English
Meny

En kvalitativ studie om kvinnans och vårdpersonalens perspektiv på god preventivmedelsrådgivning

Titel

Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans och vårdpersonalens perspektiv på god preventivmedelsrådgivning

Bakgrund

Preventivmedelsrådgivning är ett erkänt viktigt tillfälle för att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande vård för sexuell och reproduktiv hälsa. De nationella riktlinjerna specificerar syftet med rådgivningen, men vårdpersonalen får utveckla egna strategier för att nå dessa. Preventivmedelsrådgivning skiljer sig från många andra vårdmöten på så vis att kvinnan är frisk och inte söker vård på grund av sjukdom. Vårdtagarens förväntningar och önskemål på ett vårdmöte har visat sig ha stor betydelse för tillfredsställelsen med vården. Det finns till dags datum inga studier avseende svenska kvinnors förväntningar och önskemål på rutinmässig PMR.

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka vad som kännetecknar god preventivmedelsrådgivning ur både kvinnans och vårdgivarens perspektiv.

Metod

Projektet har en kvalitativ design. Studie 1 utgår från individuella semistrukturerade intervjuer med ett strategiskt urval av kvinnor i reproduktiv ålder. Studie 2 utgår från fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal som regelbundet arbetar med preventivmedelsrådgivning. Data från båda studierna analyseras induktivt med innehållsanalys.

Betydelse

Preventivmedelsrådgivning utgör en hörnsten i det svenska hälsofrämjande och förbyggande arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa. Genom att utforska vad som kännetecknar god preventivmedelsrådgivning kan vi formulera ett underlag för golden standard. Detta kan såväl ny som erfaren vårdpersonal använda för att förbättra sin rådgivning. Ökad kunskap om kvinnors förväntningar och önskemål är viktigt för att ge vårdpersonalen möjligheten att utforma sin rådgivning på bästa möjliga sätt. Förhoppningen att projektet ska ge ökade möjligheter att förverkliga rådgivningens potential som hälsofrämjande möte och i förlängningen bidra till en förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa bland kvinnor i reproduktiv ålder.

Forskningshuvudman

Uppsala Universitet

Finansiär

Uppsala Universitet, Sophiahemmet ideell förening

Forskargrupp

Projektansvarig: Jenny Stern, doktor i medicinsk vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Maria Grandahl, doktor i medicinsk vetenskap, Uppsala Universitet.
Helena Volgsten, docent, Uppsala Universitet