English
Meny

Karin Bergkvist

Jag har min bakgrund som sjuksköterska och forskare inom hematologisk och onkologisk vård. Fokus i min forskning är att studera hur cancersjukdom påverkar patienten och dennes familj. Min avhandling visade att patienterna skattade en relativ god hälsa trots att de rapporterade att de hade många symptom efter behandling. Ett antal faktorer identifierades ha betydelse för patienter och närståendes upplevelse av trygghet, såsom tydliga vårdrutiner, att få information, vårdpersonalens kompetens, kontinuitet och individuellt stöd. Att genomgå cancerbehandling innebär för många familjer att det dagliga livet förändras och att en osäkerhet inträder. Målet med min fortsatta forskning är att minska denna osäkerhet genom att få ökad kunskap vilka faktorer som kan förbättra upplevelsen att leva med en cancersjukdom för både patient och familjen.

Idag arbetar jag som högskolelektor inom sjuksköterskeprogrammet samt är kursledare för kursen Kontaktsjuksköterskan i cancervården.

Pågående projekt

Bihandledare till Linda Erikssons doktorandprojekt om faktorer som påverkar patienters återgång till arbete efter allogen stamcellstransplantation.

Bihandledare till Katarina Holmbergs doktorandprojekt om utveckling av personcentrerad omvårdnad vid allogen stamcellstransplantation.

Bihandledare till Bodil Westmans doktorandprojekt om patienters delaktighet under cancerbehandling.

I projektet ”Hold on” studeras närståendes hälsa och behov av stöd vid allogen stamcellstransplantation.