English
Meny

Disputation

Doktorsexamen motsvarar 240 hp utbildning på forskarnivå (fyra års studier på heltid). Forskarutbildningen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa (The human perspective in illness care and health) leder till filosofie doktorsexamen i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap (Health Care Sciences).

Avhandling doktorsexamen

Doktorsavhandlingen utgör 210 av totalt 240 hp i forskarutbildningen, och skall skrivas på det engelska språket. Delarbetena i avhandlingen är vanligen originalarbeten, och fyra till antalet (två om licentiatexamen). Delarbetena ska sammantaget ha en omfattning som motsvarar fyra års heltidsstudier inom utbildning på forskarnivå för en doktorand, och två års heltidsstudier för en licentiand, samt en vetenskaplig kvalitet som kan förväntas vid ett internationellt framstående lärosäte.

Den forskarstuderande ska vara förstaförfattare till majoriteten av delarbetena och minst hälften av delarbetena skall vara accepterade för publicering vid ansökan om disputation/licentiandseminarium. Den forskarstuderandes insats i delarbetena ska tydligt kunna särskiljas från övriga författares. Betygsnämnden kan vid förhandsgranskningen ställa utökade krav på antal delarbeten i avhandlingen.

Betygsnämnden kan acceptera att en doktorsavhandling består av endast tre delarbeten och att en licentiatavhandling består av endast ett delarbete. Detta kan dock inte accepteras om:

  • Ett av avhandlingens delarbeten är en systematisk litteraturgenomgång.
  • Ett av avhandlingens delarbeten har utgjort en del av en annan avhandling.

Bedömning av om avhandlingsarbetet samt kurser och andra läraktiviteter motsvarar en arbetsinsats om fyra års heltidsstudier och håller en god internationell standard, sker vid betygsnämndens förhandsbedömning och slutligen av betygsnämnden i samband med disputation. Doktorandens insats ska tydligt kunna urskiljas från handledare och eventuella andra medförfattares insatser.

Doktoranden ska senast den termin som disputationen genomförs ha varit registrerad doktorand med en aktivitetsgrad motsvarande minst tre och ett halvt år på 100 %.

Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Avhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget sätts av en betygsnämnd där minst två ledamöter är externa och ingen har jäv med handledare eller respondent. Vid sent förfall av opponent eller extern ledamot i betygsnämnden kan två ledamöter vara interna.

Ansökan om disputation

Doktorand som vill disputera ska efter godkännande från handledarna skicka in en ansökan till Disputationskommittén. I ansökan ska huvudhandledaren bland annat lämna förslag på disputationsdatum avhandlingstitel, opponent, disputationsordförande och ledamöter i betygsnämnden Vidare skall med ansökan biläggas utdrag ur Ladok, protokoll från halvtidskontrollen, senast fastställda ISP, etikansökningar och beslut, huvudhandledarens bedömning av doktorandens kunskaper, utveckling och självständighet, jävsdeklaration samt de i avhandlingen ingående delarbetena.

Ansökan ska skickas in minst tre veckor innan det möte i Disputationskommittén som ligger senast tre månader innan planerat datum för disputation. En disputation kan äga rum vardagar under perioden 15 september till 22 december och vecka 4 till torsdagen före midsommar. Disputationen ska hållas vid Sophiahemmet Högskola om inte det föreligger speciella skäl till något annat.

Jäv vid disputation

Jäv föreligger som tidigare beskrivits vid vetenskapligt samarbete (såsom deltagande, medsökande eller medbidragstagare i samma forskningsprojekt) och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. Samproduktion föreligger även om det endast är en gemensam artikel, men inte alltid vid medförfattarskap i publikation i multicenterstudie. Om ett nära och/eller omfattande samarbete förekommit kan jäv föreligga under en längre tid än fem år. Forskarstuderande och huvudhandledare har en livslång jävssituation. Jäv föreligger också vid nära släktskap, eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (så kallat delikatessjäv).

Disputationen är det huvudsakliga examinationstillfället för forskarutbildningen, och därför är det viktigt att jävsreglerna följs. Följande kan dessutom ses som vägledning: Opponent och betygsnämnd agerar på Disputationskommitténs uppdrag för att examinera forskarutbildningen. Varken handledare eller forskarstuderande bör ha kontakt med betygsnämndsledamöter eller opponent i frågor som rör själva avhandlingsarbetet, inklusive förhandsutlåtandet, efter det att de utsetts av Disputationskommittén. Handledaren kan dock diskutera praktiska detaljer om disputationen med betygsnämndsledamot eller opponent, och kan ta hand om en tillrest opponent eller extern betygsnämndsledamot, genom att bjuda på lunch eller middag dagen innan disputationen.
Betygsnämndsledamöter ska inte bjudas in till eventuell efterföljande disputationsfest.

