Meny

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om allt som rör dina studier vid Sophiahemmet Högskola.

IT- och systemfrågor

Hur kommer jag åt nya lärplattformen Canvas?

För att kunna logga in i Canvas behöver du först ha registrerat dig på kurs via Ladok. Om du redan studerar på högskolan kan du registrera dig på kurs i Ladok en vecka innan program/kursstart. Registreringen stängs vid kursstart.

När du kursregistrerat dig i Ladok, loggar du in i Canvas med förnamn.efternamn@stud.shh.se och ditt privata systemlösenord (dvs samma lösenord du haft till PingPong/SEO, Eduroam, O365 osv). Notera att du måste använda det nya användarnamnsformatet, annars fungerar inte inloggningen.

Är du ny student på högskolan kommer du att få användarnamn och lösenord under IT-introduktionen första veckan och din kursregistrering sköts av studieadministrationen efter att du deltagit i uppropstillfället vid terminsstart. Vissa program får sina uppgifter via digital registrering. Du får information om vad som gäller dig via programadministratörerna, som kontaktar varje studentgrupp inför starten.

Har du problem med ditt lösenord eller åtkomst till våra system, kan du alltid kontakta IT-supporten via servicedesk@sophiahemmet.se.

Jag har glömt mitt lösenord. Hur kan jag återställa det?

Du kan återställa ditt lösenord här: iForgot

Hur länge är den gamla lärplattformen SEO tillgänglig?

Vår gamla lärplattform SEO/PingPong stängs för studenter 19 augusti 2019 kl. 16.00. Efter det hittar du innehållet i de kurser du är registrerad på i den nya lärplattformen Canvas.

Vad behöver jag spara ner från SEO?

Högskolan överför innehållet i alla kurser, men som student får du tillgång i Canvas till de kurser du registrerar dig på. Det betyder att om du vill ha kvar något material från gamla kurser, måste du spara ner det själv.

Det går bra att t.ex. kopiera länken till en föreläsning då dessa ligger i ett annat program så de kan ses även efter att SEO stänger. Du kan också ladda ner dokument och annan information om du så önskar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att allt kursmaterial blir inaktuellt så småningom, då forskningen går framåt och kurserna utvecklas. Du kan kontakta program- eller kursansvarig lärare om du vill kolla upp vilket material som är mest aktuellt för det du är intresserad av.

Mitt passerkort fungerar inte. Hur får jag ett nytt?

Högskolans IT-avdelning hjälper dig via servicedesk@shh.se eller per telefon 08-406 25 25.

Var kan jag låna dator eller annan utrustning?

Biblioteket lånar ut bärbara datorer på dagslån. Behöver du dator för längre tid (utlåningstid 2 veckor), eller vill du boka diktafon, webbkamera eller blodtrycksmätare, kan du göra det via IT-avdelningen. Beställ genom att ringa 08-406 25 25 eller maila servicedesk@sophiahemmet.se. Utdelning sker på överenskommen tid via Studentexpeditionen på plan 2 i hus R.

Vilken information kan jag se i Ladok?

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av många svenska lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Från och med höstterminen 2019 anmäler du dig till samtliga kurser och salstentamina själv i Ladok. I Ladok ser du när läraren har registrerat att du är godkänd på ett obligatoriskt moment och en examination.

Hur registrerar jag mig på ny kurs i Ladok, samt ser studieresultat och vilka kurser jag deltar i?

När registreras mina resultat i Ladok?

Under en termin med heltidsstudier läser du 30 hp under 20 veckor (motsvarande 1,5hp/vecka). I Ladok får du poäng och betyg på en kurs när examinationen och alla obligatoriska moment i en kurs är avslutade. I enstaka fall, t.ex. om en kurs löper över två terminer eller är väldigt stor kan kursen vara uppdelad i flera delar, så kallade poänggivande moduler, som genererar poäng, men vanligast är att 100% av kursen ska vara färdig innan kursen registreras som godkänd i Ladok med betyg.

Vad får jag som student kopiera?

Vad du får kopiera styrs av Upphovsrättslagen och högskolans avtal med Bonus Copyright angående kopiering av undervisningsmaterial. Du får normalt sett bara kopiera begränsade delar ur ett verk. För privat bruk får du kopiera:

Begränsade delar av utgivna litterära verk som t.ex. kurslitteraturbok
Tidnings- eller tidskriftsartikel

Du kan läsa mer om lärares och studenters rätt att kopiera digitalt och analogt för undervisning och studier på Bonus Copyrights hemsida

Examen, legitimation och examenhögtid

Hur många biljetter kan jag få till examenshögtiden?

Sophiahemmet Högskolas examenshögtid äger rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Där finns plats för totalt 1200 gäster. Hur många biljetter du som enskild student får avgörs av det totala deltagarantalet, som kan variera från en gång till annan. Du får information om ditt antal av gästbiljetter så fort vi vet totalt antal gäster.

Hur ansöker jag om examen?

När du närmar dig slutet av din utbildning kan du ansöka om examen, då går du in i Ladok och väljer ”Examen och bevis”. Där väljer du sedan de avslutade kurser som ska ingå i din examen.

Vill du hellre ha ditt examensbevis digitalt så lägger du ett studentärende, så får du beviset i samma ärende. Väljer du detta sätt så ska du INTE ansöka i Ladok, men är det gjort bevakas även det. Ansökan skickas som ett ärende till examenshandläggarna som kontrollerar att allt finns med och utfärdar din examen.

Hur fort får jag mitt examensbevis?

Vid terminsslut har vi en handläggningstid på 4-6 veckor, men vi jobbar förstås så fort det går för att säkerställa att du får din examen så snart som möjligt.

Vad kräver Socialstyrelsen för information vid ansökan om legitimation?

Här kan du läsa mer om hur du får din legitimation.

Studierättsliga frågor

Jag behöver skjuta upp studiestarten. Hur gör jag?

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet Högskola och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd för att börja programmet en senare termin – max tre terminer framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som du fick studiestarten framskjuten till. Detta under förutsättning att programmet startar den aktuella terminen och att du anmäler dig till www.antagning.se i tid.

Vill du ansöka om anstånd med studiestart gör du det via Ansökan studentärende. Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart och du bör tydligt ange skäl för anståndet, samt bifoga alla intyg som styrker skälet. Beslutet fattas inom tre veckor från att ansökan inkommit och svaret skickas i det ärende du lagt.

Skäl för att få anstånd

Sophiahemmet högskola följer Universitets- och högskolerådets föreskrifter för anstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att beviljas anstånd med studiestarten. De kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Om anstånd beviljas så görs det i regel till nästa utbildningstillfälle. Notera att anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Ansöker du om förlängning av anståndet görs en ny bedömning. Ett beviljat anstånd är förenat med villkor om en förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas.

Om du vill ta din plats i anspråk inför anståndstidens utgång ska du göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid. Anmälan görs via Ansökan studentärende. Anståndsbeslutet ska bifogas/laddas upp i anmälan. Ansöker du inte i rätt tid via www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplats.

Jag behöver ta uppehåll i studierna. Hur gör jag?

Vi följer Universitets- och högskolerådets föreskrifter för studieuppehåll, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att beviljas det. De kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. I regel beviljas inte studieuppehåll för privata resor eller arbete.

Studieuppehåll beviljas för en eller högst två terminer i taget. Därefter kan du vid behov ansöka om förlängning av studieuppehållet för ytterligare en termin. Du ansöker om studieuppehåll via Ansökan studentärende.

Hur gör jag när jag vill återuppta mina studier efter beviljat uppehåll?

När du har haft studieuppehåll och vill återvända till dina studier skickar du in ansökan via Ansökan studentärende. För återupptag till programmet följande hösttermin söker du senast 15 maj, alternativt 15 november vid återupptag följande vårtermin.

Återupptag till programmet med garanterad plats beviljas under förutsättning att:

Din ansökan om återupptag inkommer i tid (vid sen ansökan i mån av plats).

Du uppfyller behörighetskraven för den aktuella terminen då du ska återuppta studierna senast under den första terminsveckan.

