English
Meny

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning

Titel

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning

Bakgrund

Långvarig smärta bland kvinnor är ett globalt hälsoproblem, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring denna fråga. Graviditet och förlossning kan leda till vävnadsskador och smärta. Det är känt att akut smärta, till exempel smärta orsakad av trauma eller kirurgiskt ingrepp, kan leda till utveckling av långvarig smärta. Långvarig smärta kan orsaka lidande och ha många negativa konsekvenser för individer, deras familjer och samhället. I många fall leder långvarig smärta till försämrad livskvalitet, depression, ångest, sömnrubbningar, negativ påverkan på familjerelationer och ökat vårdbehov. Studier tyder på att det finns en koppling mellan långvarig smärta efter förlossning och en ökad risk för att utveckla postpartumdepression. Kunskapen om långvarig smärta efter förlossning är fortfarande begränsad, både globalt och i Sverige.

Syfte

Studiens syfte är att undersöka prevalens av långvarig smärta åtta månader efter förlossning. Även smärtans karakteristiska egenskaper som intensitet, lokalisation och frekvens samt smärtans påverkan på dagliga livet studeras. Ett ytterligare syfte är att utforska kvinnors upplevelser av smärta och av bemötande inom sjukvården.

Metod

Studien genomförs som en prospektiv, longitudinell kohortstudie och baseras både på kvantitativa och kvalitativa data. Data samlas in genom två frågeformulär, semistrukturerade intervjuer samt via journalsystemet Obstetrix. Beskrivande statistik används för analys av numeriska data och innehållsanalys tillämpas på kvalitativa data.

Betydelse

Studien kan ge en ökad medvetenhet bland vårdgivare om detta kliniska problem samt leda till att utbildning om smärta efter förlossning revideras och uppgraderas för att förhindra potentiella långsiktiga hälsoproblem, kvinnors lidande och ökat vårdbehov. Studien kan även vara en utgångspunkt för att utveckla strategier för förebyggande, uppföljning och behandling av långvarig smärta samt för framtida interventionsstudier.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Sophiahemmet Ideella Förening

Kontakt

Projektansvarig: Susanne Georgson, professor, Röda Korset Högskola
Forskargrupp: Beata Molin, doktorand, Sophiahemmet Högskola, Anna-Karin Berger, med. dr., Röda Korset Högskola, Anna Sand, med. dr., Karolinska Institutet.