Disputationskommitté

Disputationskommitténs uppdrag är att kontrollera doktorandens aktiviteter under utbildningen samt att delarbeten uppfyller högskoleförordningens och högskolans krav för att avlägga examen. Efter att Disputationskommittén godkänt att disputation kan ske, utser kommittén betygsnämnd och opponent samt fastställer datum och plats för disputation.

Opponent vid disputation

Opponentens ansvar är att kritiskt granska avhandlingens alla delar och föra diskussion med respondenten. Avhandlingens styrkor och svagheter skall diskuteras med respondenten så att denne skall få möjlighet att visa sina kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt till de resultat som framkommit i avhandlingen. Opponenten ska vara docent eller professor (undantag kan göras i specifika fall) och verksam inom det aktuella forskningsområdet. Opponenten får inte vara anställd vid Sophiahemmet Högskola och ska vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt.

Senast tre veckor innan disputation, samma dag som avhandlingen offentliggörs genom spikning, ska doktoranden skicka avhandlingen till betygsnämndens ledamöter och opponenten.

Betygsnämnd vid disputation

Inför och vid disputationen ska också finnas en betygsnämnd bestående av tre eller fem ledamöter. Ledamot i betygsnämnden ska vara docent eller professor och expert inom projektets område. Max en ledamot får vara anställd vid Sophiahemmet. Undantag kan göras vid sent förfall av opponent eller extern ledamot i betygsnämnden. Samtliga ledamöter ska vara ojäviga i förhållande till doktorand, handledare och projekt. Disputationskommittén utser en av ledamöterna till nämndens ordförande, som inte bör vara anställd vid Sophiahemmet Högskola.

Betygsnämndens förhandsgranskning

Innan disputationen offentliggörs ska betygsnämnden förhandsgranska doktorandens delarbeten. Syftet med förhandsgranskningen är att se om doktoranden uppfyller högskoleförordningens mål och högskolans lokala regler för en doktorsexamen.

Förhandsgranskningen leds av betygsnämndens ordförande, utsedd av Disputationskommittén, som skriftligen skall komma in med ett för betygsnämnden gemensamt utlåtande om huruvida disputation kan rekommenderas eller inte. Om betygsnämnden tillstyrker disputation tas beslut om disputation av Disputationskommitténs ordförande. En eventuell avrådan från disputation från betygsnämnden skall motiveras skriftligen. I sådana fall sammankallar Disputationskommitténs ordförande doktorand och handledare för en diskussion om hur man skall gå vidare i ärendet.

Varför forskar du?

”Är du nyfiken och vill fördjupa dig i ett ämne ska du söka en doktorandutbildning”

— Anna Akselsson, tidigare doktorand och Leg. barnmorska

Avhandlingen

Tryckning av avhandling

Avhandlingen kan tryckas efter att betygsnämnden har rekommenderat disputation. Avhandlingen ska vara tryckt senast tre veckor före disputationen för att spikas (offentliggöras) och spridas. Inför inlämning till tryckeri ska avhandlingen förses med ISBN-nummer (ISBN = International Standard Book Number). ISBN-nummer ansökes via högskolebibliotekets e-tjänst. Inför tryckningen skall doktoranden ta del av högskolans information om bestämmelser om tryckning av avhandling. Högskolebiblioteket granskar formalia: ISBN (print/pdf); ISSN; löpnummer i avhandlingsserie samt utgivare (Sophiahemmet) innan avhandlingen får tryckas.

Vid beräkning av antal exemplar av avhandlingen inkluderas: sju exemplar som pliktexemplar, 10 exemplar till betygsnämnd, opponent- och spikningsexemplar samt fyra exemplar till Sophiahemmet Högskolas bibliotek.

Offentliggörande – spikning

Efter att betygsnämnden har godkänt att disputationen får genomföras och senast tre veckor före disputation, ska avhandlingen spikas. Avhandlingen ska spikas både elektroniskt och vid en ceremoni vid lärosätet i högskolans bibliotek. Lärarrepresentanten kontaktas innan spikningstillfället för att skriva ”må spikas” på spikningsexemplaret.

Avhandlingen skall också i god tid innan disputationen spridas till institutioner och forskare nationellt och internationellt med förmodat stort intresse för avhandlingens innehåll. En elektronisk spikning innebär att avhandlingen publiceras i DiVA.

Disputationen

Disputationsseminarium

Disputationen sker vid ett offentligt seminarium en helgfri vardag, och leds av en ordförande föreslagen av huvudhandledaren och utsedd av Disputationskommittén. Ordföranden ska vara docent eller professor och anställd vid Sophiahemmet Högskola alternativt anknuten till högskolan. Ordförande öppnar seminariet och presenterar doktoranden, handledarna, opponent och betygsnämnd. Disputationen fortsätter till dess att alla har fått möjlighet att ställa frågor. Om behov finns, kan seminariet brytas för paus. Seminariet kan hållas på engelska- eller svenska språket.

