English
Meny

Sexuell, prekonceptionell och reproduktiv hälsopromotion bland ungdomar

Titel

Aldrig för tidigt: sexuell, prekonceptionell och reproduktiv hälsopromotion bland ungdomar

Bakgrund

Sverige ses ofta som en föregångare inom sexualfrågor, och i många avseenden skapar svensk hälso- och sjukvård goda förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa. Trots detta ser vi oroväckande trender, bland annat i form av ökat sexuellt risktagande, hög prevalens av sexuellt överförbara sjukdomar och senarelagt barnafödande. För att främja sexuell och reproduktiv hälsa och möjliggöra informerade val kring fertilitet och prekonceptionell hälsa måste interventioner påbörjas tidigt.

Syfte

Syftet med projektet är att öka ungdomars medvetenhet och kunskap om fertilitet och prekonceptionell hälsa genom att utveckla och utvärdera en intervention för ungdomar.

Metod

Projektet inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. För att utveckla interventionen används deltagande aktionsforskning med vårdpersonal och ungdomar. Efter metodologisk utveckling och pilotstudie kommer en randomiserad kontrollerad studie att genomföras för att utvärdera effekten av interventionen.

Betydelse

Detta projekt ger en unik möjlighet att öka kunskapen om ungdomars sexuella, prekonceptionella och reproduktiva hälsa och bidra till att utveckla vården. Att utforska hur vi kan öka informerade val kring sexuell, prekonceptionell och reproduktiv hälsa bland ungdomar är av stor betydelse för både individen och samhället i stort. Vi ämnar utveckla en intervention för att förbättra ungdomars kunskap och medvetenhet om fertilitet och prekonceptionell hälsa som är relevant och givande för ungdomar och möjlig att implementera i rutinvård. Projektets övergripande mål är att förbättra sexuell, prekonceptionell och reproduktiv hälsa bland svenska ungdomar.

Forskningshuvudman

Uppsala Universitet

Finansiärer

Uppsala Universitet, Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala, Sophiahemmet ideell förening, Svenska Barnmorskeförbundet, Ebba Danelius stiftelse, Uppsala Sjuksköterskehem, European Society of Contraception and Reproductive Health

Forskargrupp

Projektansvarig: Maria Grandahl, doktor i medicinsk vetenskap, Uppsala Universitet.
Alkistis Skalkidou, professor, Uppsala Unviersitet
Maria Ekstrand Ragnar, doktor i medicinsk vetenskap, Lund Universitet
Magdalena Mattebo, doktor i medicinsk vetenskap, Mälardalens högskola
Jenny Stern, doktor i medicinsk vetenskap, Sophiahemmet Högskola