Meny

Frågor och svar

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Var hittar jag information om Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola?

För information om specialistsjuksköterskeprogrammen och Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola – läs här.

Där hittar du också kontaktuppgifter om du har kompletterande frågor.

Hur kan jag komma i kontakt med studievägledare på Sophiahemmet Högskola?

Studievägledare på Sophiahemmet Högskola, e-post studievagledning@shh.se

Jag har blivit antagen – vad händer nu?

Du kommer under första veckorna i augusti att få ett mail från högskolan med en länk till ett välkomstbrev med information om bland annat datum för programstart och förväntad närvaro på högskolan, litteraturlista för kurs 1, förslag på hotell mm.

Antagna till barnmorskeprogrammet får tillsammans med välkomstbrevet ta del av första månadens schema.

Vem kan jag kontakta vid frågor kring min studiestart?

Antagningsstatistik till barnmorskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola

Aktuell antagningsstatistik till specialistsjuksköterskeprogram och Barnmorskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola hittar du här.

Jag står som reserv och undrar hur stor chans jag har att få en studieplats på det program jag har sökt?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur många antagna som lämnar återbud till sin utbildningsplats och från vilken urvalsgrupp (yrkeslivserfarenhet respektive antalet akademiska poäng) återbudet lämnas. I Barnmorskeprogrammet sker inte urvalet utifrån antalet akademiska poäng. Vi kallar alltid reserver i turordning från aktuell urvalsgrupp.

Hur ansöker jag om tillgodoräknande av tidigare studier?

Om du tidigare har läst en kurs som överlappar och därmed motsvarar en kurs du ska läsa inom ditt program på Sophiahemmet högskola, har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. Ansökan prövas endast om du är antagen och registrerad på ett program på Sophiahemmet högskola.

Ansökan om tillgodoräknande

Kan jag få stödåtgärder p g a funktionsvariation?

Sophiahemmet högskola erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsvariationer. Stödet utgår alltid ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsvariation, kurskrav och lärandemål. Läs mer och ansök här.

Hur söker jag anstånd med studiestart

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola (SHH)och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd till en senare programstart – max 18 månader framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som enligt beslutet programstarten sköts fram till. Detta under förutsättning att programmet startar vid SHH den aktuella terminen och att du anmäler dig till antagning.se i tid.

Ifylld ansökningsblankett skickas till Sophiahemmet Högskola, Box 5605, 114 86 Stockholm. Märk kuvertet med ”Antagningen”. Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart. Intyg som styrker åberopade skäl skall bifogas ansökan.

Beslut om anstånd är förenat med villkor om en förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas.

Om du blir beviljad anstånd ska du för att ta din plats i anspråk göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid (15 april inför utbildningsstart följande hösttermin och 15 oktober inför utbildningsstart följande vårtermin). Anmälan görs via www.antagning.se. Kopia på anståndsbeslutet ska laddas upp/bifogas anmälan.

Ansöker du inte i rätt tid till www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplatsen.

Ett eventuellt avslag på ansökan om anstånd kan överklagas. Information om detta finns på blanketten.

Anstånd med studiestart

Kan jag få stödåtgärder p g a funktionsvariation?

Sophiahemmet högskola erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsvariationer. Stödet utgår alltid ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsvariation, kurskrav och lärandemål. Läs mer och ansök här.

Hur ansöker jag om studieuppehåll

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet högskola och behöver pausa dina studier har möjlighet att ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats på den utbildning du är antagen till (platsgaranti).

Ansökan om studieuppehåll

Hur ansöker jag om studieavbrott

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in.

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. Vid studieavbrott rekommenderas du att stämma av dina inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Ansökan om studieavbrott

Studievägledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen