English
Meny

En digital tjänst för en hållbar livsstil

LongLife Active

Titel

LongLife Active: Individanpassat digitalt motivationsprogram för en hälsosam och hållbar livsstil med stöd av AI

Bakgrund

Hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet har betydande fördelar både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Vanor och beteenden beror på en rad faktorer som varierar utifrån personers motivation, förutsättningar och möjligheter, och beteendeförändringar är därför ofta svåra att bibehålla. Digitala stödprogram har potential att ge personligt stöd till individer att själva ta kontrollen över sin egen hälsa, få till hållbara förändringar av levnadsvanor och därmed uppnå ett ökat välbefinnande.

Syfte

Syftet med projektet är att samskapa och utvärdera implementering och utfall av en användarvänlig och individanpassad hälsotjänst, LongLife Active. Motivationsprogrammet i tjänsten ger stöd för fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och välbefinnande. Genom den evidensbaserade digitala tjänsten får användarna individuellt anpassat stöd i att göra meningsfulla val varje dag och se framsteg i sin beteendeförändring. Användarna ges möjligheter att sätta personliga mål och utifrån utgångsläget få personlig återkoppling och inspiration genom artificiell intelligens, stöd från en hälsocoach, samt socialt stöd från andra användare.

Metod

Forskningsprojektet består av tre faser, interventionsplanering, interventionsoptimering och utvärdering av interventions genomförande och resultat. I den första fasen kartläggs tidigare forskning inom området och den webbaserade plattformen utvecklas i samverkan mellan forskare, produktutvecklare och potentiella användare. I den andra fasen testas en prototyp av tjänsten och data över användning och synpunkter från deltagarna samlas in för att optimera tjänsten. I den sista fasen utvärderas lanseringsprocessen, genomförbarheten, användarengagemanget och utfallet av den webbaserade tjänsten.

Betydelse

Digital teknik kan bidra till ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är integrerat i projektets alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar hälsoutveckling i samhället. Avsikten med projektet är att bidra till kunskapsunderlaget för hur digital teknik bör anpassas för att bli personligt och användarvänligt, och kunna rekommenderas som ett komplement till rådgivande samtal om ohälsosamma levnadsvanor inom primärvård, företagshälsovård och apotek.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Publikationer

User Perceptions of eHealth and mHealth Services Promoting Physical Activity and Healthy Diets: Systematic Review – PubMed (nih.gov)

Perspectives on Promoting Physical Activity Using eHealth in Primary Care by Health Care Professionals and Individuals With Prediabetes and Type 2 Diabetes: Qualitative Study

Health care professionals’ experiences of supporting persons with metabolic risk factors to increase their physical activity level – a qualitative study in primary care

Kontakt

Projektansvarig: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola.

Forskargrupp: Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, Jenny Rossen, Med Dr, Sophiahemmet Högskola, Susanne Andermo, Med Dr, Karolinska Institutet, Patrick Bergman, docent, Linnèuniversitetet, Amanda Lönn, Med Dr, Gymnastik och Idrottshögskolan, Lena Kallings, docent, Gymnastik och Idrottshögskolan, Therese Anderbro, Med Dr, Stockholms universitet, Mattias Jakobsson, docent, Södertörns Högskola, Callum Regan, doktorand, Karolinska Institutet, Philip von Rosen, docent, Karolinska Institutet och Yohannes Woldamanuel, doktorand, Sophiahemmet Högskola

Produktutvecklare LongLife Active: Jan Sjöbeck, Linn Sjöbeck, Gustav Berggren och Julia Bergevi

Projektledare