Du har ett beviljat studieuppehåll från SHH under den tid du haft uppehåll från programmet (i övriga fall i mån av plats).

Du följer från och med återupptaget den utbildningsplan som gäller för den termin då du kommer tillbaka till programstudierna.

Går det att ompröva betyg?

Om du anser att du fått ett felaktigt betyg på en kurs kan du begära att examinatorn omprövar betygsbeslutet. I första hand är det bra om du tar kontakt med examinator för att diskutera ärendet. Är du inte nöjd med examinatorns motivering, kan du skriftligen begära omprövning av betygsbeslutet. Ett betygsbeslut som du begär omprövning av kan bara ändras i positiv riktning, dvs det kan inte sänkas. Omprövning av betygsbeslut regleras i högskoleförordningen (1993:100), 6 kap. 24 §.

Om du vill att examinatorn omprövar ditt betyg ska du begära detta i så nära anslutning till examinationstillfället som möjligt. Du behöver ladda upp en kopia/pdf av den aktuella tentan från tentaprogrammet Inspera. Notera att gäller det en papperstenta kan vi inte utlämna tentan om du vill begära omprövan, utan då får du ta bild/kopia på den istället.

Innan du begär omprövning av betyg är det viktigt att du kan motivera ditt/dina svar i tentamen utifrån kurslitteratur eller andra bärande referenser som har presenterats i kursen.

Handläggningstiden för omprövning av betyg är 15 arbetsdagar och du ska skicka in din ansökan via Ansökan studentärende. Om din begäran om omprövning inte leder till att betyget ändras kan du inte överklaga beslutet. Du hittar mer information här: Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå.

Jag vill överklaga ett beslut som fattats om mina studier. Hur gör jag?

Följande beslut gällande antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan överklagas:

Beslut att sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet
Beslut att inte bevilja undantag (dispens) från behörighetsvillkor
Beslut om att inte bevilja anstånd med studierna
Beslut om att inte få återuppta studier efter studieuppehåll

Överklagan ska skickas in via Ansökan studentärende.

Din överklagan ska ha inkommit till högskolan inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Överklagan som kommer in senare avvisas. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och en motivering till varför ändring bör göras.

Mer information hittar du här: Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vilka regler gäller för uppflyttande till nästa termin?

För tillträde till närmast högre termin måste minst 15 hp från föregående termin vara godkända (undantaget övergången mellan termin 1 och 2). Alla föregående terminer, innan den senaste, måste vara 100% godkända.

Tillträdesbestämmelserna finns beskrivna i respektive utbildningsplan och i vissa fall även kursplaner.

Vad behöver jag tänka på om jag vill göra avbrott i studierna?

Det är viktigt att du förstår att en anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in. Du anmäler studieavbrott via Ansökan studentärende.

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. Vid studieavbrott rekommenderas du att kontrollera dina inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Även om det är frivilligt att ange orsaken till studieavbrottet tar vi tacksamt emot din feedback om varför du väljer att avsluta dina studier hos oss. Om du i framtiden ändå skulle vilja återuppta studierna kan du kontakta studievägledaren.

Om du har studiemedel, glöm inte att meddela CSN att du gör ett avbrott i studierna. Det kan också vara bra att stämma av vad som gäller vid eventuell återgång till studier i framtiden.

Tentamen

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Tentamensanmälan görs i Ladok.

I Ladok skapas tentamen som ett aktivitetstillfälle. Om du är registrerad eller omregistrerad på kursen och tentamensanmälan är öppen, så hittar du direktlänk till anmälan under ”Aktuella” på startsidan. Efter att studieperioden passerats flyttas kursen till ”Oavslutade” på startsidan. Då hittar du länk till omtentamen under ”Oavslutade”, så länge tentamensanmälan är öppen.

Anmälan krävs vid både ordinarie tentamen (kursens första examinationstillfälle) och vid omtentamen. För att delta i examination krävs anmälan senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället. Som arbetsdag räknas helgfria vardagar.

Var uppmärksam med att anmäla dig i tid, för vi kan tyvärr inte beakta sen anmälan till tentamen. Detta beror på att salar, tentamensvakter, datorer och särskilt stöd måste planeras in i god tid. Grupperna är ofta stora och i vissa fall måste placering ske enligt speciell rutin. Vi är noggranna med detta, då det är viktigt för oss att din tentamen genomförs på ett rättsäkert sätt!

Skulle du missa anmälan, har du alltid möjlighet att anmäla dig till omtentamen. Vi har också ett uppsamlingstillfälle vid starten av varje hösttermin. Vill du veta mera, prata med din kursledare eller kontakta oss på studieadministrationen.

Vad behöver jag tänka på under själva tentan?

Kom i god tid – minst 15 minuter före utsatt tid. Insläpp sker ca 15 minuter innan skrivstart. Vid sen ankomst har tentamensvakten rätt att neka dig tillträde till examinationen och under inga omständigheter tillåts ankomst senare än 30 minuter efter examinationens starttid. Du behöver visa upp giltig fotolegitimation (pass, svenskt körkort eller annan godkänd svensk identitetshandling) för en anmälningskontroll. Har du inget id kan du inte delta i tentamen.

Då du uppvisat id-handling får du din anonyma kod för tentamenstillfället och tilldelas plats i skrivsalen efter anvisning från tentamensvakten. Du ska placera legitimationen väl synlig bredvid dig på bänken. Du får endast använda de tillåtna hjälpmedel som anges av tentamensvakten. Personliga tillhörigheter (egna medhavda väskor, ytterkläder, pennfodral) ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar. Dessa får inte vara med dig i bänken. Otillåtna hjälpmedel: mobiltelefon och andra digitala hjälpmedel såsom smartklocka, läsplattor etc. ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar. Endast skrivpapper tillhandahållna av högskolan är tillåtna. Dessa delas ut vid tentamen och skall lämnas in vid tentamens slut. Inga papper/anteckningar får tas med ut ur skrivsalen.

I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Samtal mellan studenterna får inte förekomma. Om man uppträder störande eller hindrande under tentamen kan man omedelbart bli avvisad från tentamenslokalen.

Om man ertappas med fusk påtalas detta och händelsen anmäls till studierektor och sedan eventuellt till disciplinnämnden för utredning.

Toalettbesök ska godkännas av tentamensvakten. Endast en student i taget får lämna tentamenslokalen. Namn och tid antecknas på särskild lista. Visa hänsyn genom att minimera toalettbesök.

Tentamensvakten informerar studenterna om när det återstår 30 minuter av skrivningstiden. Studenter får lämna tentamenslokalen tidigast 30 minuter efter tentamens början. Tentamen får inte tas med utanför tentamenslokalen utan när du lämnar tentamenslokalen för gott, måste du lämna in tentamen. Detta gäller även om du ”lämnat blankt”. När du lämnar in tentamen ska du skriva din namnteckning på namnlistan samt kontrollera att tentamen är försedd med en fyrsiffrig kod. Det är viktigt att du kontrollerar att samtliga sidor i tentamen är kodade vid inlämningen, även de sidor som inget svar har skrivits på.

Hur många gånger får jag tentera?

Om du har genomgått en examination med underkänt resultat har du rätt att genomgå förnyad examination vid ytterligare fyra tillfällen. Däremot har du inte rätt att genomgå förnyad examination för att höja ditt betyg. Som examinationstillfälle räknas om du varit närvarande vid en examination och har tagit emot examinationsuppgiften oavsett om den lämnas in eller inte.

Om du har genomgått sammanlagt fem examinationstillfällen utan att uppnå ett godkänt resultat, erbjuds du möjlighet att registreras om på den aktuella kursen ytterligare en gång.

Om särskilda skäl föreligger har du möjlighet att hos studierektor ansöka om dispens från dessa regler. Det kan du göra här: Ansök om studentärende. Du kan då beviljas rätt till ytterligare ett examinationstillfälle. Om du omregistreras på kurs kan du inte ta med eventuella tidigare godkända obligatoriska utbildningsmoment som inte registrerats i Ladok.

Hur fort rättas min tenta?

Resultatet vid en skriftlig examination ska meddelas deltagande studenter senast 15 arbetsdagar efter att examinationen har genomförts.

