English
Meny

Palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat)

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Vill du vara med och leda utvecklingen i palliativ vård, då behövs du som specialistsjuksköterska!

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga.

För att säkra hög kvalitet, med forskningsanknytning och klinisk relevans som svarar an mot samhällets framtida behov, har Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola utvecklat ett gemensamt specialistsjuksköterskeprogram med inriktning palliativ vård. Utbildningen ges i samverkan, vid båda lärosätena, och är i huvudsak webbaserad.

Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena. Efter avslutad examen får också du ett examensbevis undertecknat av båda lärosätena.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Studieform
Webbaserad distansutbildning
VFU ingår i två kurser omfattande 4 dagar vardera.
Samt 2-5 obligatoriska kursdagar på campus.

Programstart
2024-08-19

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H24SP

Anmälningsperiod
2024-02-15 – 2024-03-15
Öppen för sen anmälan till 2024-05-31

MCH LOGOTYPE RUND 2 FÄRG RGB SVENSKA

Utbildning för palliativ vård

Nu har de första studenterna på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård tagit sin examen. Med nya kunskaper ska de nu arbeta i och utveckla den palliativa vården.

Pedagogik och undervisningsformer

Programmet bedrivs på halvfart och utbildningens webbaserade utformning ger god möjlighet att kombinera studierna med arbete. Lärandet är målstyrt där målen preciserar vad du som student förväntas kunna efter genomförd utbildning. Innehåll och lärandeaktiviteter planeras utifrån dessa mål.

Den pedagogiska grundhållningen utgår från ett studentaktiverande synsätt. Det innebär att du som student är huvudperson och tar ett eget ansvar för ditt lärande och för att utveckla fördjupad kunskap genom att arbeta individuellt och i grupp

utifrån aktuella problemställningar, realistiska vårdsituationer samt aktuell litteratur. Den webbaserade undervisningen genomför du i dialog med andra studenter och lärare och med vissa obligatoriska moment, varav vissa kommer att genomföras på campus (2-5 dagar/under hela utbildningen).

Verksamhetsintegrerat lärande, inklusive verksamhetsförlagd utbildning, samt lärandeaktiviteter innefattande studieuppgifter, seminarier, samt föreläsningar och examinationer ingår. VFU omfattande 4 dagar i kurs 3 och 4 dagar i kurs 6 ingår som obligatoriskt moment i utbildningen. VFU kan behöva göras som heltidsstudier, d.v.s. 4 dagar i samma vecka.

Vi utbildar för framtiden

Hösten 2019 startade vi ett nytt program i palliativ vård som ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Marie Cederschiöld högskola. Allt för att samla den främsta kompetensen i ämnet.

Det är jätteviktigt att den palliativa vården håller en god kvalitet och fortsätter att utvecklas. Det är en vård som berör alla.

— Sandra, specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård

Förutsättningar
När du går Specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs nedanstående förutsättningar för att du kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta någon av de programansvariga vid respektive lärosäte.

Datorvana
Du bör kunna surfa och leta information på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Du ska kunna koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet
Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattoreller liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (tänk på att mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande
En distansutbildning har hög grad av nätbaserad kommunikation där lärplattformen Canvas samt e-mötessystemet Zoom är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar eller andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att t.ex. ha kameran på.

Palliativ vård behöver specialistsjuksköterskor

Annette Alvariza, professor i palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola berättar varför det behövs specialistsjuksköterskor i palliativ vård.

Progression och professionell utveckling

De olika kursernas placering under de två åren innebär en successiv fördjupning och progression inom området och samtliga kurser inom programmet har en tydlig forskningsanknytning. Examensordningens krav på minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för magisterexamen uppfylls.

Behörighet

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap. 31 § i högskoleförordningen (1993:100).

Den sökande ska således uppfylla följande krav:

  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska

Särskild behörighet för antagning till kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Urval

Följande urvalsgupper tillämpas för specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning Palliativ vård:

  • Akademiska poäng 50%
  • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning palliativ vård
  • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor