English
Meny

Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

Titel

Effekter av MediYoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer

Bakgrund

Paroxysmalt förmaksflimmer är en hjärtarytmi som spontant kan uppkomma med en hjärtfrekvens på cirka 130 – 160 slag/minut. Denna arytmi kan pågå från från några minuter upp till sju dagar och kan ge symtom som hjärtklappning, yrsel, trötthet samt ångest och oro. Faktorer som kan påverka uppkomsten är bland annat hypertoni, sköldkörtelsjukdom, diabetes, obesitas, rökning, högt alkoholintag samt högintensiv träning. Sedvanlig behandling består av läkemedel och ablation för att minska symtom och uppkomst av nya attacker av förmaksflimmer. Den senaste litteraturen föreslår dock att livsstilsförändringar kan minska uppkomsten av paroxysmalt förmaksflimmer samt minska frekvensen av attackerna. Enligt litteraturen kan personer med paroxysmalt förmaksflimmer ha en minskad livskvalité som är en orsak till de symtom som uppkommer. MediYoga har visat en förbättrad effekt på livskvalité samt sänkt blodtryck, hjärtfrekvens och attacker av förmaksflimmer.

Syfte

Syftet är att undersöka om MediYoga har positiva effekter på livskvalité, blodtryck, hjärtfrekvens, NT-proBNP och attacker av förmaksflimmer hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer.

Metod

En internationell randomiserad multicenterstudie planeras med 100 deltagare på varje center. Patienter med diagnos paroxysmalt förmaksflimmer kommer att randomiseras till MediYoga eller kontrollgrupp. MediYogagruppen kommer att utföra yoga i grupp online med stöd av ett webbaserat yogaprogram (Teleyoga) 1 timme per vecka i 12 veckor. Yogagruppen kommer att utöver detta få sedvanlig behandling. Kontrollgruppen kommer enbart att få sedvanlig behandling. Parametrar som kommer att mätas baseline (innan studiestart) och efter 12 veckor (studieslut) är:

  • Livskvalité med ett sjukdomsspecifikt formulär (ASTA) och ett generellt frågeformulär (SF-36).
  • Blodtryck
  • Hjärtfrekvens
  • NT-proBNP (blodprov)
  • Attacker av förmaksflimmer med en ILR (inopererad loop recorder, som spelar in hjärtrytmen under 6 månader)

Betydelse

Personer med paroxysmalt förmaksflimmer kan ha låg livskvalité med hög belastning av symtom som kan ge sjukskrivningar samt att de söker hälso- och sjukvård i hög utsträckning. Den sedvanliga behandlingen har ofta inte fullgod effekt samt innefattar ofta biverkningar. En komplementär behandling, som till exempel yoga, behövs implementeras för att ge dessa personer bättre livskvalité och minska lidande. Denna komplementära behandling kan utföras på sjukhus, i primärvård samt i hemmet som egenvård.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Sophiahemmet Ideell förening

Kontakt

Projektledare: Maria Wahlström