English
Meny

Inför forskarutbildningen

Hösten 2019 startade Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning

"Vi vill bidra till att ny kunskap tas fram för att vi ska få en bra, högkvalitativ vård i framtiden"

— Ingela Rådestad, dekan för forskning

Inrättande av forskarutbildningsprojekt

När en doktorand skall antas till forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola vidtas en rad aktiviteter med syfte att säkerställa att projektet är godtagbart, att handledningen har god kvalitet och att det finns ekonomiska resurser för genomförandet.

Aktiviteterna skall också säkerställa att lämplig person antas som doktorand, och att den antagne doktoranden har en realistisk och godtagbar individuell studieplan samt en adekvat forskningsplan. De olika aktiviteterna inför forskarutbildningen beskrivs nedan.

Inrättande av forskarutbildningsprojekt

Forskarutbildningsprojekten vid högskolan skall vara lämpliga som doktorandprojekt i allmänhet, och som projekt för doktorsexamen inom forskningsområdet Människan i sjukdom, vård och hälsa i synnerhet. Till området räknas studier av människans erfarenheter av vården samt upplevelser av och reaktioner på sjukdom, ohälsa och vägen till återvunnen hälsa.

Dessutom studeras samband, bestämningsfaktorer och prognostiska faktorer i relation till hälsa och sjukdom. Interventioner som syftar till att främja, förebygga och behandla sjukdom samt till att bidra till utvecklingen av en patientsäker och personcentrerad vård innefattas också i området liksom människans upplevelser när bot inte är möjlig.

Finansiering av anställning av doktorand

För att säkerställa att den blivande huvudhandledaren har ekonomiska resurser för finansiering av en doktorand med 100% aktivitetsnivå i fyra år (240 hp), ansöker huvudandledaren hos förvaltningschefen vid Sophiahemmet Högskola om godkännande av ekonomisk plan.

Finansieringen skall täcka de kostnader som Sophiahemmet Högskola har för anställningen med en lönenivå som för doktorander regleras i lokalt kollektivavtal.

Företagsdoktorand

Att vara företagsdoktorand innebär att doktoranden under sin forskarutbildning har anställning hos annan arbetsgivare än Sophiahemmet Högskola. Detta kan ske under förutsättning att doktoranden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen, att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen samt att övriga regler vad gäller forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola följs.

Arbetsgivaren skall tillstyrka den individuella studieplanen vilket innebär att föreslagen tid i den individuella studieplanen får avsättas för utbildning på forskarnivå inom ramen för anställningen.

Antagningsnämnd

Vilka forskarutbildningsprojekt som skall inrättas beslutas av högskolans forskningsnämnd baserat på förslag från antagningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola.

Antagningsnämnden består av totalt sju ledamöter: ordförande tillika studierektor för forskarutbildning, tre disputerade lärarrepresentanter, två doktorandrepresentanter och en extern ledamot (disputerad). Om den individuella studieplanens inriktning ligger utanför nämndens kompetens, adjungeras ytterligare sakkunnig.

Nämnden anordnar regelbundet två typer av seminarium:
1) Projektseminarium där potentiella forskarutbildningsprojekt presenteras av huvudhandledaren
2) ISP-seminarium där antagna doktorander presenterar sin individuella studieplan (ISP) och forskningsplan.

Det senare skall ske senast två månader efter att doktoranden registrerats vid Sophiahemmet Högskola.

Projektseminarium i antagningsnämnden

För att säkerställa att ett forskarutbildningsprojekt är lämpligt som doktorandprojekt i allmänhet och som projekt för doktorsexamen i området Människan i sjukdom, vård och hälsa i synnerhet, skall den tänkta huvudhandledaren skicka in ”Ansökan om inrättande av doktorandprojekt ” med bilagor enligt högskolans rutiner.

Till ansökan skall biläggas forskningsplan i särskild mall, beslut om behörighet och lämplighet som huvudhandledare samt godkänd ekonomisk plan för finansiering av forskarutbildningen. Om doktoranden är en företagsdoktorand, lämnas den godkända ekonomiska planen in vid ansökan om antagning som doktorand enligt högskolans rutiner.

Efter att projektet bedömts av studierektor för forskarutbildning och antagningsnämnd, beslutar forskningsnämnden om huruvida projektet skall tillstyrkas.

Handlingar till projektseminarium i antagningsnämnden skall ha inkommit enligt högskolans rutiner för senast tre veckor innan det schemalagda seminariet. Studierektor sammanställer och skickar ut till antagningsnämndens ledamöter senast en vecka innan seminariet.

Varför söka doktorandtjänst?

"Det är en möjlighet att förändra vården i slutändan"

— Anna Akselsson, doktorand vid Sophiahemmet Högskola

Rekrytering av doktorand samt behörighetskrav

Utannonsering av doktorandplats
Huvudhandledaren tar i samråd med studierektor för forskarutbildningen, prefekt och HR fram en annons och en strategi för spridning av annonsen.

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Detta beskrivs i den Allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som enligt Högskoleförordningen 7 kap, § 39 har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa är fullgjorda kursfordringar om minst 30 hp inom forskarutbildningsämnet på avancerad nivå, varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.
Bedömning av behörighet till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola

För att säkerställa att en person som söker utannonserad doktorandtjänst (eller som är företagsdoktorand) har behörighet till forskarutbildning på Sophiahemmet Högskola skall potentiella doktorander skicka ”Ansökan om bedömning av behörighet till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola” med handlingar som styrker behörighet, särskild behörighet, förmåga och lämplighet inklusive ett personligt brev till högskolan. Studierektor för forskarutbildningen tar beslutet om huruvida behörighet föreligger eller inte.

Antagning till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola
Urval bland behöriga sökande görs av huvudhandledaren och biträdande handledare och vid behov med stöd av HR. Som grund för urvalet görs en samlad bedömning av den sökandes meriter och personlig lämplighet. Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Sophiahemmet Högskola gäller följande bedömningsgrunder i tillägg till kraven på grundläggande och särskild behörighet, samt projektspecifika krav från huvudhandedaren:

 •  dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
 • analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, självständigt arbete eller liknande
 • personlig lämplighet.

Vid antagning ska följande beaktas:

 • Högst ett av delarbetena som ska ingå i en avhandling får vara publicerade/accepterade för publikation före antagningen till forskarutbildning, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Delarbete som ska ingå i en avhandling måste passa väl in i avhandlingsarbetes övergripande syfte och får inte vara publicerat mer än tre år före antagning till forskarutbildning.

Huvudhandledaren tar fram ett förslag på vem av de sökande som skall erbjudas den aktuella doktorandplatsen i samråd med prefekten på den institution doktoranden skall registreras. Därefter skickar huvudhandledaren in: ”Ansökan om antagning till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola ” (som fyllts i av den tilltänkta doktoranden), den av förvaltningschefen godkända ekonomiska planen, studierektors beslut om behörighet och lämplighet som huvudhandledare samt den tilltänkta doktorandens godkända ansökan om behörighet till forskarutbildning samt CV, enligt högskolans rutiner.

Om flera behöriga kandidater till doktorandplatsen fanns skall även en kort motivering till varför just denna doktorand valts ut skickas med. Studierektor för forskarutbildningen sammanställer rekommendation som underlag till rektor, som tar beslutet om vem som skall erbjudas antagning. Beslut taget av rektor kan inte överklagas.

I de fall doktoranden anställs av Sophiahemmet Högskola regleras anställningen av Kollektivavtal Enskilda högskolor mellan IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, Vision. Anställningen gäller ett år i sänder. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta motsvarande max fyra års heltidsstudier. Anställningen får förlängas med motsvarande tid den anställde varit sjuk eller föräldraledig eller om det finns särskilda skäl.

Överflyttning
Om en doktorand begär att få överflyttas med sitt projekt till Sophiahemmet Högskola från annat lärosäte skall en ansökan skickas in enligt högskolans rutiner. Beslut om huruvida detta kan accepteras fattas av forskningsnämnden. Om en överflyttning sker är startdatum för forskarutbildningen det ursprungliga startdatumet vid det tidigare lärosätet.

Vid överflyttning från annat lärosäte skall den individuella studieplanen godkännas vid ett ISP-seminarium i antagningsnämnden, på samma sätt som vid antagning av ny doktorand.

Doktorand som antagits till forskarutbildning med licentiatexamen som mål, och
som önskar fortsätta sin forskarutbildning kan, i samband med licentiatseminariet (vilket bör vara inom ett år), ansöka om antagning till forskarutbildning med doktorsexamen som mål. Licentiatseminariet räknas då som halvtidsseminarium.

En ny individuell studieplan (ISP) ska upprättas och presenteras vid ett ISP-seminarium i antagningsnämnden.  Vidare kan doktorand som antagits till doktorsexamen har möjlighet att avsluta sin forskarutbildning med en licentiatexamen efter att ha fullgjort minst 120 hp av en utbildning som skulle ha avslutats med doktorsexamen.

Anställningens upphörande
Anställningens eventuella upphörande är reglerat i högskolans gällande kollektivavtal 3§ Mom 5 Upphörande av tidsbegränsad anställning.

Handledning

För varje doktorand ska minst två och max fyra handledare utses, varav en ska vara huvudhandledare och resten biträdande handledare.

Det är av största vikt att doktoranden har god handledning. Doktorandens behov sätts alltid före forskarens meritvärde av ett handledaruppdrag, när handledare skall utses.

För att säkerställa att doktoranden får en god handledning i sin forskarutbildning och når lärandemålen skall forskare som önskar bli huvudhandledare vid högskolan ansöka om ”Behörighet och lämplighet som huvudhandledare för projekt vid Sophiahemmet Högskola ” enligt högskolans rutiner. Beslutet tas av studierektor för forskarutbildningen efter hörande av dekan för forskning, förvaltningschef, personalchef samt rektor.

Krav för handledare av doktorand:

 • Alla handledare skall ha avlagt doktorsexamen och minst en av handledarna skall vara docent eller professor.
 • Huvudhandledaren ska vid registreringen vara anställd vid Sophiahemmet Högskola och anställningen skall förväntas sträcka sig fram till den tidpunkt då disputationen avses äga rum.
 • Huvudhandledare som under doktorandens utbildning går i pension kan begära att trots att anställningen upphör, kvarstå som huvudhandledare. Vid andra oförutsedda förändringar av huvudhandledarens anställning vid Sophiahemmet Högskola görs bedömningar i varje enskilt fall. Beslut fattas av rektor.
 • Huvudhandledaren ska verka inom högskolans forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa.
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått av högskolan godkänd handledarkurs eller bedömts ha sådan kompetens av studierektor för forskarutbildningen.
 • Alla handledare skall vara väl insatta i Sophiahemmet Högskolas regelverk för forskarutbildning.
 • Biträdande handledare bör ha genomgått av högskolan godkänd handledarkurs eller bedömts ha sådan kompetens av studierektor för forskarutbildningen.
 • Handledarna sinsemellan får inte vara gifta, sambo/delsbo/särbo eller på annat sätt ha en nära personlig relation till varandra.

I doktorandens ISP ska det framgå vilken kompetens och vilken roll huvudhandledare och respektive biträdande handledare har samt hur ansvaret för handledningen fördelas mellan dem.

Dekan för forskning
Studierektor
Programansvarig