Du får information elektroniskt om betygsbeslutet i samband med registreringen av betyget i studieregistret Ladok eller via lärplattformen. Även muntliga eller skriftliga besked direkt till studenten kan förekomma vid exempelvis praktiska prov. Om så är fallet ska resultatet snarast även registreras digitalt. Läs mer här: Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå.

Ska jag ha med egen dator vid digital tentamen?

Vi rekommenderar att du har med dig din egen dator eftersom det ofta är enklast att göra tentan på en dator man är bekant med. Innan tentan är det viktigt att du har loggat in i Inspera och laddat ner Safe Exam Browser (SEB). Här hittar du instruktion om hur detta görs. Du kan också titta på denna video.

Det finns ett begränsat antal lånedatorer att tillgå, men dessa är i första hand reserverade för studenter som inte har en egen dator, eller studenter med speciella stödbehov. Ifall du behöver nyttja en lånedator, beställer du den här.

Skulle du få problem med din egen dator under tentamen, finns några reservdatorer att tillgå. Ifall det händer, kontakta tentamensvakten som hjälper dig.

VFU

När får jag veta min VFU-placering?

Vi försöker meddela din placering senast 2 veckor innan.

Hur loggar jag in i KliPP?

Du loggar in här: KliPP.

Om du har en studentmejladress så är det ditt användarnamn, i annat fall är det din privata mejladress. Har du glömt ditt lösenord, kan du klicka på knappen ”Glömt lösenordet”, så återställs det.

Kan jag byta min VFU-placering?

Tyvärr är det inte möjligt att byta VFU-placering. Som student vid Sophiahemmet Högskola ska du kunna genomföra VFU-kurser i all vård som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Etiska, politiska och/eller religiösa skäl utgör inte heller en grund för byte av VFU-plats.

Hur loggar jag in i JoBSH?

Du loggar in i JoBSH här: Lärtorget Region Stockholm. Du loggar in med ditt studentkonto.

Övriga frågor

Kan jag få tillgång till kursmaterial från tidigare kurser inför min teoretiska slutexamination?

Studenter som läst de flesta av sina tidigare kurser i den gamla lärplattformen SEO har inte längre tillgång till dessa kurser då plattformen stängs ner. Har du missat att kopiera ner det du behöver ur SEO under vårterminen 2019 och behöver hjälp med att få tag på kurslitteraturlistor eller information om aktuellt kursinnehåll kan du alltid höra av dig till kursledare, programansvarig lärare eller studieadministrationen som hjälper dig.

Under höstterminen 2019 kommer vi även att göra vissa föreläsningar synliga på mediekanalen SHH Play. Vi kommer också att lägga upp en länk till exempeltentor i tidigare kurser, förutsatt att läraren i ifrågavarande kurs tillhandahållit dessa. Notera att detta inte är möjligt för alla kurser. Mer information om när detta sker publiceras på Mina sidor.

Är jag försäkrad under min studietid?

Folksams olycksfallsförsäkring K 50750 gäller för samtliga studenter vid Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid/verksamhetstid anordnad av Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB.

Anmälan olycksfall Folksam

Jag har en funktionsvariation och behöver stöd med studierna. Vart ska jag vända mig?

Sophiahemmet Högskola samverkar med Nais, ett nationellt administrations- och informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor. Har du dokumenterat varaktig funktionsnedsättning kan du beviljas anpassad examination, som exempelvis förlängd examinationstid. Om du önskar särskilt pedagogiskt stöd vid examination anmäler du detta själv via Nais. Vid behov kan studievägledaren bistå vid ansökan.

Med utgångspunkt i din ansökan i Nais kan studievägledaren rekommendera och i vissa fall bevilja särskilt pedagogiskt stöd vid examination. Detta görs utifrån de individuella behoven och lärosätets möjligheter samt efter överenskommelse med och beslut av examinator. Studievägledaren informerar ansvarig för tentamensadministrationen. Du hittar mer info här.

Hur arbetar Sophiahemmet Högskola med likabehandling?

Här kan du läsa mer om vårt likabehandlingsarbete.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen