Meny

Akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan med inriktning akutsjukvård arbetar med och kring patienter som drabbats av olycksfall, akuta sjukdomstillstånd eller plötslig ohälsa.

Akutsjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna inom specifik akut omvårdnad och medicinsk vetenskap som kan tillämpas i den kliniska vardagen på exempelvis en akutmottagning eller akutvårdsavdelning.

Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård idag och i framtiden och studenterna examineras på avancerad nivå.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
139 500 kr (exkl. moms) enligt
2022 års prislista.

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart, VFU på helfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2022

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H22AK

Anmälningsperiod
2022-02-15  –  2022-03-15

Studiebesök och frågestund
inför ansökan HT 2022
2022-03-04 kl. 14.00-15.00 (digital)

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola tar utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där människan i sjukdom, vård och hälsa står i fokus. Centrala perspektiv är människans villkor i det dagliga livet, dennes närstående, vårdens miljö och vårdandet. Därtill har huvudområdet fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola står som huvudområde i nära relation till andra vetenskaper inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens professioner.

Pedagogiskt förhållningssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.

Programmet ges som en webbaserad distansutbildning på halvfart vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.

De verksamhetsförlagda utbildningsveckorna genomförs däremot på helfart. Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare.

Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga på högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. Under campusdagarna genomförs simuleringar, scenarieövningar, föreläsningar och examinationer.

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

I framtiden kommer specialistsjuksköterskorna leda utvecklingsprocesserna på akutmottagningarna.

— Malin, specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning akutsjukvård, vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens akutsjukvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård:

 • Akademiska poäng 50%
 • Yrkeslivserfarenhet 50%

Examen

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning akutsjukvård
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård I, 7,5hp
 • Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård II, 7,5 hp
 • Akutsjukvård – Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp
 • Akutsjukvård vid trauma och katastrof, 7.5 hp
 • Forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15,0 hp
 • Ledarskap och Förbättringsarbete inom akutsjukvård – Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp

I samtliga kurser ingår verksamhetsintegrerat lärande inom det valda vårdområdet.

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, vård vid kognitiv sjukdom, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor