English
Meny

Silviasjuksköterska

Omvårdnadsvetenskap – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

30 hp Avancerad nivå Halvfart

Sjuksköterskan med fördjupade kunskaper inom kognitiv sjukdom arbetar bland annat med personer med olika typer av kognitiv sjukdom (demenssjukdom) och deras närstående.

Vården av personer med kognitiv sjukdom är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs sjuksköterskor med fördjupade kunskaper med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande vård vid kognitiv sjukdom, med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående. Utbildningen belyser även kommunikationens betydelse vid kognitiv sjukdom.

Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga krav som ställs på sjuksköterskor inom vården vid kognitiv sjukdom idag och i framtiden. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att ansöka om att läsa år två i Specialistsjuksköterskeutbildningen – Vård vid kognitiv sjukdom via antagning.se.

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta oss på uppdragsutbildning@shh.se

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Uppdragsutbildning

Omfattning
30 högskolepoäng

Studieform
Webbaserad distansutbildning

Utbildningsperiod
HT 2025 – VT 2026
Utbildningen erbjuds inte under 2024

Utbildningsstart
Nästa utbildningsstart HT 2025

 

Som allmänsjuksköterska visste jag inte hur jag skulle göra i mötet med en demenssjuk person. Jag försökte göra likadant som de med mer kunskap, men förstod inte varför...

— Malin, sjuksköterska

Om utbildningen

För att garantera hög kvalitet, forskningsanknytning och klinisk relevans ges undervisningen av lärare med specialkompetens inom kognitiv sjukdom.

Den pedagogiska metoden utgår från att studenten tar eget ansvar för sitt lärande samt söker kunskap utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

I undervisningen blandas föreläsningar, verksamhetsintegrerat lärande och seminarier med kunskapsinhämtning via virtuella medier.

Programmet ges som en webbaserad distansutbildning och halvfart vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.

Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförbara föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter.

Berättelse om Silviautbildningarna

Varbergs kommun har gett medarbetare vid den preventiva enheten möjlighet att utbilda sig till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor och är mycket nöjda med både utbildningarna och de kunskaper studenterna tagit med sig tillbaka till verksamheterna.

Behörighet

  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska
  • Sökande med utbildning utanför EU, bör i god tid innan ansökan kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering av  akademiska meriter. Handläggningstiden för UHR är mellan två och fem månader

Urval

50% akademiska poäng, 50% yrkeslivserfarenhet

Examen

Efter godkännande diplomeras studenten till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia. Detta sker vid Stiftelsen Silviahemmets diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Programansvarig
Studierektor