Agendan för disputation skall vara enligt följande:

Ordförande hälsar välkommen, presenterar doktoranden, avhandlingens titel, opponent, betygsnämndsledamöterna och handledare samt förklarar kortfattat för publiken hur disputationen är upplagd. Ordföranden förklarar sedan disputationen öppnad och genomför disputationsakten.

Först skall doktoranden anmäla eventuella korrektioner i avhandlingen. Sedan ger opponenten eller doktoranden en kort populärvetenskaplig introduktion av det forskningsfält som avhandlingen tillhör. Därefter presenterar doktoranden avhandlingens material och metod samt huvudsakliga resultat och slutsatser.

Opponenten diskuterar sedan avhandlingen med doktoranden, påtalar styrkor och svagheter samt för en vetenskaplig diskussion med respondenten. När denna del är avklarad lämnar ordföranden ordet till betygsnämnden som ställer sina frågor. Därefter har auditoriet möjlighet att ställa frågor. Ordföranden avslutar disputationen och kallar till sammanträde direkt därefter för beslut om betyg. Efter avslutad disputationsakt inviteras åhörarna till ett efterföljande samkväm.

Vid betygsnämndens sammanträde skall opponent, handledare och ordförande närvara. Även doktorandens mentor är välkommen att närvara. Det är dock endast betygsnämnden som deltar i beslut som rör examinationen, vid sammanträdets senare del ombeds övriga att lämna rummet. Vid sammanträdets första del kan betygsnämnden ställa frågor om doktorandens insatser och progress samt uppfyllande av lärandemål. Doktorsavhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till både det vetenskapliga innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma under disputationsakten. Om betygsnämndens ledamöter har olika uppfattning, gäller majoritetsbeslut. Ett protokoll skall skrivas av nämndens ordförande vid sammanträdet. Om doktoranden underkänns ska skälen redovisas i detta protokoll. Doktoranden ska då få möjlighet att vid senare tillfälle ansöka om att få genomföra en ny disputation.

Åtgärder vid förfall för betygsnämndsledamöter eller fakultetsopponent

Vid förfall av betygsledamöter eller opponent dagen innan eller samma dag som disputationen skall Disputationskommitténs ordförande omedelbart kontaktas, som i samråd med dekan för forskning fattar beslut om hur situationen ska lösas. En ersättare till opponenten utses lämpligen från betygsnämnden och ersättare till betygsnämnden blir den reserv som tidigare utsetts. Om ytterligare en betygsnämndsledamot behöver ersättas skall denna utses bland disputerade lärare vid högskolan och i enighet med jävsreglerna.

Licentiatexamen

Licentiatexamen omfattar 120 hp utbildning på forskarnivå (två års studier på heltid). Forskarutbildningen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa leder till filosofie licentiatexamen i forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap.

Avhandling licentiatexamen

Licentiatavhandlingen utgör 105 av totalt 120 hp i forskarutbildningen. Avhandlingen ska baseras på självständigt vetenskapligt arbete. Avhandlingen ska vara en sammanläggningsavhandling bestående av minst en vetenskaplig artikel av licentiaten försedd med en ramberättelse.

Licentianden skall vara första författare till minst hälften av delarbetena, och minst hälften av de i avhandlingen ingående delarbetena skall vara accepterade för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift vid examinationen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig examination.

Avhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget sätts av en betygsnämnd där minst två ledamöter är externa och ingen har jäv med handledare eller respondent.

Ansökan om licentiatseminarium

För ansökan om att genomföra licentiandseminarium gäller samma regler som för ansökan om disputationsseminarium.

Betygsnämnd och opponent vid licentiatseminarium

En betygsnämnd utses med samma regler som inför ett disputationsseminarium, opponent deltar inte.

Förhandsgranskning licentiatexamen

Förhandsgranskningen följer samma regler som inför ett disputationsseminarium.

Offentliggörande – spikning

Offentliggörandet och spikningen följer samma regler som inför ett disputationsseminarium.

Licentiatseminarium

Ett licentiandseminarium följer samma upplägg som ett disputationsseminarium, med undantag från deltagandet av en opponent.

Examensbevis

En forskarstuderande som uppfyller fordringarna för en examen på forskarnivå ska erhålla ett examensbevis utfärdat av Sophiahemmet Högskola, samt vid begäran ett Diploma Supplement. För detaljer om detta hänvisas till ”Examensordning för utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola”.

Dekan för forskning
Programansvarig
Studierektor