English
Meny

Digitala visualiseringsverktyg i vårdmötet

Titel

Användning av digitala visualiseringsverktyg i vårdmötet för personer med typ 2 diabetes

Bakgrund

Övervakning av glukosnivåer är viktigt för effektiv egenvårdshantering av diabetes och det finns nu flera tillgängliga metoder för kontinuerlig glukosmätning. Analys av glukosövervakningsdata via standardiserade datahanteringsprogram anses främja samarbetet och ge ett delat beslutsstöd mellan diabetessjuksköterskan/diabetesläkaren och personen med diabetes. Det behövs studier om hur dessa trenddata kan användas vid vårdmöten för personer med typ 2 diabetes. Vidare är det av betydelse att adressera de psykosociala aspekterna av att leva med typ 2 diabetes.

Syfte

Syftet med studien är att studera vårdpersonals upplevelse av användandet av kontinuerlig glukosmätning samt hur de tolkar de data som genereras. Dessutom avser vi att studera hur vårdpersonal upplever användandet av ett digitalt beslutsstöd.

Metod

I denna genomförbarhetsstudie vid Försäkringsmottagningen, Sophiahemmet kommer 50 patienter med typ 2 diabetes (>18 år och med minst 2 års sjukdomsduration) använda FreeStyle Libre för kontinuerlig glukosmätning under 14 dagar X 2. Vid första besöket instrueras patienten i hur sensor appliceras samt om mobillapp för avläsning av glukosvärden. Information ges också om hur inloggning sker i Nationella diabetesregistret (NDR) för att kunna ta del av sina egna diabetesdata och den digitala Diabetesenkäten omfattande (33 frågor om måendet och erfarenheter av vården). Dessa delar används som dialogverktyg vid vårdmötet när patienten kommer tillbaka till mottagningen efter 4 veckor. Glukosdata överförs sedan till Digital Diabetes Analytics (DDA) analysverktyg för en automatiserad analys. Vårdpersonalens upplevelse studeras genom enkätdata och fokusgruppsintervju.

Betydelse

Kontinuerlig glukosmätning kan vara ett viktigt verktyg för att förbättra sin glukoskontroll för personer med diabetes och bidra till en minskad risk för komplikationer. Den stora datamängd som genereras vid kontinuerlig glukosmätning innebär dock en stor utmaning för hälso- och sjukvården och skapar en stor utmaning för vårdpersonalen när det kommer till att tolka alla data. Det är därför viktigt att inom forskningen även belysa hur dessa hjälpmedel påverkar vårdpersonalens arbetssituation och för att identifiera vilka ytterligare stödfunktioner som behövs.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Sophiahemmet ideell förening

Kontakt

Projektansvarig: Unn-Britt Johansson, professor Sophiahemmet Högskola
Forskargrupp: Stefan Sjöberg, docent, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet, Berit Isaksson, diabetessjuksköterska, Försäkringsmottagningen, Sophiahemmet, Maarit Korkeila Lidén, med dr Försäkringsmottagningen, Sophiahemmet, Marie Wickman Chantereau, professor Sophiahemmet Högskola.
Produktutvecklare Digital Diabetes Analytics: Lars Cederblad och Marie Öberg Lindevall.