English
Meny

Ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Specialistsjuksköterskan med inriktning ambulanssjukvård arbetar med patienter som drabbas av olycksfall, akuta sjukdomstillstånd eller plötslig ohälsa utanför sjukhusets väggar.

Ambulanssjukvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistsjuksköterskor med förmåga att utifrån evidens bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå utanför sjukhuset.

Utbildningen vidareutvecklar och ger fördjupade kunskaper inom prehospital omvårdnad och medicinsk vetenskap. Syftet är att ge studenten förståelse för hur dessa ska tillämpas kliniskt vid vård och omhändertagande av patienter inom ambulanssjukvården.

Målen för utbildningen är formulerade utifrån de höga kompetenskrav som kan ställas på specialistsjuksköterskor idag och i framtiden.

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Ges som
Reguljär utbildning

Omfattning
60 högskolepoäng
Halvfart, VFU på helfart

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
2024-08-19

Reguljär utbildning

Anmälningskod
SHH-H24AB

Anmälningsperiod
2024-02-15 – 2024-03-15
Öppen för sen anmälan till
2024-05-31

Omvårdnadsvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola tar utgångspunkt i en humanistisk grundsyn där människan i sjukdom, vård och hälsa står i fokus. Centrala perspektiv är människans villkor i det dagliga livet, dennes närstående, vårdens miljö och vårdandet. Huvudområdet har även fokus på att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln. Omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola står i nära relation till andra vetenskaper inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens professioner.

Pedagogiskt förhållningssätt

Det pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer. En variation av pedagogiska metoder används på ett flexibelt sätt och undervisningen är tydligt forskningsanknuten.

Programmet bedrivs på halvfart och studierna kan kombineras med arbete. Alla teoretiska avsnitt finns tillgängliga i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Här erbjuds även digitalt överförda föreläsningar och seminarier och dialog sker mellan lärare och studenter. Under campusdagarna, tre till fyra dagar cirka var tionde vecka, genomförs simuleringar, scenarieövningar, föreläsningar och examinationer. Den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen (VIL) och fältstudier kan genomföras på hemorten.

Ambulansstudenter övar på katastrof

Ett sprängattentat i en skola är en katastrof som våra ambulansstudenter ska kunna hantera. Men för att pröva och utveckla sina färdigheter i sjukvårdsledning och  medicinsk hantering måste de öva!

Examination

Examination utifrån definierade lärandemål sker huvudsakligen i slutet av varje kurs. Examinationen fungerar som kontroll av kunskaper och färdigheter och som återkoppling på uppnådda lärandemål. Utöver examinationerna tillkommer kurskrav och obligatoriska moment som till exempel seminarier, färdighetsträning av medicintekniska moment och simulering.

I vårt yrke möter vi dagligen en mängd olika patienter och sjukdomstillstånd. Det kräver breda kunskaper på området.

— Jacob, specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Examen och framtidsutsikter

Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning ambulanssjukvård, vilken uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Framtidens ambulanssjukvård behöver specialistsjuksköterskor för en trygg och säker vård och behovet är stort i hela landet.

Examenshögtid för högskolans studenter

Ända sen Sophiahemmet startade har vi hyllat de nyexaminerade studenterna. Nu för tiden sker det en gång om året i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Behörighet

Allmänt

För alla utbildningar på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola krävs

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnad/ vårdvetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

För Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård krävs, förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Urval

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård:

 • Akademiska poäng 50%
 • 50% av platserna utifrån yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, uppdelat i två urvalsgrupper: upp till och med 36 månader (25%) och mer än 36 månader (25%) yrkeserfarenhet omräknat till heltid

Examen

 • Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning ambulanssjukvård
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska

Kurser

 • Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård I, 7,5hp
 • Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård II, 7,5 hp
 • Prehospital vård – Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp
 • Prehospital akutsjukvård vid trauma och katastrof, 7,5 hp
 • Forskningsmetodik, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15,0 hp
 • Prehospital vård – Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
Studievägledare
Programansvarig
Studierektor