Meny

Hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar.

Hjärtsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda professionellt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

I specialistsjuksköterskans ansvarsområde ingår att bevara patientens och närståendes integritet och värdighet, samtidigt som trygg och säker medicinsk vård och omvårdnad planeras och genomförs i team med andra professioner. Utbildningen ger kompetens att bedriva vård baserad på evidens och bästa praxis inom hjärtsjukvårdens många områden. Innehållet i programmet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ses som en unik individ med individuella behov.

Utbildningen ger verktyg och särskilda kunskaper om hjärtsjukvård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som kan användas vid avancerad vård och omvårdnad i den kliniska vardagen inom olika typer av hjärtverksamheter.
Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga kompetenskrav som ställs på specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård i dag och i framtiden.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
128 000 kr (exkl. moms) enligt 2020 års prislista.

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2020

Campusförlagda introduktionsdagar

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H20HJ

Ansökningsperiod
17 februari – 16 mars 2020

Uppdragsutbildning

Ansökningsperiod

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Den utgår från en humanistisk människosyn där alla individer har lika värde. För att kunna erbjuda professionell omvårdnad krävs fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap men även inom medicinsk vetenskap, beteendevetenskap, ledarskap och pedagogik.

Centrala begrepp inom huvudområdet är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Kärnkompetenserna inom omvårdnad är:
– Personcentrerad vård
– Säker vård
– Informatik
– Samverkan i team
– Evidensbaserad vård
– Förbättringskunskap
– Ledarskap och pedagogiska insatser

Pedagogiskt förhållningssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.
Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Det är dock inte optimalt att arbeta 100 procent under studietiden.

Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö.

Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. Under ett antal campusdagar, vid kursstart och två till tre dagar var tionde vecka, genomförs föreläsningar, simuleringar och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) sker i form av fältstudier cirka fyra dagar per kurs. Högskolan ordnar dessa studieplatser för studenter bosatta i Stockholms län, medan studenter utanför länet ordnar plats och genomför fältstudierna på hemorten efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare.

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

Det är viktigt att vi sjuksköterskor specialiserar oss. Vi måste kunna arbeta evidensbaserat för att utvecklas.

— Mattias, specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning hjärtsjukvård, vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens hjärtsjukvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Behörighet

Allmänt

 • Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård:

 • Akademiska poäng 50%
 • Yrkeslivserfarenhet 50%

Examen

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning hjärtsjukvård
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Metabolt syndrom 7,5 hp
 • Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp
 • Arytmi 7,5 hp
 • Hjärtsvikt 7,5 hp
 • Forskningsmetodik 7,5 hp
 • Självständigt arbete (examensarbete) 15 hp
 • Hjärtsjukdom som leder till kirurgisk intervention 7,5 hp

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, gastroenterologisk vård, hjärtsjukvård, palliativ vård och vård vid kognitiv sjukdom.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen