Meny

Sjuksköterske­programmet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Sjuksköterskan möter, stöttar och vårdar människor som drabbats av ohälsa, sjukdomar eller olycksfall. Yrket går ut på att främja hälsa och ge vård och stöd till patienter och deras närstående.

Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Nu startar vi sjuksköterskeprogrammet med en helt ny utbildningsplan. Detta för att utbilda sjuksköterskor som med ett globalt perspektiv är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens  hälso- och sjukvård.

Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier som ger 180 högskolepoäng, vilket leder fram till både sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

Fakta om programmet

Grundnivå

Reguljär utbildning
180 hp

Omfattning
Helfart, sex terminer, tre år

Studieform
Campus

Reguljär utbildning

VT 2022

Anmälningskod
SHH-V22SK

Anmälningsperiod
15 september – 15 oktober 2021

Programstart
2022-01-24

HT 2022

Anmälningskod
SHH-SKH22

Anmälningsperiod
15 mars – 19 april 2022

Programstart
2022-08-22

Studiebesök och frågestund
inför ansökan HT 2022
2022-03-21 kl. 15.00-16.00 (digital)
2022-03-24 kl. 15.00-16.00 (på plats)

Studieavgift sökande utanför EU/EES
155 000 kr exkl. moms/läsår

Sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet Högskola

”Man får väldigt mycket tillbaka, därför vill jag jobba som sjuksköterska.”
— Martin Ström, student

Omvårdnadsvetenskap

Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola tar utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där människan i sjukdom, vård och hälsa står i fokus. Centrala perspektiv är människans villkor i det dagliga livet, dennes närstående, vårdens miljö och vårdandet. Därtill har huvudområdet fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola står som huvudområde i nära relation till andra vetenskaper inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens professioner.

Verksamhetsintegrerat lärande

En tredjedel av studietiden sker i form av praktiska moment på campus eller ute i verksamheterna. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i VIL, är förlagd till sjukhus, öppenvårdsmottagningar och inom kommunal hälso- och sjukvård. Syftet är att integrera teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter för att studenterna ska få möjlighet att utveckla sin yrkesroll och ett professionellt förhållningssätt.

Interprofessionellt teamarbete tränas tillsammans med studenter från andra utbildningsprogram. Målet är att studenterna ska lära av, med och om varandra och att förståelsen ska öka för andra yrkesgruppers kompetens- och ansvarsområden. Under VIL-momenten läggs stor vikt vid färdighetsträning, simulerings- och scenarioövningar. Detta för att utveckla handlingsberedskap vid både akuta och icke-akuta situationer.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna regelbundet stöd av kliniska handledare, adjunkter, lektorer och adjungerade kliniska adjunkter.

Kliniskt träningscentrum

Kliniskt förberedande undervisning ingår i alla tre studieåren där studenterna får möjlighet att träna praktiska färdigheter utifrån flera perspektiv, bland annat bemötande, hygien, ergonomi och olika medicintekniska moment. Detta sker bland annat på Kliniskt Träningscentrum (KTC) på Danderyds sjukhus i en autentiskt uppbyggd sjukvårdsmiljö. Syftet är att träna och förbereda studenterna så att de är väl förberedda när det gäller medicintekniska och praktiska moment inför den verksamhetsförlagda utbildningen och den kommande professionen.

Webbinarium

Är du intresserad att av vårt sjuksköterskeprogram? Se detta webbinarium!

Pedagogiskt förhållningssätt

Utbildningen har ett målstyrt lärande med utbildnings- och kursplan som utgångspunkt.

För att stimulera motivation och självreflektion bygger undervisningen på ett studentcentrerat förhållningssätt där studenterna tar eget ansvar samtidigt som de får vägledning och stöd från läraren.

En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten. Campusbaserade föreläsningar och seminarier av introduktions-, uppföljnings- och inspirationskaraktär blandas med inhämtning av kunskaper via virtuella medier. Med toppmodern teknologi och en ständig nära dialog mellan studenterna finns både en inspirerande fysisk och virtuell lärandemiljö.

Studier utomlands

Ett internationellt perspektiv genomsyrar hela utbildningen med mångkulturella aspekter på omvårdnad. Under termin 4, 5 och 6 finns möjlighet till utbytesstudier via ett flertal nätverk inom Norden, Europa och andra delar världen. Syftet med utbytesstudierna är att öka kunskapen om sjukvård i andra länder och förbereda för professionell verksamhet som sjuksköterska i en internationell miljö.

Läs mer om studier utomlands

"Sjuksköterskeyrket blir aldrig enformigt och jag har möjlighet att påverka vården i rätt riktning"

— Martina, före detta sjuksköterskestudent

Grattis till alla nyexaminerade studenter!

Närmare 100 nyblivna sjuksköterskor examineras. Sophiahemmet Högskola önskar lycka till i framtiden!

Examination

Examination sker i slutet av varje kurs utifrån definierade lärandemål och fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter. Utöver examinationerna måste studenterna uppfylla obligatoriska moment som till exempel seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och färdighetsträning.

För att få en sjuksköterskeexamen måste studenten ha klarat samtliga examinationer och även den kliniska slutexaminationen som genomförs i slutet av utbildningen. Vid examinationen prövas om studenten har uppnått den kliniska kompetens som krävs i yrket som sjuksköterska. Examinationen genomförs individuellt och är uppdelad i ett skriftligt och ett praktiskt prov.

Sjuksköterskexamen och framtidsutsikter

Efter avklarad utbildning tar studenten sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap och blir så kallad ”Sophiasyster”. Detta görs vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus där sjuksköterskebroschen tas emot. Därefter är det bara att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att har rätt att arbeta som legitimerad sjuksköterska.

Behovet av sjuksköterskor är stort i hela landet . En legitimerad sjuksköterska kan arbeta inom många olika verksamheter och med människor i alla åldrar. Arbetet kan ske inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård men även i andra verksamheter som till exempel inom utbildning, läkemedelsindustrin eller medicinsk tekniska företag. Arbetsmarknaden är alltså god både på kort och lång sikt.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor