English
Meny

Peer-learning på förlossningsenhet

Titel

Peer-learning på förlossningsenhet

Bakgrund

Handledningssituationen på förlossningsklinikerna är i dagsläget mycket ansträngd och efterfrågan på VFU platserna inom förlossningsvården är stor och barnmorskestudenter behöver dessutom långa placeringar på förlossningen. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal är hög och detta innebär i förlängningen ett ökat behov av utbildningsplatser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Olika studentgrupper samsas i dagsläget om VFU-platser på förlossningsenheterna under dygnets alla timmar och handledarna uppger att de inte räcker till; samtidigt som det är en förlossningsvård i kris. Peer-learning (PL) innebär att två studenter tillsammans med en handledare gemensamt löser uppgifter, reflekterar och kritiskt granskar både egna och andras insatser. Studentparet tränar problemlösning i olika patientsituationer utifrån lärandemål och i samverkan med handledaren. PL är väl studerat inom hälso- och sjukvårdsutbildning, dock saknas studier inom förlossningsvården. PL har enligt vår vetskap inte praktiserats under VFU på någon förlossningsavdelning i Sverige.

Syfte

Att nyttja förlossningsavdelningens VFU-platser på ett så optimalt sätt som möjligt för såväl studenter som handledare och samtidigt stimulera ett studentcentrerat inlärande, (PL), med bibehållen eller bättre kvalité för den födande kvinnan.

Metod

Några av Stockholms förlossningsenheter fick i studiesyfte införa PL under hösten 2018. Projektet följs med kvalitativa intervjustudier av studenter, handledare och familjer. Vidare har en nationell kartläggning med hjälp av enkät om upplevelse av VFU och erfarenhet av PL skickats till barnmorskestudenter samt en nationell enkät till föräldrar om erfarenheter av studenter i samband med förlossning.

Betydelse

Projektet kan lägga grunden för implementering av PL på förlossningsenheter. Målsättningen med PL i den kliniska utbildningen är att ta tillvara tillfällen då studenter kan mötas i gemensamma aktiviteter och utbyta erfarenheter, som i sin tur visat sig leda till mer nöjda patienter och förbättrad hälsa. Projektet kan bidra till ökad samverkan mellan lärosäten runt frågor om PL och få bättre genomslag i kursplaner och lärandemål. Inom förlossningsvården finns ännu inga studier om PL beskrivna, varken nationellt eller internationellt.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Pedagogisk ALF

Kontakt

Projektansvarig: Sofia Zwedberg, Fil. Dr, lektor, Sophiahemmet Högskola