English
Meny

Hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika hjärtsjukdomar.

Hjärtsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda professionellt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

I specialistsjuksköterskans ansvarsområde ingår att bevara patientens och närståendes integritet och värdighet, samtidigt som trygg och säker medicinsk vård och omvårdnad planeras och genomförs i team med andra professioner. Utbildningen ger kompetens att bedriva vård baserad på evidens och bästa praxis inom hjärtsjukvårdens många områden. Innehållet i programmet genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ses som en unik individ med individuella behov.

Utbildningen ger verktyg och särskilda kunskaper om hjärtsjukvård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som kan användas vid avancerad vård och omvårdnad i den kliniska vardagen inom olika typer av hjärtverksamheter.
Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga kompetenskrav som ställs på specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård i dag och i framtiden.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
2024-08-19

Introduktionsdagar
Alla dagar genomförs digitalt

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H24HJ

Anmälningsperiod
2024-02-15 – 2024-03-15
Öppen för sen anmälan till 2024-05-31

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskap tar utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där människan i sjukdom, vård och hälsa står i fokus. Centrala perspektiv är människans villkor i det dagliga livet, dennes närstående, vårdens miljö och vårdandet. Därtill har huvudområdet fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola står som huvudområde i nära relation till andra vetenskaper inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens professioner.

Pedagogiskt förhållningssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.
Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Det är dock inte optimalt att arbeta 100 procent under studietiden.

Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö.

Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter.

Varje kurs inleds med 2-3 introduktionsdagar. Dessa genomförs växelvis digitalt och på campus. I vissa av kurser finnas obligatoriska dagar vid campus. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) sker i form av fältstudier i kurs 2, 3 och 4 (cirka fyra dagar per kurs). Högskolan ordnar studieplatser för studenter bosatta i Stockholms län, medan studenter utanför länet ordnar plats och genomför fältstudierna på hemorten efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta ska ske i samråd med kursansvarig lärare.

Det är viktigt att vi sjuksköterskor specialiserar oss. Vi måste kunna arbeta evidensbaserat för att utvecklas.

— Mattias, specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning hjärtsjukvård, vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens hjärtsjukvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Examenshögtid för högskolans studenter

Ända sen Sophiahemmet startade har vi hyllat de nyexaminerade studenterna. Nu för tiden sker det en gång om året i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Behörighet

Allmänt

  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård:

  • Akademiska poäng 50%
  • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid.

Examen

  • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning hjärtsjukvård
  • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska.

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, vård vid kognitiv sjukdom, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor