English
Meny

Barnmorska hela vägen

Titel

Barnmorska hela vägen

Bakgrund

I Sverige är barnmorskan den primära vårdgivaren under graviditet, förlossning och eftervård. Vården under graviditeten sker vid barnmorskemottagningar där kontinuitet med samma barnmorska är vanligt och majoriteten träffar inte fler än två barnmorskor vid rutinkontrollerna. Dock sker vården vid graviditet och förlossning inom olika organisationer och kvinnor möter sällan en känd barnmorska när de föder. Kontinuitetsmodeller såsom caseload är den vårdform som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) för alla gravida och födande kvinnor. Den innebär att en känd barnmorska följer kvinnan och familjen genom graviditet, förlossning och eftervård. Forskning visar att vårdformen caseload innebär bland annat färre ingrepp under förlossningen, fler spontana födslar, nöjdare kvinnor, minskad risk för utbrändhet bland barnmorskor och en billigare vård.
Det finns få alternativ till den erbjudna vården i samband med graviditet och förlossning och kontinuitet med samma barnmorska genom hela vårdkedjan är ovanligt i Sverige. Det saknas kunskap om möjligheter att implementera liknande vårdformer i Sverige och studera dess effekter, speciellt i glesbygdsområden. I samband med planerad omorganisation av förlossningsvården i Sollefteå gavs tillfälle att prova ett nytt arbetssätt.

Syfte

Syftet med projektet är att utifrån en aktionsforskningsansats utveckla en ny arbetsmodell som tar tillvara personalens kompetens och tryggar vården för blivande föräldrar i samband med graviditet, förlossning och eftervård genom att öka kontinuitet och erbjuda en sammanhållen vårdkedja.

Metod

Rekrytering av blivande föräldrar genomfördes konsekutivt via barnmorskemottagningarna i upptagningsområdet. Data har insamlats genom frågeformulär till kvinnan och partnern i mitten av graviditeten och två månader efter barnets födelse samt genom intervjuer. Barnmorskorna i projektet har följts via intervjuer under projekttiden. Barnmorskor i övrig öppen- och slutenvård i regionen har intervjuats. Journaldata har inhämtats. Projektet pågick mellan februari 2017 – juni 2019. Analys av insamlat datamaterial är pågående.

Betydelse

Projektet kommer att ge ny kunskap om vårdformens betydelse för förlossningens handläggning och utfall. Denna kunskap är viktig för att sjukvården bättre ska kunna planera vården och tillgodose föräldrars behov. Projektets ansats är att hitta ett fungerande arbetssätt som skapar trygghet för blivande föräldrar i en del av Sverige där avståndet till Förlossning/BB är långt. Projektet kan även komma att ligga till grund för andra intresserade i landet som vill starta liknande vårdmodeller.

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Finansiär

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Kampradstiftelsen

Kontakt

Projektansvarig: Ingegerd Hildingsson, professor, Uppsala Universitet, Mittuniversitetet.
Forskargrupp: Birgitta Larsson, med.dr., Sophiahemmet Högskola. Annika Karlström, fil.dr., Mittuniversitetet