English
Meny

Under forskarutbildningen

Hösten 2019 startade Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning

Hur är det att vara doktorand?

"Det är lite som ett maratonlopp!"

Allmän studieplan

En allmän studieplan ska fastställas för respektive forskarutbildningsämne. Vid Sophiahemmet Högskola finns idag en allmän studieplan för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Den allmänna studieplanen är styrande för hela utbildningen och innehåller en ämnesbeskrivning, utbildningens mål och innehåll, ingående kurser (se nedan) samt grundläggande och särskilda behörighetskrav.

Doktoranden ska genomföra utbildningen enligt den studieplan doktoranden har antagits till. Kursdelen i forskarutbildningen finns beskriven i den allmänna studieplanen och består av kurser och utbildningsmoment vid Sophiahemmet Högskola och/eller kurser vid andra universitet och högskolor.

Obligatoriska kurser, 20 högskolepoäng (hp)

 • Vetenskapsfilosofi, forskningsetik, och informationskompetens; 5 hp
 • Vetenskaplig metod (Design, datakvalitet, kvalitativa metoder och kvantitativa metoder med betoning på klinisk epidemiologi); 7,5 hp
 • Människan i sjukdom, vård och hälsa; 3 hp
 • Systematisk litteraturöversikt; 4,5 h

Valbara kurser efter behov (minst 6 hp)

 • Projektspecifika kurser
 • Allmänvetenskapliga kurser

Obligatoriska utbildningsmoment (minst 4 hp)

 • Introduktionsdag; 1 dag första halvåret
 • Seminarier, Journal club; minst 1,5 hp, max 3 hp
 • Internationell konferens; minst 1,5 hp, max 3 hp

 Valbara utbildningsmoment

 • Forskningsvistelse vid forskargrupp vid annat universitet; 1,5 hp per vecka, max 3 hp
 • Undervisning i det egna forskningsämnet, enligt individuell studieplan; 1,5 hp, max 3 hp

För kurser genomgångna och examinerade vid andra universitet/högskolor bestäms poängtalet som ska tillgodoräknas av studierektor för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Vilka kurser och utbildningsmoment den enskilde doktoranden ska genomgå och kunna räkna in i examen anges i den individuella studieplanen (ISP).

Vid examination av forskarutbildningskurser och avhandling ska betygen godkänd eller underkänd ges. Examinator för kursdelen är professor eller minst docent-kompetent lärare. Kunskapskontroll sker genom muntlig eller skriftlig examination anordnad av kursledaren. Examinationen ska ske i förhållande till lärandemålen.

Kursdeltagarna ges möjlighet att i kursvärdering ge uttryck för i vilken grad de anser att kursen svarat mot lärandemålen. Tillgodoräknande av kurser och annan forskningsaktivitet kan prövas av ämnesföreträdare (studierektor för forskarutbildning) på studentens egen begäran i varje enskilt fall.

Individuell studieplan (ISP)

Den antagne doktoranden skall inom två månader efter antagning, tillsammans med huvudhandledaren i antagningsnämnden presentera en individuell studieplan (ISP) och en vid behov reviderad forskningsplan för projektet som i möjligaste mån tydliggör avhandlingens frågeställningar, metoder och delprojekt.

ISP är det dokument som styr den särskilda inriktning som varje enskild doktorand har i sin forskarutbildning. För att säkerställa att alla doktorander vid högskolan har en komplett och realistisk ISP skall den antagne doktoranden efter antagningen till forskarutbildningen skicka in ISP samt reviderad forskningsplanen enligt högskolans rutiner.

ISP skall innehålla en beskrivning av handledarnas kompetens, roll och ansvarsfördelning. Den skall också innehålla information om mentor, lärandemål, lärandeaktiviteter, obligatoriska och projektspecifika kurser på forskarutbildningsnivå, obligatoriska och valbara utbildningsaktiviteter, tidsplan och aktivitetsnivå, etik samt finansieringsplan.

Det skall tydligt framgå om och i så fall hur forskarutbildningen ska kombineras med annan verksamhet (t.ex. undervisning eller klinisk tjänstgöring), när årliga uppföljningar ska göras, när halvtidsseminarium eller licentiatexamen och/eller när doktorsexamen beräknas genomföras.

Doktoranden ansvarar för att ISP följs, och att eventuella avvikelser i ISP förankras hos huvudhandledaren och rapporteras till studierektor för forskarutbildningen. Detta görs genom att en reviderad ISP skickas in enligt högskolans rutiner i samband med den årliga uppföljningen.

Beslut som fastställer ISP tas av studierektor för forskarutbildningen baserat på förslag av antagningsnämnden.

ISP-seminarium

Handlingar till ISP-seminarium i antagningsnämnden skall ha inkommit till studierektor för forskarutbildningen senast två veckor innan det schemalagda seminariet. Antagningsnämndens medlemmar får sammanställda dokument senast en vecka innan mötet, och doktoranden presenterar sin ISP samt aktuell forskningsplan vid ett seminarium i antagningsnämnden senast två månader efter registrering som doktorand.

ISP skall vid behov revideras vid den årliga uppföljningen som huvudhandledaren har med doktoranden.

Vill du utveckla framtidens vård?

"Att gå en forskarutbildning på Sophiahemmet Högskola kommer att ge stora möjligheter att vara med och bidra till framtidens vård"

— Ingela Rådestad, dekan för forskning

Årlig uppföljning, halvtidskontroll samt forskningsseminarier

Den forskarstuderande ska presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska forskningsseminarier. Det första forskningsseminariet ska, vid heltidsstudier, äga rum under den första terminen. Den andra är halvtidskontrollen som genomförs när den forskarstuderande uppnått en sammanlagd registrerad aktivitet motsvarande fyra terminers heltidsstudier. Det tredje seminariet genomförs innan avhandlingen prövas vid offentlig disputation i form av ett kappaseminarium eller provdisputation.

ISP

ISP följs upp årligen. Studierektor för Sophiahemmet Högskola begär in skriftlig rapport och kallar till ett möte där huvudhandledare och doktorand deltar. Årliga uppföljningen tar upp progression, avklarade moment, tidsplan och andra relevanta delar i forskarutbildningen som behöver revideras. Vid varje uppföljning ska ISP fastställas på nytt av studierektor för forskarutbildningen samt att arbetet ska dokumenteras och registreras i Ladok.

Ladok

Ladok är ett system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige och gäller även doktorander. Registrering och resultat som dokumenteras vid Sophiahemmet Högskola sker lokalt. Doktorander anställda vid Sophiahemmet Högskola registreras i Ladok vid anställning/antagning, vidare rapporteras progression, avslutade moment och finansiering löpande. Uppföljning sker årligen i samband med ”årliga uppföljningen”.

Halvtidskontroll

En halvtidskontroll är obligatorisk för varje doktorand och ska planeras och genomföras tillsammans med handledare. Kontrollen syftar till att granska kvaliteten i projektet, doktorandens progression mot lärandemålsuppfyllnad samt att vara ett stöd i fortsatt arbete. Halvtidskontrollen är ett offentligt seminarium där doktoranden presenterar projektets innehåll; syfte, bakgrund, metod och aktuellt resultat.

Halvtidskontrollen sker efter två års studier på helfart eller motsvarande efter godkännande från huvudhandledare. För att kunna genomföra kontrollen ska obligatoriska kurser vara godkända (se den allmänna studieplanen för mer information).

Anmälan halvtidskontroll

Anmälan görs enligt högskolans rutiner senast två månader innan planerat datum.

Till ansökan föreslår huvudhandledaren tre granskare till en halvtidsnämnd. Granskarna ska vara ojävig i förhållande till doktorand och handledare samt inte vara involverade i det pågående projektet. Studierektor för forskarutbildning fastställer halvtidsnämnden.

