English
Meny

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om allt som rör dina studier vid Sophiahemmet Högskola.

IT- och systemfrågor

Hur ställer sig högskolan till användning av AI?

Sophiahemmet högskola har nu publicerat riktlinjer för användning av AI-drivna chatbotar, såsom ChatGPT, för studenter. Du kan läsa mer i denna guide Riktlinje för AI-drivna chatbotar – Student

Hur kommer jag åt lärplattformen Canvas?

För att kunna logga in i Canvas behöver du först ha registrerat dig på kurs via Ladok. Om du redan studerar på högskolan kan du registrera dig på kurs i Ladok en vecka innan program/kursstart. Registreringen stängs vid kursstart.

När du kursregistrerat dig i Ladok, loggar du in i Canvas med förnamn.efternamn@stud.shh.se och ditt privata systemlösenord (dvs samma lösenord du haft till Eduroam, O365 osv). Notera att du måste använda det nya användarnamnsformatet, annars fungerar inte inloggningen.

Är du ny student på högskolan får information om dina inloggningsuppgifter via sidan Ny student. Har du problem med ditt lösenord eller åtkomst till våra system, kan du alltid kontakta högskolans IT-stöd. Du finner kontaktuppgifter till dem här.

Jag har glömt mitt lösenord. Hur kan jag återställa det?

Du kan få hjälp med ditt lösenord genom att skicka in ett ärende till IT-stöd.

Mitt passerkort fungerar inte. Hur får jag ett nytt?

Högskolans IT-stöd hjälper dig via e-tjänst eller per telefon 08-406 20 61 (OBS! just nu telefonnumret är ur funktion). Vi finns även på plats i studentexpeditionen onsdagar kl. 12-15. Vänligen notera att ett nytt passerkort kostar 50 kr.

Hur registrerar jag mig på ny kurs i Ladok, samt ser studieresultat och vilka kurser jag deltar i?

Du hittar information här.

Vilken information kan jag se i Ladok?

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av många svenska lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Från och med höstterminen 2019 anmäler du dig till samtliga kurser och tentamina själv i Ladok. I Ladok ser du när läraren har registrerat att du är godkänd på ett obligatoriskt moment och en examination.

Ladok har nytt studentgränssnitt. Hur hittar jag det jag behöver?

Du hittar manualer och mer information här och här.

Hur får jag tillgång till mina studieuppgifter i Ladok efter att jag slutat studera?

Om du har svenskt personnummer kan du skaffa ett digitalt eduID som du använder för att logga in i Ladok för studenter.

Så här gör du:

  1. Gå till eduID och skapa ett eduID
  2. Logga in med ditt eduID på Ladok. Välj ”eduID Sweden” i listan över lärosäten på inloggningssidan.

I Ladok kan du:

  • se en översikt över dina studier
  • ladda ner studieintyg

Om du läst vid flera svenska högskolor eller universitet får du tillgång till alla dina studieuppgifter med samma inloggning. Med ditt eduID kan du även logga in på vissa andra högskolesajter, till exempel antagning.se.

Jag är ny Mac-användare och behöver lära mig mer om min dator. Vart ska jag vända mig?

Om du är MacBook-användare behöver du vara bekant med din dator så du själv har koll på t.ex. systemuppdateringar och dylikt, eftersom högskolans IT-miljö och vårt IT-stöd i första hand är inriktat på PC-miljöer. Här hittar du information för nya Mac-användare.

Jag är inte så bra på Office365. Var kan jag lära mig mera?

Här hittar du Microsofts O365-utbildningscenter med enkla och kortfattade tips om hur du kan bli en effektivare användare av vanliga program som Word, Excel, Outlook med mera.

Kan jag låna dator eller annan utrustning?

I hus R på plan 2 utanför studentexpeditionen finns stationära datorer som man kan nyttja vid behov. Bärbar dator kan lånas under expeditionens öppettider mot pant. Behöver du boka diktafon, webbkamera eller blodtrycksmätare, kan du göra det via IT-stödet. Beställ via e-tjänsten eller ring 08-406 2061. Utdelning sker på överenskommen tid via studentexpeditionen på plan 2 i hus R.

När registreras mina resultat i Ladok?

Under en termin med heltidsstudier läser du 30 hp under 20 veckor (motsvarande 1,5hp/vecka). I Ladok får du poäng och betyg på en kurs när examinationen och alla obligatoriska moment i en kurs är avslutade. I enstaka fall, t.ex. om en kurs löper över två terminer eller är väldigt stor kan kursen vara uppdelad i flera delar, så kallade poänggivande moduler, som genererar poäng, men vanligast är att 100% av kursen ska vara färdig innan kursen registreras som godkänd i Ladok med betyg.

Vad får jag som student kopiera?

Vad du får kopiera styrs av Upphovsrättslagen och högskolans avtal med Bonus Copyright angående kopiering av undervisningsmaterial. Du får normalt sett bara kopiera begränsade delar ur ett verk. För privat bruk får du kopiera:

Begränsade delar av utgivna litterära verk som t.ex. kurslitteraturbok
Tidnings- eller tidskriftsartikel

Du kan läsa mer om lärares och studenters rätt att kopiera digitalt och analogt för undervisning och studier på Bonus Copyrights hemsida

Examen, intyg, legitimation och examenshögtid

Hur ansöker jag om examen?

När du avslutat din utbildning lägger du ett ärende i e-tjänsten Kontakta studieadministrationen vid SHH och väljer kategorin ”Ansöka om examen eller utbildningsbevis”. Ansökan skickas som ett ärende till examenshandläggarna som kontrollerar att allt finns med och utfärdar din examen. När examen är utfärdad skickas avisering från Ladok om att du kan hämta ditt examensbevis i Ladok. Meddelande om utfärdad examen skickas även i ditt ärende i e-tjänsten. Vänligen notera att vår handläggningstid vid terminsslut är 4-6 veckor.

Examen - specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård

För information om hur du ansöker om examen för Sophiahemmet högskola och Marie Marie Cederschiöld högskolas samordnade utbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård. Läs på MCHS hemsida.

Hur fort får jag min examen?

Vid terminsslut har vi en handläggningstid på 4-6 veckor, men vi jobbar förstås så fort det går för att säkerställa att du får din examen så snart som möjligt.

Vad kräver Socialstyrelsen för information vid ansökan om legitimation?

Här kan du läsa mer om hur du får din legitimation.

Jag behöver intyg över att jag studerar för att ansöka om Mecenat-kortet. Hur gör jag?

Du kan själv skriva ut ett studieregistreringsintyg i Ladok. Du måste vara inloggad i Ladok för att kunna göra detta.

Hur får jag ett resultatintyg?

Du kan själv skriva ut resultatintyg via Ladok. Står det ”Inga resultat finns” betyder det att dina studiepoäng inte blivit registrerade än. Då ska du kontakta din kursledare.

Får man ta med sig gäster till examenshögtiden?

Huruvida man som examinand får ta med sig gäster beror på hur många studenter som kommer. Besked om detta kommer ca 1-2 veckor innan examenshögtiden. Om man som gäst ska komma in i Blå Hallen måste man kunna uppvisa giltig biljett.

Studierättsliga frågor

Jag behöver skjuta upp studiestarten. Hur gör jag?

Du som är antagen till ett program på Sophiahemmet Högskola och behöver skjuta fram studiestarten, kan ansöka om anstånd för att börja programmet en senare termin – max tre terminer framåt. Ett beviljat anstånd innebär att du är garanterad en plats på utbildningen den termin som du fick studiestarten framskjuten till. Detta under förutsättning att programmet startar den aktuella terminen och att du anmäler dig till www.antagning.se i tid.

Vill du ansöka om anstånd med studiestart gör du det via Ansökan studentärende. Ansökan bör vara högskolan tillhanda i så god tid som möjligt före utbildningsstart och du bör tydligt ange skäl för anståndet, samt bifoga alla intyg som styrker skälet. Beslutet fattas inom tre veckor från att ansökan inkommit och svaret skickas i det ärende du lagt.

Skäl för att få anstånd

Sophiahemmet högskola följer Universitets- och högskolerådets föreskrifter för anstånd, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att beviljas anstånd med studiestarten. De kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

För att din ansökan om anstånd ska bli behandlad måste du ha tackat ja till erbjuden plats. Om anstånd beviljas så görs det i regel till nästa utbildningstillfälle. Notera att anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Ansöker du om förlängning av anståndet görs en ny bedömning. Ett beviljat anstånd är förenat med villkor om en förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas.

Om du vill ta din plats i anspråk inför anståndstidens utgång ska du göra en anmälan till aktuellt utbildningstillfälle inom ordinarie ansökningstid. Anmälan görs via Ansökan studentärende. Anståndsbeslutet ska bifogas/laddas upp i anmälan. Ansöker du inte i rätt tid via www.antagning.se så förfaller rätten till utbildningsplats.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Jag behöver ta uppehåll i studierna. Hur gör jag?

Vi följer Universitets- och högskolerådets föreskrifter för studieuppehåll, vilket innebär att det krävs särskilda skäl för att beviljas det. De kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. I regel beviljas inte studieuppehåll för privata resor eller arbete.

Studieuppehåll beviljas för en eller högst två terminer i taget. Därefter kan du vid behov ansöka om förlängning av studieuppehållet för ytterligare en termin. Du ansöker om studieuppehåll via Ansökan studentärende.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Hur gör jag när jag vill återuppta mina studier efter beviljat uppehåll?

När du har haft studieuppehåll och vill återvända till dina studier skickar du in ansökan via Ansökan studentärende. För återupptag till programmet följande hösttermin söker du senast 15 maj, alternativt 15 november vid återupptag följande vårtermin.

Återupptag till programmet med garanterad plats beviljas under förutsättning att:

Din ansökan om återupptag inkommer i tid (vid sen ansökan i mån av plats).

Du uppfyller behörighetskraven för den aktuella terminen då du ska återuppta studierna senast under den första terminsveckan.

Du har ett beviljat studieuppehåll från SHH under den tid du haft uppehåll från programmet (i övriga fall i mån av plats).

Du följer från och med återupptaget den utbildningsplan som gäller för den termin då du kommer tillbaka till programstudierna.

Regler för platsgaranti och återupptag av studier, når du här.

Vad behöver jag tänka på om jag vill göra avbrott i studierna?

Studieavbrott måste alltid anmälas via e-tjänsten Ansökan studentärende. Det går inte att göra studieavbrott per telefon eller mejl.

Det är viktigt att du förstår att en anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ett påbörjat utbildningsprogram. Efter avbrottsdatumet kan inga omtentor eller kompletteringar för oavslutade kurser lämnas in. Därför är det viktigt att du kontrollerar att dina tidigare inrapporterade högskolepoäng finns i Ladok innan du gör avbrott!

En avbrottsnotering läggs in i LADOK för program och kurser som avbrottet avser. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i LADOK.

Även om det är frivilligt att ange orsaken till studieavbrottet tar vi tacksamt emot din feedback om varför du väljer att avsluta dina studier hos oss. Om du i framtiden ändå skulle vilja återuppta studierna kan du kontakta studievägledaren.

Om du har studiemedel, glöm inte att meddela CSN att du gör ett avbrott i studierna. Det kan också vara bra att stämma av vad som gäller vid eventuell återgång till studier i framtiden.

Vilka regler gäller för uppflyttande till nästa termin?

För tillträde till närmast högre termin måste minst 15 hp från föregående termin vara godkända (undantaget övergången mellan termin 1 och 2). Alla föregående terminer, innan den senaste, måste vara 100% godkända.

Tillträdesbestämmelserna finns beskrivna i respektive utbildningsplan och i vissa fall även kursplaner.

Hur hanteras disciplinärenden på högskolan?

Du kan läsa mer i Disciplinstadgan.

Går det att ompröva betyg?

Om ett betygsbeslut visar sig vara uppenbart oriktigt kan du begära omprövning via högskolans e-tjänst Ansökan studentärende. Handläggningstiden för omprövning av betyg är 15 arbetsdagar. Mer om vad som gäller vid omprövning av betygsbeslut finns att läsa i Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.

Omprövning av betygsbeslut regleras i högskoleförordningen (1993:100), 6 kap. 24 §.

Om din begäran om omprövning inte leder till att betyget ändras kan du inte överklaga beslutet.

Jag vill överklaga ett beslut som fattats om mina studier. Hur gör jag?

Följande beslut gällande antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan överklagas:

Beslut att sökande inte uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet
Beslut att inte bevilja undantag (dispens) från behörighetsvillkor
Beslut om att inte bevilja anstånd med studierna
Beslut om att inte få återuppta studier efter studieuppehåll

Överklagan ska skickas in via Ansökan studentärende.

Din överklagan ska ha inkommit till högskolan inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Överklagan som kommer in senare avvisas. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begärs och en motivering till varför ändring bör göras.

Mer information hittar du här: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.

Tentamen

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Tentamensanmälan görs i Ladok.

I Ladok skapas tentamen som ett aktivitetstillfälle. Om du är registrerad eller omregistrerad på kursen och tentamensanmälan är öppen, så hittar du direktlänk till anmälan under ”Aktuella” på startsidan. Efter att studieperioden passerats flyttas kursen till ”Oavslutade” på startsidan. Då hittar du länk till omtentamen under ”Oavslutade”, så länge tentamensanmälan är öppen.

Anmälan krävs vid både ordinarie tentamen (kursens första examinationstillfälle) och vid omtentamen. För att delta i examination krävs anmälan senast 7 arbetsdagar före tentamenstillfället. För att delta i examination i form av hemtentamen krävs anmälan senast 2 arbetsdagar före tentamenstillfället. Som arbetsdagar räknas endast helgfria vardagar. Tentamensanmälan öppnar ca 3 veckor innan tentamensdatum. Är du osäker om din anmälan registrerats, kontakta studieadministrationen i god tid före sista anmälningsdag så kan vi kontrollera detta.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid, för vi kan inte beakta sena anmälningar. Detta beror på att salar och tentamensvakter ska bokas och särskilt stöd måste planeras in i god tid. Grupperna är ofta stora och i vissa fall måste placering ske enligt speciell rutin. Även hemtentamen kräver förberedelse; bland annat måste vi säkerställa stöd till studenter med särskilda behov. Vi är noggranna med detta, då det är viktigt för oss att din tentamen genomförs på ett rättssäkert sätt.

Skulle du missa anmälan, har du alltid möjlighet att anmäla dig till omtentamen. Vi har också ett uppsamlingstillfälle vid starten av varje hösttermin. Vill du veta mera, prata med din kursledare eller kontakta oss på studieadministrationen.

Kan jag tentera hos er om jag läser på annat lärosäte?

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot externa tentander. Kolla med ditt lärosäte vilka högskolor som är godkända för detta.

Vad behöver jag tänka på under salstentamen?

För att alla ska kunna vistas i tentamenssalen på ett säkert sätt är det viktigt att du alltid följer de anvisningar du får av personalen, t.ex. gällande köande eller placering!

Kom i god tid – minst 45 minuter före utsatt tid. Insläpp sker ca 45 minuter innan skrivstart. Vid sen ankomst har tentamensvakten rätt att neka dig tillträde till examinationen och under inga omständigheter tillåts ankomst senare än 30 minuter efter examinationens starttid. Du behöver visa upp giltig fotolegitimation (pass, svenskt körkort eller annan godkänd svensk identitetshandling) för en anmälningskontroll. Har du inget id kan du inte delta vid tentamenstillfället.

Då du uppvisat id-handling tilldelas du en plats i skrivsalen efter anvisning från tentamensvakten. Du ska placera legitimationen väl synlig  på bänken. Du får endast använda de tillåtna hjälpmedel som anges av tentamensvakten. Personliga tillhörigheter (väska, ytterkläder, pennfodral, mobiler etc.) ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar. Dessa får inte vara med dig vid bänken. Otillåtna hjälpmedel: mobiltelefon och andra digitala hjälpmedel såsom smartklocka, läsplattor etc. ska placeras enligt tentamensvaktens anvisningar. Endast skrivpapper tillhandahållna av högskolan är tillåtna. Inför vissa tentor är det tillåtet att ha miniräknare och då får endast miniräknare tillhandahållna av högskolan användas. Dessa delas ut vid tentamenstillfället och skall lämnas in vid tentamens slut. Inga papper/anteckningar får tas med ut ur skrivsalen.

