Meny

Demensvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan som verkar inom demensvården arbetar med och kring patienter med olika typer av demenssjukdomar och deras närstående.

Demensvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå. En specialistsjuksköterska med inriktning demensvård kan självständigt planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder och förebygga sjukdomskomplikationer.

Utbildningen fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att ge välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående.
Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom demensvården idag och i framtiden. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2019

Reguljär utbildning

Ansökningsperiod
15 februari – 15 mars 2019

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Den utgår från en humanistisk människosyn där alla individer har lika värde. För att kunna erbjuda professionell omvårdnad krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap men även inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och pedagogik.

Centrala begrepp inom huvudområdet är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Kärnkompetenserna inom omvårdnad är:
– Personcentrerad vård
– Säker vård
– Informatik
– Samverkan i team
– Evidensbaserad vård
– Förbättringskunskap
– Ledarskap och pedagogiska insatser

Pedagogiskt förhållningssätt

De pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.

Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier av fördjupningskaraktär med kunskapsinhämtning via virtuella medier.

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

Nu har jag fördjupade kunskaper om demensvård och förstår hur viktigt det är att fortsätta utvecklas inom området!

— Jenny, specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning demensvård och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, vilka uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens demensvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vård-vetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning demensvård krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning demensvård:

 • 50% akademiska poäng
 • 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkända 60 hp får studenten:

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inrikting demensvård
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Efter godkännande av samtliga kurser (60 hp) kan studenten dessutom ansöka om att diplomeras till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Diplomeringen sker vid en högtidsceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp
 • Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp
 • Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp
 • Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp
 • Forskningsmetodik 7,5 hp
 • Självständigt arbete 15 hp
 • Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård II 7,5 hp

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, demensvård, gastroenterologiskt vård, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen