödja egenvården av fysisk aktivitet.

Syfte

Huvudsyftet med Sophia Step Study är att utvärdera användning av stegräknare tillsammans med en digital plattform som stöd för regelbunden fysisk aktivitet för personer med prediabetes och typ 2 diabetes i primärvården.
Metod Sophia Step Study är en randomiserad kontrollerad studie. Personer som har prediabetes eller typ 2 diabetes har bjudits in att delta och efter en första hälsokontroll har de slumpvis lottats till en av tre grupper. En grupp erbjöds stegräknare och digitalt stöd förstärkt med gruppträffar och individuella samtal med sin diabetessjuksköterska. En andra grupp erbjöds stegräknare och digitalt stöd och den tredje gruppen utgjorde en kontrollgrupp med sedvanlig vård. Interventionen pågick i två år och data på kliniska riskmarkörer för typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom, objektivt uppmätt fysisk aktivitet och psykosociala parametrar har samlats in vid upprepade tillfällen. Deltagare har rekryterats vid Husläkarmottagningen och Försäkringsmottagningen vid Sophiahemmet i Stockholm samt vid Smedby hälsocentral i Småland. Studien har pågått sedan 2013 och datainsamlingen avslutades i januari 2020. En långtidsuppföljning planeras för att mäta effekterna 7-8 år efter avslutad intervention.

Betydelse

Digitalt stöd har potential att förstärka kontinuitet och kvalitet i omvårdnaden baserat på individens behov, preferenser och förutsättningar. Genom digitalt stöd och egenmätning uppmuntras individen att ta kontroll över sin egen hälsa och därmed tillämpas hälsofrämjande och personcentrerad omvårdnad. Sophia Step Study utvärderar om stegräknare och digitalt stöd är en lämplig metod för att öka regelbunden fysisk aktivitet och förbättra kardiometabola riskmarkörer inom primärvården. Studien kommer också att visa om förstärkt stöd med individuell konsultation och gruppträffar ger bättre effekt under två års tid.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Publikationer

Effects of a three-armed randomised controlled trial using self-monitoring of daily steps with and without counselling in prediabetes and type 2 diabetes: The Sophia Step Study

Process evaluation of the Sophia Step Study: A primary care based three-armed randomized controlled trial using self-monitoring of steps with and without counseling in prediabetes and type 2 diabetes

‘This is why I’m doing a lot of exercise’: A qualitative study of participant’s experiences of the Sophia Step Study

Physical activity promotion in the primary care setting in pre- and type 2 diabetes – the Sophia step study, an RCT

Finansiär

Diabetesfonden, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Skandia, Sophiahemmet ideell förening, Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning och Vårdalsstiftelsen

Kontakt

Projektansvarig: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola Forskargrupp: Jenny Rossen, Post doc, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola, Patrick Bergman, docent, Linnéuniversitetet, Kristina Larsson, doktorand, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola och Yohannes Woldamanuel, doktorand, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola och Maria Hagströmer, professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet