English
Meny

Inför forskarutbildningen

Inför antagning till forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola vidtas en rad aktiviteter med syfte att säkerställa att projektet är godtagbart, att handledningen har hög kvalitet och att det finns ekonomiska resurser för genomförandet.

Aktiviteterna skall också säkerställa att lämplig person antas, och att den antagne forskarstudenten har en realistisk individuell studieplan samt en adekvat forskningsplan. Detaljerna kring vad som gäller för antagning finns i dokumentet ”Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola”.

Hösten 2019 startade Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning

"Vi vill bidra till att ny kunskap tas fram för att vi ska få en bra, högkvalitativ vård i framtiden"

— Ingela Rådestad, dekan för forskning

Inrättande av forskarutbildningsprojekt

För att inrätta ett forskarutbildningsprojekt skall den tänkta huvudhandledaren ansöka enligt högskolans rutiner, se rubrik Projektseminarium i Antagningsnämnden. Forskarutbildningsprojekten skall vara lämpliga som doktorand-/licentiandprojekt i allmänhet, och som projekt för doktors-/licentiatexamen inom forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa, i synnerhet.

Finansiering av anställning av doktorand

För att säkerställa att den blivande huvudhandledaren har ekonomiska resurser för finansiering av en doktorand med 100% aktivitetsnivå i fyra år (240 hp), eller en licentiand med 100% aktivitetsnivå i två år (120 hp), ansöker huvudandledaren om godkännande av ekonomisk plan.

Finansieringen skall täcka de kostnader som Sophiahemmet Högskola har för anställningen med en lönenivå som för forskarstuderande regleras i lokalt kollektivavtal samt själva forskningsprojektets genomförande.

Företagsdoktorand

Att vara företagsdoktorand innebär att doktoranden under sin forskarutbildning har anställning hos annan arbetsgivare än Sophiahemmet Högskola. Detta kan ske under förutsättning att doktoranden kan ägna så stor del av sin anställning åt forskarutbildningen att den kan slutföras inom maximal åtta år vad gäller doktorsexamen samt att övriga regler vad gäller forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola följs.

Arbetsgivaren skall tillstyrka den individuella studieplanen (ISP) vilket innebär att föreslagen tid i ISP får avsättas för utbildning på forskarnivå inom ramen för anställningen.

Antagningsnämnd

Vilka forskarutbildningsprojekt som kan inrättas beslutas av högskolans Forskningsnämnd baserat på förslag från Antagningsnämnden. Antagningsnämnden består av sex ledamöter: ordförande tillika studierektor för forskarutbildning, tre disputerade lärarrepresentanter samt två forskarstuderanden. Dessutom kan en extern disputerad ledamot ingå. Om inriktningen i projektet/ISP ligger utanför nämndens kompetens, adjungeras ytterligare sakkunnig.

Nämnden anordnar regelbundet två typer av seminarium;

 1. Projektseminarium där potentiella forskarutbildningsprojekt presenteras av den potentiella huvudhandledaren och
 2. ISP-seminarium där antagna forskarstuderanden presenterar sin ISP och forskningsplan.

ISP-seminariet skall ske cirka två månader efter att den forskarstuderande registrerats vid Sophiahemmet Högskola.

Projektseminarium i Antagningsnämnden

För att säkerställa att ett forskarutbildningsprojekt är lämpligt som licentiand-/doktorandprojekt i allmänhet och som projekt för examen i området Människan i sjukdom, vård och hälsa i synnerhet, skall den tänkta huvudhandledaren ansöka om detta hos studierektor för forskarutbildningen enligt högskolans rutiner.

Till ansökan skall biläggas forskningsplan i särskild mall, beslut om behörighet och lämplighet som huvudhandledare samt godkänd ekonomisk plan för finansiering av forskarutbildningen.

Efter att projektet bedömts av studierektor för forskarutbildning och Antagningsnämnd, beslutar Forskningsnämnden om huruvida projektet skall tillstyrkas.

Handlingar till projektseminarium i Antagningsnämnden skall ha inkommit till studierektor för forskarutbildningen senast två veckor innan det schemalagda seminariet.

Varför söka doktorandtjänst?

"Det är en möjlighet att förändra vården i slutändan"

— Anna Akselsson, doktorand vid Sophiahemmet Högskola

Rekrytering av forskarstuderande

Utannonsering av forskarutbildningstjänster

Alla forskarutbildningstjänster vid Sophiahemmet Högskola skall utannonseras och tillsättas i konkurrens. Huvudhandledaren tar i samråd med HR och prefekt fram en annons och en strategi för spridning av annonsen, vilket presenteras för studierektor för forskarutbildningen. HR kan vid behov konsulteras i den kommande intervjuprocessen.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden i övrigt bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Detta beskrivs i den Allmänna studieplanen.

