English
Meny

Disputation

Doktorsexamen motsvarar 240 hp utbildning på forskarnivå (fyra års studier på heltid). Forskarutbildningen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa leder till filosofie doktorsexamen i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap.

Ansökan om disputation

Doktorand som vill disputera ska efter godkännande från handledarna skicka in en ansökan till disputationskommittén. Anmälan görs med blanketten ”Ansökan om disputation” med bilagor. Tillsammans med ansökan ska huvudhandledare bland annat lämna förslag på disputationsdatum, avhandlingstitel, opponent, disputationsordförande och ledamöter i betygsnämnden.

Vidare skall med ansökan biläggas en kort beskrivning av delarbetena och specifikation av samtliga medförfattares insatser, utdrag ur Ladok, protokoll från halvtidsseminariet, aktuell individuell studieplan samt de i avhandlingen ingående delarbetena.

Ansökan ska skickas in senast 12 arbetsveckor före önskat datum för disputation. En disputation kan äga rum vardagar under perioden 15 augusti till 22 december och 10 januari till torsdagen före midsommar. Disputationen ska hållas vid Sophiahemmet Högskola om inte det föreligger speciella skäl till något annat.

Disputationskommitté

Disputationskommitténs uppdrag är att granska doktorandens delarbeten och säkra att det uppfyller högskoleförordningens och högskolans krav för att avlägga examen. Efter att disputationskommittén godkänt att disputation kan ske, utser kommittén betygsnämnd och opponent samt fastställer datum och plats för disputation.

Opponent vid disputation

Opponentens ansvar är att kritiskt granska avhandlingens alla delar och föra diskussion med doktoranden. Opponenten ska vara docent eller professor och verksam inom det aktuella forskningsområdet. Opponenten får inte vara anställd vid Sophiahemmet Högskola och ska vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt.

Betygsnämnd vid disputation

Inför och vid disputationen ska också finnas en betygsnämnd bestående av tre eller fem ledamöter. Ledamot i betygsnämnden ska vara docent eller professor och expert inom projektets område. Max en ledamot får vara anställd vid Sophiahemmet. Samtliga ledamöter ska vara ojäviga i förhållande till doktorand, handledare och projekt. Disputationskommittén utser en av ledamöterna till nämndens ordförande.

Betygsnämndens förhandsgranskning

Innan disputationen offentliggörs ska betygsnämnden förhandsgranska doktorandens delarbeten. Syftet med förhandsgranskningen är att se om doktoranden uppfyller högskoleförordningens mål och högskolans lokala regler för en doktorsexamen.

Betygsnämnden har möjlighet att ta beslut om att skjuta fram disputationen om de bedömer att projektet inte uppfyller Sophiahemmet Högskolas kvalitetskrav.

Varför forskar du?

”Är du nyfiken och vill fördjupa dig i ett ämne ska du söka en doktorandutbildning”

— Anna Akselsson, tidigare doktorand och Leg. barnmorska

Avhandlingen

Tryckning av avhandling

Avhandlingen kan tryckas efter att betygsnämnden har rekommenderat disputation. Avhandlingen ska vara tryckt senast tre veckor före disputationen för att spikas (offentliggöras) och spridas.

Inför inlämning till tryckeri ska avhandlingen förses med ISBN-nummer (ISBN = International Standard Book Number). ISBN-nummer ansökes via bibliotekets forskarstöd. Inför tryckningen skall doktoranden ta del av högskolans information om bestämmelser om tryckning av avhandling.

Vid beräkning av antal exemplar av avhandlingen inkluderas: sju exemplar som pliktexemplar, 10 exemplar till betygsnämnd, opponent- och spikningsexemplar samt fyra exemplar till Sophiahemmet Högskolas bibliotek.

Offentliggörande – spikning

Efter att betygsnämnden har godkänt att disputationen får genomföras och senast tre veckor före disputation, ska avhandlingen spikas. Avhandlingen ska spikas både elektroniskt och vid en ceremoni vid lärosätet i högskolans bibliotek. Dekan för forskning kontaktas innan spikningstillfället för att skriva på spikningsexemplaret.

Avhandlingen skall också i god tid innan disputationen spridas till institutioner och forskare med förmodat stort intresse för avhandlingen innehåll. En elektronisk spikning innebär att avhandlingen publiceras i DiVA.

Disputationen

Disputationsseminarium

Disputationen sker vid ett offentligt seminarium vid Sophiahemmet Högskola en helgfri vardag, och leds av en ordförande utsedd av huvudhandledaren. Ordföranden ska vara anställd vid Sophiahemmet och vara docent eller professor.

Ordförande öppnar seminariet och presenterar doktoranden, handledarna, opponent och betygsnämnd. Disputationen fortsätter till dess att alla har fått möjlighet att ställa de frågor de har. Om behov finns, kan seminariet brytas för paus. Seminariet skall företrädelsevis hållas på det engelska språket, men kan också hållas på svenska.

Agendan för disputation skall vara enligt följande:

Ordförande hälsar välkommen, presenterar doktoranden, avhandlingens titel, opponent, betygsnämndsledamöterna och handledare samt förklarar kortfattat för publiken hur disputationen är upplagd. Ordföranden förklarar sedan disputationen öppnad och genomför disputationsakten.

Först skall doktoranden anmäla eventuella korrektioner i avhandlingen. Sedan ger opponenten eller doktoranden en kort populärvetenskaplig introduktion av det forskningsfält som avhandlingen tillhör. Därefter presenterar doktoranden avhandlingens material och metod samt huvudsakliga resultat och slutsatser.

Opponenten diskuterar sedan avhandlingen med doktoranden, påtalar styrkor och brister samt ställer frågor som doktoranden ska besvara. När denna del är avklarad lämnar ordföranden ordet till betygsnämnden som ställer sina frågor. Därefter har auditoriet möjlighet att ställa sina frågor.

Ordföranden avslutar därefter disputationen och kallar betygsnämnden till sammanträde direkt därefter för beslut om betyg. Efter avslutad disputationsakt inviteras åhörarna till ett efterföljande samkväm.

Vid betygsnämndens sammanträde skall opponent, handledare och ordförande närvara. Det är dock endast betygsnämnden som deltar i besluten som rör examinationen, så vid sammanträdets senare del ombeds övriga att lämna rummet. Vid sammanträdets första del kan betygsnämnden ställa frågor om doktorandens insatser och progress samt uppfyllande av lärandemål.

Doktorsavhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till både det vetenskapliga innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma under disputationen. Om betygsnämndens ledamöter har olika uppfattning, gäller majoritetsbeslut.

Ett protokoll  skall skrivas av nämndens ordförande vid sammanträdet. Om avhandlingen underkänns ska skälen redovisas i detta protokoll. Doktoranden ska då få möjlighet att vid senare tillfälle ansöka om att få genomföra en ny disputation.

Åtgärder vid förfall för betygsnämndsledamöter eller fakultetsopponent

Vid förfall av betygsledamöter eller opponent skall disputationskommitténs ordförande omedelbart kontaktas, som fattar beslut om hur situationen ska lösas.

Licentiatexamen

Licentiatexamen omfattar 120 hp utbildning på forskarnivå (två års studier på heltid). Forskarutbildningen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa leder till filosofie licentiatexamen i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.

Avhandling licentiatexamen

Licentiatavhandlingen utgör 105 av totalt 120 hp i forskarutbildningen. Avhandlingen ska baseras på självständigt vetenskapligt arbete. Avhandlingen ska vara en sammanläggningsavhandling bestående av minst en vetenskaplig artikel av licentiaten försedd med en ramberättelse.

Licentianden skall vara första författare till minst hälften av delarbetena, och minst hälften av de i avhandlingen ingående delarbetena skall vara accepterade för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Avhandlingen försvaras vid en offentlig examination. Avhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget sätts av en betygsnämnd där minst två ledamöter är externa och ingen har jäv med handledare eller respondent.

Ansökan om licentiatseminarium

För ansökan om att genomföra licentiatseminarium gäller samma regler som för ansökan om disputationsseminarium.

Betygsnämnd och opponent vid licentiatseminarium

En betygsnämnd utses med samma regler som inför ett disputationsseminarium, opponent deltar inte.

Förhandsgranskning licentiatexamen

Förhandsgranskningen följer samma regler som inför ett disputationsseminarium.

Offentliggörande – spikning

Offentliggörandet och spikningen följer samma regler som inför ett disputationsseminarium.

Licentiatseminarium

Ett licentiatseminarium följer samma upplägg som ett disputationsseminarium, med undantag från deltagandet av en opponent.

Examensbevis

En doktorand som uppfyller fordringarna för en examen på forskarnivå ska erhålla ett examensbevis utfärdat av Sophiahemmet Högskola, samt vid begäran ett Diploma Supplement. För detaljer om detta hänvisas till Examensordning för utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola.

Dekan för forskning
Programansvarig
Studierektor