English
Meny

Kommunikation, coping och socialt nätverkande bland kvinnor och män med ofrivillig barnlöshet

Titel

Kommunikation, coping och socialt nätverkande bland kvinnor och män med ofrivillig barnlöshet

Bakgrund

Ofrivillig barnlöshet definieras som oförmåga att bli gravid efter ett års sexuell relation eller oförmåga att frambringa en graviditet till ett levande barn. Ofrivillig barnlöshet utreds och behandlas som ett medicinskt problem medan individer upplever det som psykologiskt och socialt problem, ofta med existentiella inslag. Ofrivillig barnlöshet är ett dolt funktionshinder där kommunikation med andra försvåras av att det berör sexuella normer och sociala tabun. Internet möjliggör för personer att söka information och stöd via olika sociala medier och betydelsen ökar möjligheten ges till att vara mer förberedda inför olika undersökningar, prover och behandlingar än tidigare. Sociala medier kan också skapa falska förhoppningar och sprida felaktig information vilket kan påverka mötet med vårdpersonal. Internationellt genomförda studier har fokuserat på stress, ångest och depression, därmed finns tydlig kunskapslucka gällande frågor om hur infertilitet påverkar sociala relationer och hur de hanterar problemet vet vi litet om.

Syfte

Huvudsyftet är att utforska och beskriva kommunikation, coping och socialt nätverkande bland kvinnor och män med ofrivillig barnlöshet utifrån ett livsvärldsperspektiv.

Metod

Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder används. Data har samlats in genom textanalys av bloggar, enkäter och intervjuer med både öppna och slutna frågor. Beskrivande statistik används för analys av numeriska data. Innehållsanalys tillämpas på den kvalitativa data och textanalysverktyg används för tematisk analys av blogginnehåll genom Gavagai (https: // gavagai .se /). Deltagare till projektet har rekryterats via Sophiahemmet Fertilitetsklinik och genom Internet. Projektet startade år 2015 och datainsamling pågår.

Betydelse

Projektets värde måste ses mot bakgrund till att antalet infertila individer i vårt samhälle ökar och att det finns begränsad forskning inom problemområdet. Genom att belysa de problem som existerar kan läkaren, barnmorskan och sjuksköterskans kunskapsnivå höjas och därmed patientsäkerheten ökas. Projektets resultat kommer berika förståelsen för infertila kvinnor och mäns användande av bloggar om deras ofrivilligt barnlösa situation, vilket i sin tur kommer påverka mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då vårdpersonal blir mer uppmärksamma på de nya krav infertila individer har på vårdpersonal gällande leverans av tjänster. Kunskap om detta kan hjälpa personalen att planera adekvata off-line och online interventioner. I ett större perspektiv kommer denna kunskap bidra till att säkerställa en hög och jämn kvalitet på vården.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet ideell förening

Kontakt

Projektansvarig: Margareta Westerbotn, docent, Sophiahemmet Högskola
Forskargrupp: Taina Sormunen, doktorand, Sophiahemmet Högskola; Klas Karlgren, docent, Karolinska Institutet; Bjöörn Fossum, professor, Sophiahemmet Högskola; Arthur Aanesen, specialistläkare och Dr.Med.Vet., Sophiahemmet Fertilitetsklinik