English
Meny

BVC-sjuksköterskans roll som stöd och rådgivare i uppfödningsfrågor och stärkande av föräldraskapet

Titel

BVC-sjuksköterskans roll som stöd och rådgivare i uppfödningsfrågor och stärkande av föräldraskapet

Bakgrund

Att ge en balanserad rådgivning i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet är en utmanande uppgift. Attityder till amning är påverkade av samhällets normer. Att amma likställs många gånger med att vara en god moder. Förhållandet till barnet kan också påverkas negativt vid amningssvårigheter Det finns många studier som visar vikten av stöd från såväl professionen som de nära anhöriga för amningsframgång. Så vitt vi vet finns mycket lite beskrivet om vad föräldrar önskar i form av stöd och rådgivning från BVC-sjuksköterskan. Socialstyrelsen efterfrågar särskilt riktlinjer och rekommendationer för att få en mer jämlik nationell barnhälsovård och konstaterar att det saknas forskning inom området (Vägledning för barnhälsovården, 2014).

Syfte

Att hitta ett koncept för hur BVC sjuksköterskor kan optimera sitt stöd till föräldrar i uppfödningsfrågor och samtidigt stärka föräldraskapet där också partnern inkluderas.

Metod

Föräldrar har vid sitt 6 månaders besök på ett flertal BVC i Stockholmsområdet fått fylla i en enkät med frågor om deras upplevelser avseende stöd och råd i både föräldraskapet och uppfödningsfrågor i mötet med BVC sjuksköterskan. Vid denna enkät har också partners till kvinnor med upplevda amningssvårigheter och som avslutat sin amning tidigare än vad de från början avsåg, gett sitt samtycke till att delta i en uppföljande intervju med fokus på partners upplevelser och roll. Vidare kommer BVC sjuksköterskor att intervjuas för att studera professionens erfarenheter om stöd i föräldraskap och uppfödning.

Betydelse

Hur stödet ges och kommuniceras kan ha avgörande betydelse, både för amningsframgång men också för hur mamman kan uppleva sig i modersrollen. Om amningen inte blev som hon tänkt från början är det inte ovanligt med känslor av otillräcklighet och ifrågasättande av sig själv

Forskningshuvudman

S:t Eriks akademiska vårdcentral

Finansiär

S:t Eriks BVC: Akademiskt Primärvårdscentrum (APC), Mjölkdroppen

Kontakt

Projektansvarig: Sofia Zwedberg, Fil. Dr, Sophiahemmet Högskola och
Panos Papachristou Leg. läkare, med.dr. Samordnare vid S:t Eriks akademiska vårdcentral (AVC)