Antagning till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola

Urval bland behöriga sökande görs av huvudhandledaren och biträdande handledare i samråd med prefekt och HR. Som grund för urvalet görs en samlad bedömning av den sökandes meriter och personlig lämplighet. Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Sophiahemmet Högskola gäller följande bedömningsgrunder i tillägg till kraven på grundläggande och särskild behörighet, samt projektspecifika krav från huvudhandedaren:

 • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
 • analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, självständigt arbete eller liknande
 • personlig lämplighet.

Studierektor för forskarutbildningen sammanställer rekommendation som underlag till rektor, som tar beslutet om vem som skall erbjudas antagning. Beslut taget av rektor kan inte överklagas.

Högst ett av delarbetena som ska ingå i en avhandling får vara publicerade/accepterade för publicering före antagning till forskarutbildningen, om inte särskilda skäl föreligger. Det måste också passa väl in i avhandlingsarbetets övergripande syfte och får inte vara publicerat mer än tre år före antagning till forskarutbildning.

I de fall forskarstuderanden anställs av Sophiahemmet Högskola regleras anställningen av Kollektivavtal Enskilda högskolor mellan IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd Vision. Anställningen gäller ett år i sänder. Den sammanlagda anställningstiden som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen får förlängas med motsvarande tid den anställde varit sjuk eller föräldraledig eller om det finns särskilda skäl.

Överflyttning

Om ett forskarstuderande begär att få överflyttas med sitt projekt till Sophiahemmet Högskola från annat lärosäte skall en ansökan skickas in enligt högskolans rutiner. Beslut om huruvida detta kan accepteras fattas av Forskningsnämnden.

Om en överflyttning sker är startdatum för forskarutbildningen det ursprungliga startdatumet vid det tidigare lärosätet. Den forskarstuderandes ISP skall godkännas vid ett ISP-seminarium i Antagningsnämnden, på samma sätt som vid antagning av ny forskarstuderande.

Forskarstuderande som antagits till forskarutbildning med licentiatexamen som mål, och
som önskar fortsätta sin forskarutbildning som doktorand kan senast ett år efter licentiatseminariet, ansöka om antagning till forskarutbildning med doktorsexamen som mål. Licentiandseminariet räknas då som halvtidsseminarium.

En ny individuell studieplan (ISP) ska upprättas och presenteras vid ett ISP-seminarium i Antagningsnämnden. Vidare kan doktorand med doktorsexamen som mål, ha möjlighet att avsluta sin forskarutbildning med en licentiatexamen efter att ha fullgjort minst 120 hp av sin utbildning.

Anställningens upphörande

Anställningens eventuella upphörande är reglerat i högskolans gällande kollektivavtal 3§ Mom 5 Upphörande av tidsbegränsad anställning.

Handledning

För varje forskarstuderande ska minst två och maximalt fyra handledare utses, varav en ska vara huvudhandledare och övriga biträdande handledare.

Det är av största vikt att den forskarstuderande har god handledning. Den forskarstuderandes behov sätts alltid före forskarens meritvärde av ett handledaruppdrag, när handledare skall utses.

För att säkerställa en god handledning i forskarutbildningen och att lärandemålen nås skall forskare som önskar bli huvudhandledare vid högskolan ansöka om behörighet och lämplighet som handledare.

Krav för handledare för forskarstuderande:

 • Alla handledare skall ha avlagt doktorsexamen och minst en av handledarna skall vara docent eller professor
 • Huvudhandledaren ska vid registreringen vara anställd vid Sophiahemmet Högskola och anställningen skall förväntas sträcka sig fram till den tidpunkt då examination avses äga rum. Huvudhandledare som under forskarstuderandens utbildning går i pension kan begära att kvarstå som huvudhandledare trots att anställningen upphör. Vid andra oförutsedda förändringar av huvudhandledarens anställning vid Sophiahemmet Högskola görs bedömningar i varje enskilt fall. Beslut fattas av rektor
 • Huvudhandledaren ska verka inom högskolans forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått av högskolan godkänd handledarkurs eller av studierektor bedömts ha sådan kompetens
 • Alla handledare skall vara väl insatta i Sophiahemmet Högskolas regelverk för forskarutbildning
 • Biträdande handledare bör ha genomgått av högskolan godkänd handledarkurs eller bedömts ha sådan kompetens av studierektor för forskarutbildningen
 • Handledarna sinsemellan får inte vara gifta, sambo/delsbo/särbo eller på annat sätt ha en nära personlig relation till varandra. Detsamma gäller relationen mellan handledare och forskarstuderande.

I forskarstuderandes ISP ska det framgå vilken kompetens och vilken roll handledarna har samt hur ansvaret för handledningen fördelas mellan dem.

Dekan för forskning
Studierektor
Programansvarig