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidssammanfattning på engelska språket bestående av följande delar:

 • litteraturöversikt av forskningsområdet (ca 8 sidor exkl. referenser)
 • lägesrapport av forskningsprojektet och av progressen i doktorandens lärande i relation till de individuella lärandemålen (2–4 sidor)
 • planering för fortsatt arbete (1–2 sidor)
 • reflektion över etiska överväganden inom projektet.

Inför halvtidssammanfattningen ska doktoranden skicka in följande dokument enligt högskolans rutiner senast tre veckor före bokat seminarium:

 • halvtidssammanfattning, se ovan
 • doktorandens individuella studieplan, inklusive forskningsplan, tillsammans med kopior av dokumentation från årlig uppföljning(ar)
 • kopia av samtliga etiktillstånd (både ansökan och besluten)
 • eventuella publikationer och manuskript
 • utdrag ur Ladok.

Halvtidsseminariet

Vid seminariet presenterar doktoranden projektets syfte, metod, en sammanfattning av resultat och det planerade fortsatta arbetet. Därefter har nämnden och seminariedeltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera projektets fortgång. Presentationen ska hållas på engelska språket. Huvudhandledare eller annan forskare (minst docent) leder seminariet.

Uppföljningsmöte och rapportering

Efter seminariet sammanträder nämnden tillsammans med handledare och doktorand för att genomlysa doktorandens progression och planerat arbete. Ett halvtidsprotokoll  ska fyllas i och signeras av samtliga ledamöter i nämnden, och skickas in enligt högskolans rutiner. Doktorandens ISP ska uppdateras och fastställas på nytt om synpunkter framkommit vid halvtidsseminariet som föranleder detta. Studierektor för forskarutbildningen fastställer revideringen.

Handledarens ansvar, konflikter och misskötsamhet

Handledares övergripande ansvar

 • Huvudhandledaren har ett övergripande ansvar för handledningen vad gäller upplägg och genomförande av forskningsprojekt, samt forskarutbildningskurser och andra moment.
 • Huvudhandledaren ansvarar för att årlig uppföljning genomförs samt att halvtidsseminarium och disputation planeras och genomförs.
 • Huvudhandledaren ska säkerställa att doktoranden rapporterar godkända moment enligt högskolans rutiner.
 • Samtliga handledare ska bidra till doktorandens lärande och att ISP följs, samt samverka med relevanta kontakter nationellt och internationellt som kan gynna doktoranden i arbetet.

Konflikthantering/misskötsamhet

Om problem eller konflikter uppstår i relationen mellan doktorand och handledare skall ärendet hanteras i enlighet med högskolans gällande rutiner och processer. I första hand skall doktorand och handledare själva försöka lösa den uppkomna situationen.

Om parterna inte är förmögna att lösa situationen skall studierektor kontaktas. Högskolans doktorandombud (se nedan) kontaktas i de fall studierektor inte kan/bör hantera ärendet. Ansvarig prefekt och HR skall alltid informeras om den uppkomna situationen.

Byte av handledare

Doktoranden kan på begäran men i undantagsfall och under speciella omständigheter efter prövning byta handledare.

Jäv

Jävsreglerna på Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning innefattar relationen mellan doktorand och handledare samt relationen mellan doktorand respektive handledare och opponent/betygsnämnd.

Gemensam publicering den senaste femårsperioden får ej förekomma mellan doktorand och opponent/ledamot i halvtidsnämnd/betygsnämnd eller mellan handledare och opponent/ledamot i halvtidsnämnd/betygsnämnd.

Doktorandombud

Vid högskolan finns ett ombud tillgänglig för alla doktorander. Ombudets funktion är att stötta doktoranderna i frågor och problem relaterade till utbildningen; exempelvis arbetsförhållanden, finansiering, handledning och trakasserier.

Dekan för forskning
Programansvarig
Studierektor