I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Samtal mellan studenterna får inte förekomma. Om man uppträder störande eller hindrande under tentamen kan man omedelbart bli avvisad från tentamenslokalen.

Om man ertappas med fusk påtalas detta och händelsen anmäls till studierektor och sedan eventuellt till disciplinnämnden för utredning.

Toalettbesök ska godkännas av tentamensvakten. Endast en student i taget får lämna tentamenslokalen. Namn och tid antecknas på särskild lista. Visa hänsyn genom att minimera toalettbesök.

Tentamensvakten informerar studenterna om när det återstår 30 minuter av skrivtiden. Studenter får lämna tentamenslokalen tidigast 30 minuter efter tentamens början. Tentamen får inte tas med utanför tentamenslokalen utan när du lämnar tentamenslokalen för gott, måste du ha lämna in tentamen. Detta gäller även om du ”lämnat blankt”.

Vid ev. tekniska problem och papperstentamen är aktuellt för samtliga studenter är det viktigt att du kontrollerar att samtliga sidor i tentamen är kodade med den anonymiseringskod tentamensvakten ger dig vid inlämningen. Det gäller även de sidor som inte har besvarats.

Hur många gånger får jag tentera?

Om du har genomgått en examination med underkänt resultat har du rätt att genomgå förnyad examination vid ytterligare fyra tillfällen. Däremot har du inte rätt att genomgå förnyad examination för att höja ditt betyg. Som examinationstillfälle räknas om du varit närvarande vid en examination och har tagit emot examinationsuppgiften oavsett om den lämnas in eller inte.

Om du har genomgått sammanlagt fem examinationstillfällen utan att uppnå ett godkänt resultat, erbjuds du möjlighet att registreras om på den aktuella kursen ytterligare en gång.

Om särskilda skäl föreligger har du möjlighet att hos studierektor ansöka om dispens från dessa regler. Det kan du göra här: Ansökan studentärende. Du kan då beviljas rätt till ytterligare ett examinationstillfälle. Om du omregistreras på kurs kan du inte ta med eventuella tidigare godkända obligatoriska utbildningsmoment som inte registrerats i Ladok.

Hur fort rättas min tenta?

Resultatet vid en skriftlig examination ska meddelas deltagande studenter senast 15 arbetsdagar efter att examinationen har genomförts.

Du får information elektroniskt om betygsbeslutet i samband med registreringen av betyget i studieregistret Ladok eller via lärplattformen. Även muntliga eller skriftliga besked direkt till studenten kan förekomma vid exempelvis praktiska prov. Om så är fallet ska resultatet snarast även registreras digitalt. Läs mer här: Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå.

Ska jag ha med egen dator vid digital salstentamen?

Vi rekommenderar att du har med dig din egen dator eftersom det ofta är enklast att göra tentan på en dator man är bekant med. Innan tentan är det viktigt att du har laddat ner applikationen Inspera Exam Portal (IEP).

Det finns ett begränsat antal lånedatorer att tillgå, men dessa är i första hand reserverade för studenter med speciella stödbehov. Ifall du behöver nyttja en lånedator, beställer du den här.

Skulle du få problem med din egen dator under tentamen, kontakta tentamensvakten som hjälper dig.

VFU

Behöver jag några speciella intyg för att gå ut i VFU?

Innan din första placering behöver du ansöka om ett hälsointyg. Du hittar mer info om det i rutan ”Hälsointyg och vaccinationer” på sidan VIL/VFU under Mina sidor.

Utöver det kan vissa verksamheter där man har hand om minderåriga också kräva utdrag ur belastningsregistret. Det får du i så fall information om innan du går ut i en sådan placering.

Vad ska jag göra om jag är sjuk och inte kan komma till min VFU-plats?

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till oss och till den verksamhet där din VFU är förlagd. Du når oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”VFU-rapportera frånvaro”.

Kan jag genomföra min VFU om jag är gravid?

Arbetsmiljöverket anser att gravida kan arbeta med vård av covid-19-patienter, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. Vaccinationsstatus hos den gravida är en faktor som kan tas med i den individuella riskbedömningen. Om du är gravid och har pågående VFU, alternativt står inför en kommande VFU-placering och behöver diskutera din studiesituation är det viktigt att du lägger in ett ärende i tjänsten Ansökan studentärende. I tjänsten väljer du ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. Där hjälper vi dig vidare.

Kan jag genomföra min VFU om jag inte är vaccinerad mot covid-19?

Sophiahemmet Högskola rekommenderar studenter att vaccinera sig mot Covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Som student har du ett personligt ansvar att följa de rekommendationer och riktlinjer som gäller.

Inom Region Stockholm avgör varje verksamhet vilka patientsäkerhetsrisker som ovaccinerad personal och studerande kan innebära för verksamheten. För student som verksamheten nekar/stänger av på grund av ovanstående gäller den ordinarie rutin och process för avbruten VFU som beskrivs i Regler och handläggning för verksamhetsintegrerat lärande vid Sophiahemmet Högskola.

När får jag veta min VFU-placering?

Vi försöker meddela alla placeringar senast 2 veckor innan. Tyvärr kan vi oftast inte meddela dig din plats tidigare eftersom vi, precis som övriga vårdlärosäten, är beroende av regionens samstämmiga planering.

Kan jag själv ordna VFU-plats åt mig?

Beställning av VFU-placeringar inom Region Stockholm görs endast av studieadministrationen på varje högskola, och dessa hanteras centralt inom regionen. Därför får man som student inte söka egen placering.

Vad gör jag om jag inte kan nyttja min VFU-plats?

Det är väldigt viktigt att du nyttjar den placering du blivit tilldelad. VFU-situationen är ansträngd inom vården och det är svårt att få ihop tillräckligt antal placeringar för samtliga vårdstudenter. Endast frånvaro av sociala- eller medicinska skäl godtas, alternativt värnplikts- eller civiltjänstgöring samt studentfackliga uppdrag. Ogiltigt skäl till avsägande av plats kan i värsta fall fördröja dina studier. Om du inte kan nyttja din VFU-placering måste du meddela detta via e-tjänsten Ansökan studentärende / Studieuppehåll senast tre veckor innan din VFU börjar. Detta för att vi inte ska behöva betala för tomma platser, utan ska hinna fördela dem till andra studenter som väntar.

Hur många timmar ska jag vara på min VFU och vilka tider kan jag bli schemalagd?

En VFU vecka omfattar 32 obligatoriska timmar och de övriga 8 timmarna utgörs av enskilda studier, seminarier, föreläsningar eller examination. Du ska följa det fastställda schemat och de tider som gäller på vårdverksamheten. VFU/VIL kan schemaläggas både dag, kväll och natt samt under helger/helgdagar  beroende på vårdverksamhet.

Studenter i VFU omfattas inte av det nya EU direktivet om elva timmars dygnsvila.

VFU Region stockholm

Hur långt kan jag behöva resa för min VFU-placering?

Eftersom VFU-placeringar fördelas regionalt, kan vi på högskolan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter, eller hur många studenter en specifik verksamhet ska ta emot. Således är det inte alltid möjligt att du får en placering på den verksamhet som ligger närmast ditt boende, utan du bör vara förberedd att resa till placeringar inom hela Region Stockholms område.

Kan jag byta min VFU-placering?

Som student vid Sophiahemmet Högskola ska du kunna genomföra VFU-kurser i all vård som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Etiska, politiska och/eller religiösa skäl utgör inte en grund för byte av VFU-plats.

Inom vissa kurser ges studenter möjlighet att byta placeringar med varandra inom kursen. Vilka kurser detta gäller informeras vid publicering av VFU-placering.

Hur loggar jag in i KliPP?

Du loggar in här: KliPP

Du använder ditt användarnamn/studentkonto samt det lösenord du valde första gången du loggade in i Klipp. Har du glömt ditt lösenord, kan du klicka på knappen ”Glömt lösenordet”, så återställs det.

Hur loggar jag in i JoBSH?

Du loggar in i JoBSH här: Lärtorget Region Stockholm. Du loggar in med ditt studentkonto.

Jag har tappat bort mitt hälsointyg, hur får jag ett nytt?

Hälsointyget utfärdas av Studenthälsan och det är även de som hjälper dig med en kopia på ditt intyg. Se kontaktuppgifter här.

Coronafrågor

Vilka regler följer högskolan nu gällande pandemirelaterade åtgärder?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som student gäller samma regler för dig som för övriga i samhället.

Var hittar jag aktuell information från högskolan och vart ska jag vända mig med frågor som inte besvaras där?

På högskolans studentwebb ”Mina sidor” publiceras uppdateringar om rekommendationer eller riktlinjer ändras. För vanliga studentärenden finns e-tjänsten Studieadministration. Har du VFU-frågor ska du kontakta oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. Dessutom finns självklart alla lärare och andra medarbetare till hands för att hjälpa till. Dina lärare når du till exempel via lärplattformen Canvas.

Varför spelas inte föreläsningar och andra moment på campus in så jag kan ta del av det i efterhand?

Det är upp till varje lärare att besluta vad som lämpar sig för inspelning och vad som inte gör det. En del undervisningsmoment är inte anpassade för detta. Det kan exempelvis vara av pedagogiska skäl där respektive lärare gjort ett upplägg där man vill involvera studenterna i diskussion och dialog. En inspelning där studenter vill ställa frågor och diskutera kräver ett större redigeringsarbete efteråt då det inte är tillåtet att publicera utan tillstånd från varje enskild individ som närvarar.

När högskolan engagerar externa föreläsare som inte är anställda av Sophiahemmet är det upp till varje föreläsare att besluta om inspelning kan ske. Om vi inte har informerat samtycke om det kommer inte föreläsningen att spelas in.

Vad händer med mitt studiestöd om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du anmäla det precis som vanligt. Då kan du få behålla dina studiemedel och få lägre krav på studieresultat. Det är viktigt att du gör din anmälan redan första sjukdagen. Vill du läsa mer, finns utförlig information här.

Ordnas det fler tillfällen för NKSE-examinationen ifall man är sjuk då den ska ske?

NKSE är en nationell examination som ordnas via en central samordning på flera högskolor samtidigt. Här kan du läsa mer om NKSE. Sophiahemmet Högskola kan inte justera tid eller format för detta utan måste hålla sig till de allmänna riktlinjerna som gäller. Eventuella omtentamenstillfällen regleras av NKSE och informeras separat.

Hur kommer tentamina att fungera nu?

Eftersom högskolan har återgått till campusundervisning, så kommer tentamina att fortsätta ske i sal med normal salsbeläggning och sittordning. Information om tentamina finns i Tentamensschemat, som uppdateras kontinuerligt. Läs gärna också mer på sidan Tentamen, var du hittar allmän info om vad som gäller. Mer info hittar man i sin kurs i Canvas.

Kan tentamensformat fortfarande komma att ändras med kort varsel?

Eftersom omfattande restriktioner inte längre finns så är vår utgångspunkt givetvis att i så god tid som möjligt planera tentamina så att de uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav och examensmål. Skulle plötsliga sjukdomsfall inträffa, så uppdaterar vi både Tentamensschemat och tentamensinformationen i Canvas så fort som möjligt.

Övriga frågor

Var kan jag hämta mina kvarglömda föremål?

Upphittade kvarglömda föremål på högskolan lämnas till studentexpeditionen i hus R, plan 2. Utanför expeditionen finns en låda för kvarglömda föremål av mindre värde och föremål av högre värde förvaras inne på studentexpeditionen och dessa kan endast hämtas under studentexpeditionens öppettider.

Kvarglömda föremål som inte hämtas innan terminsslut slängs, så har du tappat något kom förbi expeditionen i god tid innan dess.

Kan jag får min Sophiahemsryggsäck hemskickad?

Tyvärr kan vi inte posta ryggsäckarna utan dessa får hämtas upp under din första studietermin i studentexpeditionen under ordinarie öppettider. Kan du inte hämta upp går det även att skicka ett ombud. Isåfall behöver du meddela oss vem som hämtar via e-tjänsten studieadministration. Personen som hämtar behöver uppvisa legitimation.

Notera att vi inte postar ryggsäckar ens i de fall där du själv betalar portot. Detta på grund av att vi inte har personalresurser att hantera frakt av flera hundra ryggsäckar varje termin. Om du inte hinner hämta upp ryggsäcken under din första termin, kan du köpa en till priset 360 kr (eller 200 kr om du är medlem i Sophiahemmet högskolas studentkår).

Vilka tider är studentutrymmet Grottan tillgängligt och hur kommer jag in?

Studentutrymmet Grottan finns i hus D, ingång D5, och är tillgängligt för studenter alla dagar mellan kl. 7-21. Du behöver ett passerkort för att komma in. Har du inte det, eller ditt passerkort inte fungerar, kontakta studieadministrationen. Kom ihåg att helger, kvällar och röda dagar är hus D larmat, så då måste du larma av och på när du går in/ut.

Kan Grottan hyras för privat bruk?

Tyvärr kan studentutrymmet Grottan inte hyras för privata tillställningar.

Kan jag köpa lunch till studentpris på Sophiahemmet?

Bistrot i Lilljanshuset serverar lunch dagligen och har öppet kl. 10-14. Studenter kan köpa lunchkuponger till nedsatt pris (890 kronor för 10 kuponger). Utan kupong är lunchpriset 95 kr.

Studenter kan även hämta lunchlådor till samma pris från Sabis restaurang i hus C mellan kl. 11.-11.30 och 13.00-13.30.

Jag behöver kopiera material, hur gör jag?

Du kan läsa mer om exakt vad du får och inte får kopiera under en tidigare fråga här ovan. För att kopiera så behöver du ladda pengar på ditt passerkort. Det kan du göra i studentexpeditionen under ordinarie öppettider. Notera att du endast ska ladda upp en summa du kommer att använda, för vi har inte möjlighet att återbetala pengar du laddat upp för kopiering.

Kan jag få tillgång till kursmaterial från tidigare kurser inför min teoretiska slutexamination?

Kurser i Canvas är tillgängliga för dig så länge du studerar. Vissa föreläsningar kan nås via SHH Play . Vi lägger även upp länkar till exempeltentor i tidigare kurser, förutsatt att läraren i ifrågavarande kurs tillhandahållit dessa. Notera att detta inte är möjligt för alla kurser.

Studenter som läst kurser i den gamla lärplattformen SEO har inte längre tillgång till dessa. Behöver du få tag på kurslitteraturlistor eller information om aktuellt kursinnehåll kan du alltid höra av dig till kursledare, programansvarig lärare eller studieadministrationen.

Är jag försäkrad under min studietid?

Folksams olycksfallsförsäkring K 50750 gäller för samtliga studenter vid Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under studietid anordnad av Sophiahemmet Högskola samt Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB.

Som student rapporterar du skadan i Sophiahemmet Högskolas e-tjänst för skadeanmälan.

För anmälan till Folksam ring  0771-950 950 eller gå till www.folksam.se. I din anmälan ska du ange försäkringsnummer K 50750.

Försäkringsvillkor

Jag har en funktionsvariation och behöver stöd med studierna. Vart ska jag vända mig?

Sophiahemmet Högskola samverkar med Nais, ett nationellt administrations- och informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd på universitet och högskolor. Har du dokumenterat varaktig funktionsnedsättning kan du beviljas anpassad examination, som exempelvis förlängd examinationstid. Om du önskar särskilt pedagogiskt stöd vid examination anmäler du detta själv via Nais. Vid behov kan studievägledaren bistå vid ansökan.

Med utgångspunkt i din ansökan i Nais kan studievägledaren rekommendera och i vissa fall bevilja särskilt pedagogiskt stöd vid examination. Detta görs utifrån de individuella behoven och lärosätets möjligheter samt efter överenskommelse med och beslut av examinator. Studievägledaren informerar ansvarig för tentamensadministrationen. Du hittar mer info här.

Hur arbetar Sophiahemmet Högskola med likabehandling?

Här kan du läsa mer om vårt likabehandlingsarbete.